2013 m. rugpjūčio 17 d.    
Nr. 30
(2054)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Atstatyti kryžiai ir koplytstulpis

Kryžiaus autorius Jonas
Savukynas su žmona Irena

ŠLAVANTAI. Pirmąjį liepos sekmadienį Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos bažnyčioje vyko Marijos, krikščioniškų šeimų Karalienės, atlaidų ir pastatytų kryžių bei koplytstulpio pašventinimo iškilmės. Šv. Mišių aukai vadovavo Skardupių Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, parapijos klebonas kun. moral. teol. dr. Algirdas Petras Kanapka, koncelebravo Vilkaviškio vyskupijos kancleris kun. teol. dr. Žydrūnas Kulpys. Kučiūnų šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Jonas Povilaitis budėjo klausykloje. Lazdijų rajono valdžios atstovai ir parapijiečiai skaitė iškilmingą, specialiai šventei paruoštą Visuotinę maldą, prie Viešpaties altoriaus aukojo atnašas, kaip padėką už visas Dievo malones ir nuolatinę globą.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Šilališkių liepa

Koncertas prie Šilalės
rajono savivaldybės

ŠILALĖ. Liepos 6-osios vakarą, minint Lietuvos valstybės – Karaliaus Mindaugo karūnavimo – dieną, šilališkiai rinkosi į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje aukojamas šv. Mišias. Pamaldose dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Šilalės skyriaus nariai su vėliavomis. Šv. Mišias aukojo klebonas kan. dr. Algis Genutis. Paskui padėta gėlių, uždegtos žvakutės prie partizanams skirto paminklo skverelyje. Susirinkusiems prie Šilalės rajono savivaldybės ir belaukiantiems 21 valandos, kada viso pasaulio lietuviai vieningai įsijungs į Lietuvos himno giedojimą, vyko patriotinių dainų koncertas. Jį atliko Šilalės kultūros centro jungtinis choras, vadovaujamas Laimos Saročkienės ir Natalijos Taurinskienės. Koncertavo ir neseniai susikūręs moterų ansamblis, vadovaujamas Laimos Petkuvienės, mergaičių ansamblis ir orkestro grupė, vadovaujama Zigmo Levicko. Koncertą vedė ir lyrinius posmus apie Lietuvą skaitė Šilalės kultūros centro režisierė ir skaitovė Loreta Bartkutė. 21 valandą, prie Savivaldybės pastato šilališkiai sugiedojo Lietuvos himną. Susibūrime dalyvavo ir Šilalės rajono meras Jonas Gudauskas, kiti rajono vadovai, Šilalės klebonas dekanas kan. dr. A. Genutis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija