2013 m. rugpjūčio 17 d.    
Nr. 30
(2054)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Sudegė Balbieriškio bažnyčia

Iš Balbieriškio bažnyčios
liko tik sienos likučiai

Naktį iš rugpjūčio 7-osios į rugpjūčio 8-ąją užsiliepsnojo ir sudegė medinė XIX amžiaus pabaigoje pastatyta Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia. Bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 pranešimas apie tai gautas 3.40 val. Apie gaisrą naktį pranešė kūdikio maitinti atsikėlusi moteris. Į įvykio vietą išsiųstos penkios autocisternos ir du autokeltuvai. Vėliau gaisrui gesinti išsiųstos dar šešios autocisternos, štabo automobilis. Gaisrą gesino beveik 30 pareigūnų. Už 700 metrų nuo bažnyčios pastatyta mobili vandens pumpavimo stotis, vanduo buvo tiekiamas iš Nemuno. Vis dėlto bažnyčia sudegė visiškai, sugriuvo jos sienos. Buvo kilęs pavojus ir greta esantiems namams, tačiau liepsnos į juos nepersimetė. Per gaisrą nukentėjo du ugniagesiai: vienas apdegė rankas, kitam nuo kaitros pasidarė bloga. Medikai pagalbą jiems suteikė vietoje. Gaisras likviduotas 8.30 val. Pasak ugniagesių, gaisras pastebėtas per vėlai.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Vygandas Kurkulis sakė, kad ekspertai bandys nustatyti gaisro priežastį. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Sudegusi medinė Balbieriškio bažnyčia buvo ne kartą tikrinta. Kaip sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Vygandas Kurkulis, buvo aiškinta, ką reikia būtinai padaryti, nežinia, ar tai sąlygojo šį gaisrą. „Mes aktyviai bendraujame su dvasininkais. Bažnyčių pas mus yra daug. Signalizacija kainuoja nemažai, ne visos bažnyčios sugeba tai gali padaryti. Šios bažnyčios gaisras, matyt, pastūmės susitikinėti su aukštesniąja dvasininkija, ieškoti būdų, priemonių. Matote, per metus po dvi–tris bažnyčias dega. Kai kurios priklauso Kultūros paveldui, be to, kaimas lieka be bažnyčios – dvasingumo simbolio“, – sakė V. Kurkulis.

Gaisre sudegė dvylika į kilnojamų kultūros paveldo objektų sąrašą įtrauktų vertybių. Bažnyčioje buvo vargonai (maždaug 1802 metų), XVII–XVIII amžiaus paveikslai, stacijos, trys mediniai altorėliai. Kol kas sunku pasakyti, kokia prarastų objektų vertė – padarytą žalą nustatys Kultūros paveldo departamento atstovai.

Rugpjūčio 8 dieną, ketvirtadienį, šalia sudegusios Balbieriškio bažnyčios Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos iniciatyva buvo aukojamos šv. Mišios. Jas aukojo ir už netikėtos nelaimės ištiktąją Balbieriškio parapiją meldėsi ne tik vyskupijos ganytojas, bet ir kurijos kancleris kun. dr. Žydrūnas Kulpys, Vilkaviškio parapijos klebonas prel. Vytautas Gustaitis, Balbieriškio parapijos klebonas kun. lic. Remigijus Veprauskas ir nemažas būrys kunigų, ganytojo kvietimu atvykusių iš įvairių Vilkaviškio vyskupijos parapijų paremti ir palaikyti Balbieriškio parapijos tikinčiuosius bei parapijos kleboną. Į šv. Mišias melstis susirinko apie 200 tikinčiųjų iš Balbieriškio bei kitų parapijų. Šv. Mišių laikas – trečia valanda po pietų – buvo pasirinktas ne atsitiktinai. Tai pagal tradiciją minima Kristaus Kančios valanda, kurią Vilkaviškio vyskupas R. Norvila susiejo su skaudžia nelaime, sugriovusia Balbieriškio parapijiečių maldos namus. Skausmo prislėgti ir su ašaromis akyse susirinkę tikintieji buvo raginami nenusiminti ir bendra malda apkabinti vieni kitus. Šv. Mišių metu ganytojas savo homilijoje drąsino priimti atsitikusią nelaimę, tačiau nenustoti vilties, kad ateityje, Dievui padedant ir tikintiesiems susitelkus, bažnyčia bus atstatyta. Ganytojas ragino būti solidarius, užjausti ir stiprinti vieni kitus.

Po šv. Mišių nukentėjusiosios parapijos klebonas kun. lic. R. Veprauskas dėkojo Vilkaviškio vyskupui R. Norvilai už dėmesį ir tėvišką paramą, vyskupijos kunigams – už brolišką solidarumą, už rūpestį – Prienų rajono savivaldybės merui Vytui Bujanauskui, administracijos direktoriui Algiui Marcinkevičiui, Balbieriškio seniūnijos darbuotojams, o susirinkusiems Balbieriškio ir kitų parapijų tikintiesiems – už bendrą maldą sunkią valandą. Ypatingą padėką parapijos klebonas paskyrė gausioms ugniagesių pajėgoms.

Klebonas parapijiečius skatino susijungti bendrai maldai ir informavo, jog šv. Mišios, bei kiti sakramentai bus švenčiami ir toliau, nepaisant atsitikusios nelaimės. Tam pritarė ir vyskupijos ganytojas, sakydamas, jog bendruomenė neliks be dvasinių malonių, kylančių iš liturginio sakramentų šventimo.

Netrukus bus atidaryta sąskaita paramai gauti iš organizacijų ir pavienių asmenų bažnyčiai atstatyti.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija