2013 m. rugpjūčio 23 d.    
Nr. 31
(2055)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

JAV lietuvių sielovadininkas, pranciškonas, spaustuvės vadovas

A†A kun. Pranciškus Petras Giedgaudas OFM
(1920 04 29–1947–2013 08 13)

Kun. Pranciškus Petras
Giedgaudas OFM

Rugpjūčio 13 dieną Jungtinėse Amerikos Valstijose mirė brolis pranciškonas Pranciškus Petras Giedgaudas.

Jis gimė 1920 m. balandžio 29 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose, Patersone, Niujorko valstijoje. Tėvai parsivežė į savo Tėvynę, todėl užaugo Lietuvoje, mokėsi Pranciškonų gimnazijoje Kretingoje. 1938 metais įstojo į pranciškonų ordiną, o noviciatą atliko 1939 metais Pajūryje. Studijuoti teologiją buvo pasiųstas į Italiją, bet 1940 metais karas sustabdė Vokietijoje, Bavarijos pranciškonų seminarijoje Miunchene – ten pradėjo studijuoti filosofiją. 1941 metais prasidėjus karui buvo sulaikytas kaip Amerikos pilietis, bet vėliau, 1942 metais, iškeistas į Amerikoje gyvenančius Vokietijos piliečius. Jungtinėse Amerikos Valstijose studijavo Šv. Dono Skoto (Duns Scotus) koledže Detroite, Mičigano valstijoje, ir Teutopolio pranciškonų seminarijoje, Ilinojaus valstijoje. Ten pabaigė filosofijos ir teologijos studijas. Kunigu įšventintas 1947 metais Teutopolyje. Paskui dar kurį laiką studijavo teologiją Kvinsio (Quincy) koledže, Ilinojuje, darbavosi lietuvių Šv. Antano parapijoje, Bridžvilyje (Bridgeville), Pensilvanijos valstijoje, dirbo lietuvių pranciškonų provincijos ekonomu. Nuo 1951 metų ėmė vadovauti pranciškonų spaustuvei Brukline, Niujorko valstijoje. Būtent Bruklino spaustuvėje buvo spausdinami pagrindiniai išeivijoje publikuojami leidiniai: „Šv. Pranciškaus varpelis“, „Darbininkas“, „Aidai“, lietuvių katalikų savaitraštis „Amerika“, „Ateitis“, „Karys“, „Į laisvę“, „Tėvynės sargas“, „Jaunimo žygiai“, „Lithuanus“. Tėvas Pranciškus kūrybingai ir atsidavusiai vadovavo šiam spaudos centrui 55 metus. Ir ne tik vadovavo, bet ir pats sugebėjo atlikti visus spaustuvininko darbus: gebėjo būti ir linotipininku, ir rinkėju, ir maketuotoju. Nuo 1991 metų buvo „Darbininko“ administratorius ir redakcinės komisijos moderatorius, nuo 1994 metų – Bruklino pranciškonų vienuolyno viršininkas ir „Kultūros židinio“ moderatorius. Buvo renkamas lietuvių pranciškonų viceprovincijolu, provincijolo patarėju. Dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės veikloje: buvo apygardos vicepirmininkas, Bušviko (Bushwicko), Niujorko valstijoje, apylinkės pirmininkas. Nuo 2006 metų apsigyveno Kennebunkporte, Merilendo valstijoje, vienuolyne, kur pagal išgales prisidėdavo prie bendro brolių gyvenimo. Visų jį pažinojusių atmintyje jis išliks kaip nuolat besišypsantis, linksmas, nuoširdus ir rūpestingas brolis bei švento gyvenimo kunigas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija