2013 m. rugpjūčio 23 d.    
Nr. 31
(2055)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Atmintis

Kun. Kęstučio Trimako laiškai

Skaitytojams pateikiame keletą kun. K. Trimako laiškų, rašytų „XXI amžiaus“ vyr. redaktoriui Edvardui Šiugždai, ištraukų. Laiškuose ryškus profesoriaus susirūpinimas dėl katalikiškos spaudos Lietuvoje ir pastoracijos išeivijoje, o pasakodamas apie savo sveikatą bei apie kai kurias savo nesėkmes kunigas išreiškia gilų pasitikėjimą Dievo globa. Savo dvasinę stiprybę ir rūpestį katalikų spauda rodė ir sunkiai sirgdamas, ir perkopęs aštuoniasdešimtmetį.

Mielas Redaktoriau,

Prašau išspausdinti knygelės „Gero medžio geri vaisiai: faktai ir teiginiai“ 2000 egz. Paprašę paramos turėtumėte gauti iš Religinės šalpos. Klausiate, kada atvyksiu i Lietuvą. Atvyksiu dalyvauti Ateitininkų Kongrese Panevėžyje rugpjūtį. Po to palydėsiu mano (mirusio) brolio šeimą kelionėje po Lietuvą (bus ir Paulius Trimakas, kuris pernai buvo Lietuvoje ir jo įspūdžiai buvo išspausdinti „XXI amžiuje“).

Kun. Kęstutis
2006 05 12

 

Mielas Edvardai,

Po operacijos – visokios komplikacijos...

Labai apgailestauju dėl „XXI amžiaus“ finansinės padėties... Apgailestauju dėl visos padėties – juk problema su visa Lietuva... Leidžiant, redaguojant laikraštį, išties susiduriate su daugybe problemų. Apgailestauju.

2011 07 04

 

Mielas Edvardai,

Ką tik įmečiau į pašto dėžutę laišką, adresuotą Redakcijos vardu, su čekiu (1000 dol.) už 2011 m. dvi prenumeratas (man ir giminaitei Vilniuje), o likusi – didesnė pusė – auka „XXI amžiui“ paremti.

Kun. Kęstutis
2011 07 06

 

Mielas Edvardai,

Lietuvių pastoracijoje dirbu daugiau, nes trūksta lietuvių kunigų: šalia Cicero parapijos lietuvių dabar rūpinuosi ir Brighton Parko parapijos lietuviais. Kaip Š. Amerikos ateitininkų dvasios vadovas, stengiuosi palaikyti ateitininkų išeivijoje dvasią... Mažėja, silpnėja, retėja jų gretos... O organizacija juk sulaukė 100 metų. Sudariau leidinį tai dvasiai palaikyti ir šiandien kaip tik nešu išspausdinti savo pinigais ir dalinti: nebegaliu kitaip pasiekti, kaip tik per tą leidinį (na, dar bandysiu per ateitininkų interneto svetainę).

Į pirmą straipsnį apie Medžiugorję įdėjau labai daug darbo: skleidžiami visokie piktybiški gandai, tad pateikiau labai palankia linkme vedančius faktus.

Sveikatos trūkumai mane daro „sėslesnį“.

Kas rudenį mane iš anksto kviesdavo kokiam seminarui, pakalbėti ir pan. Šiais metais – tylu. Bet kai kurie mano giminės turi labai rimtų problemų. Tai noriu juos sutikti, paremti, aplankyti seminariją ir VDU teologijos fakultetą, kaip ir pernai. Bet labai priklausau nuo kitų. Tik iš vakaro vienas profesorius kvietė iš Vilniaus vykti i Kauną... Spėjau vos užsukti į redakciją rytą, bet turėjau prisitaikyti, negalėjau Jūsų palaukti, „spaudėme“ į fakultetą, ten dalyvavau ilgame posėdyje. O po to – atgal į Vilnių. Tad nesu tikras, kaip bus šį rudenį.

Ačiū už linkėjimus. Linkiu Jums ir Livijai pailsėti. Tikrai dirbate labai atsakingą ir įtemptą darbą.

Kun. Kęstutis
2011 07 14

 

Mielas Edvardai,

(...) Mano sveikata ne kokia – operavo vidaus organų – skrandžio, stemplės, limfų – vėžį. Dabar bus chemoterapija su visomis blogomis pasekmėmis. Kokia mano skola už laikraštį? Sėkmės – jums taip reikalingos – krikščioniškos, tikslios, informatyvios spaudos darbe. Neseniai parašiau jums du straipsnius. Vienas apie Dirsytės auką: teigiu, kad ji „palaužta“, bet ne „išprotėjusi“. (...)

2012 06 07

 

Mielas Edvardai,

Labai dėkoju, kad parašėte paaiškindamas savo padėtį dėl sveikatos. Labai užjaučiu Jus ir Liviją dėl Jūsų ligų. Melsiuosi. O stebiuosi Jūsų gerumu, kad nuvykote i Romą padėti B. Vileišytei. Apie ją skaičiau... Amžiną atilsį suteik jai, Viešpatie.

Taip, su vėžiu yra sunku – tokia Dievo valia, priimu gailestingojo Dievo valią. Chemoterapija ir radiacija visada vyksta su visokiais sunkumais. Bet jau pradėjau laikyti sekmadienį šv. Mišias Cicero lietuviams, nes trūksta lietuviškai kalbančių kunigų.

Prašiau ir tebeprašau nurodyti, kiek esu skolingas už „XXI amžiaus“ prenumeratas (savo giminaitei Giedrei Adiklytei, kuri kaip tik vėl šiandien atsirado ligoninėje dėl širdies sutrikimo) ir man pačiam. „XXI amžių“ norėčiau daug daugiau paremti, bet ir pats šiuo metu turiu didelių išlaidų savo sveikatai taisyti (60 tūkst. dol. vien už kovo mėnesį įvykdytą vėžio operaciją ir 8 dienas ligoninėje), už pirktą automobilį (senas visai sudaužytas pernai avarijoje) ir tolimesnes terapijas, kurios vyksta nuo gegužės mėnesio ir gal baigsis rugpjūčio mėnesį (tiesa, nemažą dalį sumoka draudimas, bet ir už jį tenka ir teks gerokai mokėti).

Sutrukdė telefonas dėl Sibiro maldaknygės vertimo – turiu naują uždavinį, kurį turėsiu šį vakarą atlikti.

Kun Kęstutis
2012 07 08

 

Mielas p. Edvardai,

Labai atsiprašau, kad pavėluotai atsakiau į paskutinį jūsų laišką. Sunku rašyti. Su sveikata negerai. Vėžys lyg neatsinaujina, bet kartais rodo neaiškius simptomus. Tačiau sausio mėnesį turėjau išvaržos operaciją (pasekmė po vėžio operacijos). Paskiau labai prastai pasidarė su abiejų kojų keliais, tad vasario–kovo mėnesiais praėjau 5 savaičių su viršum intensyvų gydymą: penki įšvirkštimai su intensyvia fizine terapija ir nešiojamu „šarvu“ ant abiejų kojų, taip pat su elektrodus perduodančių prietaisų pritaisymu. Nepagerėjo. Tuo metu važiuojant po penkto įšvirkštimo namo buvo sniego pūga, važiuojant pro garažo duris, automobilis slystelėjo, bet kažkodėl motoras savaime pagreitėjo taip, kad 2–3 sekundes nesustabdžiau ir įvažiavau į virtuvės duris. Laimei, pats nesusižeidžiau, bet automobilio priekis nukentėjo. Nutempė taisyti, tačiau jau praėjo keliolika dienų, negauna automobilio dalių, tad pats neturiu net kuo važiuoti – mano automobilis nepataisytas automobilių taisykloje. Šv. Mišių aukoti sekmadieniais į Cicerą nuveža p. Marija Remienė. Dabar aiškinuosi, kur daryti kojų kelių operaciją: pirma – kairės, po to – dešinės.

Kun. Kęstutis
2013 03 18

 

Mielas Edvardai,

Ačiū už ilgą laišką. Taip pat už Andriaus Martinkaus straipsnius – apie Castellucci spektaklį ir A. Kubiliaus politiką. Straipsnį apie A. Kubilių perduosiu p. Marijai.

Turiu nemaža išlaidų dėl gydymosi ir dėl avarijos. Kabo kai kurios sąskaitos ir dėl anos rimtesnės avarijos.

DAUG DIEVO PALAIMOS DIDŽIOSIOS SAVAITĖS METU IR KRISTAUS PTRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE JUMS IR P. LI-VIJAI.

Kun. Kęstutis
2013 02 24

 

Mielasis Edvardai,

Labai dėkoju už laišką ir žinias. Tikrai, lengviau įskaitoma, kai yra pilnutiniu lietuvišku šriftu. (...) Teiraujatės dėl mano sveikatos. Vėžys sulaikytas, kol kas nesireiškia, bet yra tam tikrų nekokių pasekmių, prisidėjo ir tai, kad dabar labai pablogėjo abiejų kelių (ir abiejų klubo pusių) artritas-reumatizmas. Labai sunku vaikščioti, naudoju keturkojį, namuose remiuosi į sienas ir baldus, bet Cicero parapijos lietuvius dar aptarnauju.

„XXI amžius“ užima labai svarbią krikščionišką poziciją ir būtų tikrai tragiška, jei dėl lėšų stokos būtų priverstas užsidaryti. Tikrai reikėtų ŠAUKTI S-O-S, kad taip neatsitiktų.

Dievo palaimos – Jums, Livijai ir „XXI amžiui“!

Kun. Kęstutis
2013 04 08

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija