2013 m. rugpjūčio 23 d.    
Nr. 31
(2055)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Pasveikino kleboną

ŠILUVA. Savo 50-ąjį gimtadienį ir kunigystės Šiluvoje 10-metį Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas atšventė darbe, t.y. stovėdamas prie Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bazilikos altoriaus ir aukodamas rugpjūčio 11-osios, sekmadienio, šv. Mišias. Su gražiu pusiaukelio jubiliejumi jį sveikino parapijiečiai, Raseinių rajono Tarybos bei rajono mero ir Savivaldybės administracijos vardu sveikinimo žodį tarė rajono vicemerė Gitana Rašimienė, Seimo nario Edmundo Jonylos vardu – jo padėjėja ir rajono Tarybos narė Diana Kaupaitienė. Jubiliato kolegos, matydami bažnyčioje glėbius gėlių ir suprasdami, kad sveikinimo ceremonialas gali itin ilgai užtrukti, paprašė visus šį „procesą“ perkelti į Popiežiaus Jono Pauliaus II namus. Tai ir buvo padaryta. Čia kunigo laukė jo mama, jį sveikino ir viso ko geriausio linkėjo maltiečiai, skautai, vienuolės, kunigai, gretimų parapijų atstovai. Visi drauge pasižiūrėjo trumpą filmuką iš kunigo Erasto gyvenimo ir veiklos, gražiai pabendravo.

Rugpjūčio 13-ąją Šiluvos šventovėje buvo švenčiama Marijos diena. Iškilmingas šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bazilikoje šventė gausus būrys piligrimų, tarp jų – ir Kėdainių dekanato tikintieji. Juos bei drauge Eucharistiją koncelebravusius Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, Kauno arkivyskupijos augziliarą vyskupą Kęstutį Kėvalą, brolius kunigus sveikino liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

Šią Marijos dieną švenčiant Žolinių išvakarėse ir artėjant didiesiems Šilinių atlaidams, ganytojas paragino Eucharistijos dalyvius melstis, kad Marija, Viešpaties išaukštinta paėmimu į dangų, būtų išaukštinta ir mūsų širdyse, taip pat paraginta prašyti palaimingų Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų Šiluvoje. Be to, buvo pakviesta malda palydėti 50 metų jubiliejus švenčiančius Šiluvos parapijos kleboną kun. Erastą Murauską bei mons. Vytautą Grigaravičių, 25 metų kunigystės sukaktį minintį t. Kazimierą Ambrasą SJ.

Homilijoje arkivysk. S. Tamkevičius norą karštligiškai siekti turtų, valdžios, būti didesniems, už kitus svarbesniems pavadino sunkiu gundymu, iš kurio žmogui nelengva pagyti. Bažnyčios misija – žmonių raginimas atsiversti: tapti mažutėliais, vertais Dievo karalystės. Homilijoje paminėti II amžiaus šventasis kankinys Ipolitas, šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, troškę būti dvasiškai maži Dievo rankose. Arkivyskupas padėkojo piligrimams patarnavusiems Kėdainių dekanato kunigams, giedojusiems Kėdainių Šv. Jurgio ir Josvainių parapijų chorams bei pakvietė į Padėkos už laisvę dieną Šiluvoje. Tądien, rugpjūčio 25-ąją, tradiciškai paskutinį rugpjūčio sekmadienį, į Šiluvą rengiamos dvi Piligrimų eisenos – nuo Dubysos slėnio ir Tytuvėnų. Bus pašventinta 14 pastatytų Rožinio koplytėlių.

Pagal raseiniai.lt ir siluva.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija