2013 m. rugpjūčio 23 d.    
Nr. 31
(2055)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Kryžius krikštui atminti

Vyskupas Jonas Boruta SJ šventina
kryžių Žemaičių krikšto jubiliejui
atminti. Priekyje dešinėje –
klebonas kun. Romualdas Gečas

Grupė Pašaltuonio parapijiečių
prie naujojo kryžiaus

PAŠALTUONYS. Liepos 22 dienos pavakaryje parapijos žmonės rinkosi prie Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios, pašventinti 9 metrų galingą masyvų kryžių su statulėlėmis – Vytauto Didžiojo, Švč. Mergelės Marijos ir Nukryžiuotojo Jėzaus Kristaus. Kryžiaus apačioje iškalti žodžiai: „Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui atminti“. Čia atvykęs Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, giesmininkams giedant, pašventino šį už parapijiečių lėšas pastatytą kryžių. Vyskupas bendravo su žmonėmis, pasakojo žemaičių krikšto istoriją. Pašaltuonio ir Gaurės parapijų klebonas kun. Romualdas Gečas džiaugėsi, kad Batakių parapijoje Jonas Šimkus rado didelį ąžuolą, kurį Pašaltuonio parapijai padovanojo Vladas Stirbys. Daug vargo ir triūso pridėjo mūsų darbštuolis klebonas Romualdas, kol darbas buvo baigtas. Įspūdingas kryžius tarsi laimina važiuojančius nuo Eržvilko link Tauragės, linkėdamas geros kelionės, kviesdamas susimąstyti, sustoti, pasimelsti. Gintarė ir Sonata Jackytės įteikė rožių vyskupui J. Borutai, klebonui kun. R. Gečui, didžiausiam rėmėjui, pastoracinės komisijos nariui Antanui Jackiui bei Petrui Leleikai, pagalbininkams Zigmui Bertuliui ir Jonui Šimkui. Padėkota ir ąžuolą padovanojusiam V. Stirbiui.

Klebonas kun. R. Gečas iki titulinių Žolinės atlaidų atnaujino aplink bažnyčią esančias koplytėles su Kryžiaus kelio paveikslais. Parapijiečiai džiaugiasi klebono kun. R. Gečo išradingumu, sumanumu, darbštumu, pamaldumu.

Aldona Valerija Narbutienė,
Pašaltuonio parapijos pastoracinės tarybos narė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija