2013 m. rugpjūčio 30 d.    
Nr. 32
(2056)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kaišiadorių vyskupijoje

Elektrėnų dekanate

Naujas altorius – Tikėjimo metų įprasminimas

Semeliškių Šv. Lauryno
bažnyčioje koncertavo Virgilijus
Noreika ir Dainius Puišys

SEMELIŠKĖS. Dabartinė parapijos Šv. Lauryno bažnyčia buvo pastatyta apie 1783 metus ir yra viena seniausių medinių bažnyčių Lietuvoje. Pirmoji medinė bažnyčia Semeliškėse buvo pastatyta atokiau nuo gyvenvietės, Strėvos kairiajame krante. 1655 metais per karą su Rusija bažnyčia sudegė, 1664 metais atstatyta, 1699 metais vėl sudegė ir buvo atstatyta. 1782 metais bažnyčia buvo sunykusi, bet tebestovėjo. Greta senosios 1783 metais (kituose šaltiniuose 1786 metais) pastatyta nauja bažnyčia. Nuo 1772 metų Semeliškėse vyksta Šv. Roko atlaidai, sutraukiantys bene daugiausiai maldininkų.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Tituliniuose atlaiduose svečiavosi trys kunigai

Kun. Renatas Liuberskis sako homiliją
Eligijaus Vaitkaus nuotraukos

GIRDIŠKĖ. Švč. Mergelės Marijos Snieginės bažnyčioje, kurią aptarnauja Upynos parapijos klebonas kun. Eduardas Steponavičius, rugpjūčio 11-ąją vyko Švč. Mergelės Marijos Snieginės atlaidai. Klebonui į talką tą dieną atvyko net trys svečiai kunigai: mons. Rimantas Gudlinkis iš Telšių, Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriaus sekretorius, Viešvėnų parapijos klebonas kun. Renatas Liuberskis bei dominikonas Augustinas Ruzgys iš Vilniaus. Atlaidai prasidėjo Votyvos šv. Mišiomis, kurias už parapijos jaunimą aukojo kun. E. Steponavičius. Gražiai giedojo Varsėdžių parapijos jaunimo choras. Kun. R. Liuberskis pasakė homiliją apie Tikėjimo metų svarbą. Iškilmingas Sumos šv. Mišias aukojo visi trys minėti kunigai svečiai, o homiliją vėl sakė kun. R. Liuberskis. Jų metu darniai giedojo jungtinis Upynos ir Girdiškės parapijų chorais, vadovaujami Eugenijaus Naktinskio. Pasibaigus atlaidams tikintieji neskubėjo palikti Girdiškės. Iš toliau atvažiavusieji dar kartą pasigrožėjo šios šventovės išore bei vidumi, be to, dar vyko agapė.


Vilniaus arkivyskupijoje

Ignalinos dekanate

Oninės – svarbių darbų pabaiga

TVEREČIUS. Liepos 28 dieną čia iškilmingai minėtos Oninės. Pasibaigus klebono kun. Antano Domeikos aukotoms šv. Mišioms Švč. Trejybės bažnyčioje, žmonės buvo pakviesti į po renovacijos bažnyčios pašonėje duris atvėrusią kaimo seklyčią. Vėliau vyko vietos saviveiklininkų ir svečių koncertai.

Šventė, kurią vedė Rimutė Skunčikienė, surengta Tverečiaus kaimo seklyčios kiemelyje. Pirmiausia buvo perkirpta simbolinė juostelė ir apžiūrėtas atnaujintas pastatas, kuris pasikeitė neatpažįstamai: nauji langai, durys ir stogo danga, apšiltintos lauko sienos, įrengta šildymo sistema ir inžineriniai tinklai, atlikti vidaus rekonstrukcijos darbai. Įgyvendinant projektą „Administracinio pastato Tverečiuje pritaikymas bendruomenės poreikiams ir aplinkos bei prieigų sutvarkymas“, renovuotas ne tik kaimo seklyčios pastatas, bet ir atliktas Tverečiaus administracinio pastato remontas. Naujomis erdvėmis dabar gali džiaugtis bibliotekos darbuotojai ir lankytojai, kaimo bendruomenės nariai. Naujas patalpas pašventino ir Dievo malonės Tverečiaus žmonėms prašė klebonas kun. A. Domeikis.


Vilniaus arkivyskupijoje

Ignalinos dekanate

Paminėjo 245 metų sukaktį

MIELAGĖNAI. Rugpjūčio 4 dieną miestelis paminėjo 245 metų sukaktį nuo tos dienos, kai 1768 metų rugpjūčio 13 dieną Abiejų Tautų respublikos valdovas Lietuvos Didysis Kunigaikštis ir Lenkijos karalius Stanislovas Augustas dvarininkų Kublickų prašymu Mielagėnams suteikė trijų prekyviečių (per Sekmines, Šv. Jono krikšto dieną ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventę) bei savaitinių (pirmadieniais) turgų privilegiją. Data nors ir ne apvali, bet graži, o šventę surengė Mielagėnų seniūnija, Mielagėnų parapija bei kaimo bendruomenė. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, kurias aukojo ilgametis parapijos klebonas ir šventės globėjas kun. Marijonas Savickas. Paskui visi šventės dalyviai su procesija patraukė į skverelį prie paminklo „Karo ir pokario aukoms atminti 1939–1953 metais“ padėti gėlių, uždegti žvakutes ir pagerbti žuvusius tylos minute.


Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Tikėjimo aidas

Šv. Onos atlaidų procesija Liepalingyje

LEIPALINGIS. Šv. Onos atlaidai Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijoje – vieni gražiausių ir sulaukia daugybės maldininkų. Liepos 28 dieną, sekmadienį, Dievas padovanojo gražų orą. Klebonas kun. Paulius Marčiulionis džiaugėsi ir dėkojo Dievui už gausiai susirinkusius tikinčiuosius ir svečius kunigus. Votyvos šv. Mišias aukojo klebono kurso draugas, Vilniaus įgulos kapelionato ir Marijampolės įgulos kapelionato kapelionas mjr. kun. Edvardas Baniulis. Šv. Mišiose giedojo jaunimo choras. Prieš Sumą vyko Švč. Sakramento garbinimas, procesija aplink bažnyčią. Šv. Mišias aukojo kun. Julius Sasnauskas OFM. Giedojo Sumos choras. Abiejų chorų vadovas – Algis Sakavičius. Išpažinčių klausė Kučiūnų Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Jonas Povilaitis.


Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Porciunkulės atlaidai ir vasaros šventė

PLUTIŠKĖS. Rugpjūčio 4 dieną Šv. Juozapo bažnyčioje buvo švenčiami Porciunkulės atlaidai. Į juos atvyksta ne tik miestelio ar aplinkinių kaimų žmonės, bet ir svečiai iš gretimų vietovių, kraštiečiai, gyvenantys toliau. Gimtojo krašto trauką skatina malonus ir nuoširdus klebono kun. Ričardo Kmito dėmesys – jis kiekvieną parapijietį ar pažįstamą svečią pasveikina, paspaudžia ranką, pakalbina. Sumos šv. Mišias aukojo ir atlaidams vadovavo klebono kurso draugas, Garliavos parapijos klebonas kun. Gintaras Urbštas. Giliam susikaupimui nuteikė Kazlų Rūdos pučiamųjų orkestro sakralinės grupės, vadovaujamos Rimanto Gelgotos, grojamos melodijos. Šie muzikantai grojo ir einant procesijai aplink bažnyčią. Apie turėjimą, lobimą kalbėjo tos dienos Evangelija, apie tai kvietė mąstyti savo homilijoje ir kun. G. Urbštas. „Žmonės patys renkasi malonės būseną ar tai, ko trokšta jų sužeista prigimtis, silpna valia, aptemdytas protas ir serganti siela. Tačiau Dievas rodo mums kelią... Jei klausysi Jo, tai turėsi saugumą savo gyvenime. Turtas, nuosavybė gali atitolinti žmogų nuo Dievo, tai – vienas didžiausių išbandymų žmogaus gyvenime... Dievas mus sukūrė tam, kad taptume davėjais. Svarbiausia – ne turėti, o būti,“ – kalbėjo kun. G. Urbštas.


Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Paveikslas koplyčiai, košė ir spektaklis

Žolinės procesija aplink
Jadagonių koplyčią

JADAGONIAI. Rugpjūčio 15 dienos popietę jadagoniškiai ir svečiai rinkosi į Žolinės atlaidus prie Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų koplyčios, esančios Lekėčių parapijoje, Zapyškio seniūnijoje, Jadagonių kaime.

Šv. Mišias aukojo du kunigai – Lekėčių parapijos klebonas Audrius Kurapka ir Šlienavos klebonas Antanas Mickevičius. Jie pašventino menininkės Henrikos Bartkutės Jadagonių koplyčiai padovanotą paveikslą „Šv. Mergelės Marijos ėmimas į dangų“, o vėliau – ir parapijiečių atsineštus žolynus. Pasibaigus liturginėms apeigoms, susirinkusieji buvo pakviesti pratęsti Žolinių šventę pramogomis.


Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Kraštiečių šventė

AKMENYNAI. Rugpjūčio 18 dieną krašto žmonės šventė Šv. Roko atlaidus, kurie sutraukia daug kraštiečių. Šv. Mišias Šv. Roko bažnyčioje aukojo Alytaus Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių pagalbos, bažnyčios vikaras kun. Andrius Vaitkūnas. Po šv. Mišių gausiai susirinkusius krašto žmones Akmenynų pagrindinės mokyklos parke sveikino Akmenynų seniūnijos seniūnas Jaunutis Antanas Kazlauskas, Kalvarijos savivaldybės tarybos narys Ciprijus Stasys Adamavičius. Koncertavo Lazdijų humoro grupė „Dzyvų dzyvai“ (vadovė Birutė Vanagienė), Jungėnų ir Valavičių liaudiškos muzikos kapela „Jungvala“ (vadovė Birutė Zavistauskienė). Publiką linksmino muzikantas Sigitas Verbyla. Liubavo medžiotojų klubas pristatė savo trofėjų ekspoziciją, vaišino medžioklių sriuba.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno II dekanate

Žolinių puokštė ir koplytstulpis

SAULĖTEKIAI. Žolinė – svarbi Vilkijos parapijos ir apylinkių seniūnijos Saulėtekių bendruomenės šventė. Ji prasidėjo šv. Mišiomis Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčioje. Po jų klebonas kun. Virgilijus Dudonis pašventino naują koplytstulpį „Atpirkimas“. Jį sukūrė Linas Saladis.  Renginio dalyvius pasveikino Seimo narys Antanas Nesteckis, atvykęs į šventę su žmona Nijole, Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas, Saulėtekių Antano Mackevičiaus pagrindinės mokyklos direktorius Julius Tovtkevičius. Dalyvius linksmino Batniavos kultūros centro vaikų liaudiška muzikos kapela ,,Karklynėlis“ (vadovė Regina Aleknienė), Padauguvos vokalinis estradinis ansamblis (vadovas Jonas Šalčius), kuriam talkino Ariogalos literatų klubo ,,Atgaiva“ skaitovai, Vilkijos kultūros centro moterų vokalinis ansamblis (vadovė Ligita Zavadzkienė), Liučiūnų kaimiškos muzikos kapela „Griežlė“ ir moterų vokalinis ansamblis (vadovas Viktoras Štilpa), Kėdainių r. Langakių moterų vokalinis ansamblis „Šermukšnėlės“ (vadovė Ligita Zavadzkienė). Kaimo sodybos ,,Lazduona“ šeimininkas Valentinas Pancerna, pritardamas gitara, atliko dainas savo mamos poetės V. Pancernienės eilėmis.


Šiaulių vyskupijoje

Radviliškio dekanate

Oninės ir  miestelio gimtadienis

ŠIAULĖNAI. Šv. Onos bažnyčioje titulinių atlaidų šv. Mišias aukojo svečias iš Vilniaus, Šv. Jonų bažnyčios kunigas Mindaugas Malinauskas SJ. Po šv. Mišių Šiaulėnų klebonas kun. Donatas Grabažis padėkojo visiems parapijos geradariams, kurie prisideda prie Bažnyčios išlaikymo. Visų tikinčiųjų vardu klebonas dėkojo Šiaulėnų ateities fondui, kuris skyrė lėšų naujam bažnyčios altoriui.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija