2013 m. rugsėjo 6 d.    
Nr. 33
(2057)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Įamžino už laisvę žuvusį kunigą

Po atminimo lentos pašventinimo Gargždų
ateitininkai, ministrantai, klierikai
Donatas ir Evaldas nusifotografavo su
klebonu kan. Jonu Paulausku ir kunigu
Egidijumi Arnašiumi (abu centre)

GARGŽDAI. Šiemet per Žolinę Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje pašventintas bareljefas, skirtas 1863 metų sukilimo dalyvio, Gargždų bažnyčios vikaro kunigo Izidoriaus Noreikos atminimui įamžinti. Prieš 150 metų už Tėvynė laisvę ir nepriklausomybę žuvusio kunigo vardas bus gyvas parapijiečių širdyse. Tuo pasirūpino Airijoje, Dubline, dirbantis kun. Egidijus Arnašius bei Gargždų klebonas dekanas kanauninkas Jonas Paulauskas.

Iš Tauragės kilęs kun. E. Arnašius domisi Lietuvos istorija, dvasininkais, savo gyvenimą paaukojusiais už tautos laisvę ir nepriklausomybę. Jis rūpinasi, kad už kilnų tikslą žuvusiųjų vardai neišblėstų. Kun. E. Arnašius dėjo pastangų įamžinti ir Gargždų bažnyčios vikaro kunigo I. Noreikos, dalyvavusio ir žuvusio 1863 metų sukilime, atminimas.

Istoriniai šaltiniai byloja, jog per 1863 metų sukilimą vyskupo Motiejaus Valančiaus leidimu patrankoms lieti buvo paimti Gargždų bažnyčios varpai. Į sukilimą įsijungė ir tuo metu čia dirbęs vikaras kun. I. Noreika, kurį kazokai 1863 m. rugpjūčio 2 d. nušovė prie Telšių. Kunigo kapo kauburėlį sutrypė arkliai. Vėliau žuvusio kunigo palaikai buvo perlaidoti Telšių Katedros šventoriuje.

Kun. E. Arnašiaus paskatinti, Gargždų ateitininkai su kuopos globėja Kazimiera Sipiene pernai nuvykę į Telšius aplankė sukilimo dalyvio kun. I. Noreikos kapą. Čia uždegė žvakutes, padėjo gėlių, pasimeldė.

Per Žolinę Gargždų bažnyčioje Sumos šv. Mišias aukojo iš Dublino atvykęs kun. E. Arnašius. Pamoksle jis akcentavo šiandienines aktualijas: svarbu vertinti krikšto malonę ir laikytis krikšto pažadų. Mišių metu buvo atnaujinti krikšto pažadai.

Po pamaldų pašventinta bažnyčioje ant sienos pakabinta atminimo lenta skaudiems istoriniams įvykiams atminti ir įamžinti už tautos laisvę ir nepriklausomybę prieš 150 metų žuvusio kun. I. Noreikos atminimą. Tuo pasirūpino kun. E. Arnašius bei Gargždų klebonas dekanas kanauninkas J. Paulauskas.

Šio bareljefo autorius – Žemaitijos tautodailininkas iš Alsėdžių Rimantas Laima.

Virginija LAPIENĖ

Kazimieros SIPIENĖS nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija