2013 m. rugsėjo 6 d.    
Nr. 33
(2057)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Dievo dovana

Grigiškių klebonas
kun. Andžej Andžejevski

Mes, Grigiškių tikintieji, norime papasakoti apie Dievo dovaną mūsų parapijoje.

Šventosios Dvasios Koplyčia Grigiškėse pastatyta atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę 1995 metais. Tai – viena iš jauniausių Vilniaus arkivyskupijos šventovių. Po koplyčią pastačiusio kunigo Edvardo Minkevičiaus, kurį su dėkingumu prisimename, parapijoje tarnavo dar du kunigai.


Ten, kur kvietė  širdys...

Alytiškiai prie Šv. Šeimos
katedros Čenstakavoje

Liepos pabaigoje Alytaus tikinčiųjų grupė, vadovaujama Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos klebono kun. Valdo Simanaičio bei organizatorės mokytojos Janinos Balevičienės, išsiruošė į piligriminę kelionę po Lenkiją. Norėta dalyvauti rekolekcijose, aplankyti žymias šventoves, patobulėti dvasiškai, susipažinti su kaimyninės šalies praeitimi.

Kelionės pradžioje šv. Mišios buvo aukojamos Studenos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje. Augustavo miškų ir ežerų apsupta, liaudies meistrų elnių ragais ir medžio drožiniais išpuošta bažnytėlė, ankstų rytą prisipildė lietuviškų maldų bei giesmių. Klebonas Valdas, aiškindamas Šventojo Rašto žodžius, akcentavo ir piligriminės kelionės esmę, jos tikslus bei uždavinius. Įrengtu Kryžiaus kelio taku pasiekėme Švč. Mergelės Marijos koplytėlę. Pasimeldę, parymoję prie paminklo popiežiui Jonui Pauliui II, pastatyto ant ežero kranto, atsigaivinę gydomuoju vandeniu iš šulinėlio, vykome į Lomžą. Čia aplankėme išskirtinę Dievo Gailestingumo bažnyčią, kurioje 1991 metų birželį vyko Pasaulinės jaunimo dienos ir Popiežius aukojo šv. Mišias 200 tūkstančių maldininkų. Vietos kunigas supažindino su šventove, jos istorija. Vakare atvykome į pasaulinį piligrimų centą – Čenstakavą. Skubėjome į šventovę prie malonėmis garsėjančio paveikslo, prie kurio nuo seno traukia maldininkai iš viso pasaulio. Čia užrašėme ir palikome savo intencijas, prašymus ir padėkas. Meldėmės kartu su tūkstančiais tikinčiųjų, kurių akys buvo įsmeigtos į Švč. Mergelę Mariją, o lūpos bei širdys maldavo malonių. Šioje šventovėje laikas tarsi sustoja, nes po bažnyčios skliautais nuolat skamba vargonų muzika, nuostabios giesmės, maldos. Kas valandą čia aukojamos net kelerios šv. Mišios įvairiomis kalbomis. Kitą dieną buvo aukojamos šv. Mišios mūsų gimtąja kalba. Vėl giesmės, maldos, rožinio kalbėjimas, kunigo pamąstymai bei pamokymai, kaip galime kiekvienas maldingiau priimti Dievą į savo kasdienį gyvenimą, kaip pastebėti Dievo gerumą, Jo vadovavimą kiekviename žingsnyje. Daug dvasinių malonių patyrėme apmąstydami kryžiaus kelią bei rožinio maldą. Visus sužavėjo vienuolyno lobynas, kur saugomos brangiausios visų laikų karalių, vyskupų dovanos stebuklingajam Dievo Motinos paveikslui. Riterių salėje, kur karaliaus Kazimiero laikais buvo seimo posėdžių vieta, kur karalius priimdavo savo garbingus svečius, dvelkia prabanga, didybe, garbinga senove. Čia – daugybė paveikslų, portretų, veidrodžių, vėliavų. Nepaprastai sužavėjo milžiniškas paveikslas, nutapytas dailininko Antonio Tonskio, kuriame atvaizduota visa Lenkijos istorija. Paveikslas tapytas devynerius metus, jame įamžinti 192 istorijos veikėjai.


Tau, Marija

Kauno Šv. Antano Paduviečio
parapijos klebonas kun. Vytenis
Vaškelis su „Vakarės“
ansamblio moterimis

Rudenėjant gamtai pasitinkame Šiluvos Marijos Gimimo atlaidų šventę, kurioje ruošiasi dalyvauti ir Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijiečiai. Organizuojama kelionė nuo Šv. Antano bažnyčios iki Šiluvos, o rugpjūčio 25 dieną, sekmadienį, parapijiečiai po Sumos šv. Mišių rinkosi į parapijos salę palydėti vasaros, pagarbinti Švč. Mergelę Mariją ir ruoštis su Ja susitikti Šiluvoje. Šiame renginyje dalyvavo moterų vokalinis ansamblis „Vakarė“ (vadovė Laima Užkurnienė).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija