2013 m. rugsėjo 6 d.    
Nr. 33
(2057)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Dievo dovana

Grigiškių klebonas
kun. Andžej Andžejevski

S. Nijolė su dviem
jaunomis parapijietėmis

Mes, Grigiškių tikintieji, norime papasakoti apie Dievo dovaną mūsų parapijoje.

Šventosios Dvasios Koplyčia Grigiškėse pastatyta atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę 1995 metais. Tai – viena iš jauniausių Vilniaus arkivyskupijos šventovių. Po koplyčią pastačiusio kunigo Edvardo Minkevičiaus, kurį su dėkingumu prisimename, parapijoje tarnavo dar du kunigai.

Šiandien mes su džiaugsmu lyg į didelę šventę einame melstis į savo Dievo Namus. Sekmadieniais koplyčia pilna tikinčiųjų – ateina daug vaikų ir jaunimo, šeimų. Šv. Mišios lietuvių ir lenkų kalbomis vyksta skirtingu laiku, nes tikintieji netilptų koplyčioje ir liktų melstis šventoriuje.

Koplyčios altoriai nuolat papuošiami gyvų gėlių žiedais, šventorių puošia vazonai su gėlėmis ir dekoratyviniais augalais, visur jauku ir tvarkinga.

Nuo 2010 m. liepos 5 dienos Šventosios Dvasios koplyčioje tarnauja klebonas kunigas Andžej Andžejevski, dvasininko kelią pradėjęs 1998 m. sausio 10 d., baigęs Kauno kunigų seminariją. Žinodami klebono kuklumą, mes norime pasakyti, kad šis jaunas, energingas kunigas savo nuoširdumu, darbštumu, rūpestingumu Grigiškių tikinčiuosius patraukė į Šventosios Dvasios koplyčią. Jis aktyviai dirba su moksleiviais ir jaunimu, organizuoja tikintiesiems piligrimines keliones į kitas Vilniaus krašto bažnyčias, į Šiluvą. Jis turiningais pamokslais skelbdamas Gerąją Naujieną, prabyla apie meilę savo kraštui, o paprastais pamokančiais, gyvenimiškais pavyzdžiais atveria duris į klausytojų širdis. Visa tai priverčia tikinčiuosius susimąstyti, tobulinti tikėjimą, keistis ir šalia esantį žmogų matyti kaip savo artimą. Moko ne vien tik lūpomis kartoti maldas, bet jausti širdimi, matyti Dievo meilę kiekvienam Jo kūriniui žemėje. Klebonas propaguoja atjautą kiekvienam žmogui, vaikams, pabrėždamas meilę ir pagarbą tėvams bei vyresnei kartai. Be Grigiškių, kun. A. Andžejevski dar aptarnauja ir Rykantų Švč. Trejybės parapiją.

Sakoma, kad žmogus – savo likimo kalvis, deja, ne visada yra taip. Daug yra žmonių, gyvenimo kelyje nesuprastų, įskaudintų, suklupusių, nusivylusių savimi ir kitais ar palaužtų nepagydomos ligos, praradusių džiaugsmą ir gyvenimo prasmę...

Mūsų klebonas moko gyvenimo bendrakeleiviu pasirinkti Jėzų ir Švč. Mergelę Mariją, visų mūsų Motiną, atgauti viltį bei rasti gyvenimo prasmę. Klebonas visada randa laiko pabendrauti, būna nuoširdus ir dėmesingas visiems apsilankiusiems, skatina parapijiečius bendrauti su ligoniais ir vargstančiais vienišiais.

Klebonui daug padeda nuostabios sesutės – vienuolės Nijolė ir Liucija. Jos ruošia vaikus Pirmajai Komunijai, renka lėšas ligoniams ir dovanas vaikų namams Šv. Kalėdų proga.

Sunku įvardinti, kiek daug gerų darbų nuveikė klebonas kun. A. Andžejevski mūsų parapijoje per trejus darbo metus.

Klebonui pavyko pasirūpinti koplyčios šildymu, todėl atlikta Šventosios Dvasios koplyčios renovacija su visais vidaus ir išorės darbais. Stebėtina, kad mažoje parapijoje daromi tokie dideli darbai!

Dėkojame Dievui ir meldžiamės, kad būtų kuo daugiau pašauktų dvasininkų, nuoširdžiai vedančių tikinčiuosius Dievo Žodžio pažinimo ir išminties keliu.

Su pagarba ir dėkingumu vertiname visus mūsų klebono kun. A. Andžejevskio darbus ir džiaugiamės renovuotos Šventosios Dvasios koplyčios švytėjimu Grigiškių centre.

Grigiškių parapijos tikintieji

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija