2013 m. rugsėjo 27 d.    
Nr. 35
(2059)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kauno arkivyskupijoje

Jurbarko dekanate

Šventė miestelio 700 metų jubiliejų

Kunigai Audrius Giedraitis ir Egidijus
Periokas laimina Skirsnemunės
700 metų jubiliejaus akmenį

SKIRSNEMUNĖ. Rugpjūčio 24–25 dienomis miestelyje šurmuliavo minios žmonių. Čia buvo minimas Skirsnemunės 700-ųjų metinių jubiliejus ir Šv. Jurgio bažnyčios 110-osios metinės bei tradiciniai Šv. Baltramiejaus atlaidai. Renginių ir reginių gausa nustebino ne vieną. Kaip patys skirsnemuniškiai sakė, tokios šventės miestelyje per savo gyvenimą jie dar nebuvo matę.


Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Šventė prie stoties

Klebonas kun. Albertas Kasperavičius
bendravo su buvusiais mugėje

Subačiaus stotis. Rugpjūčio 18-ąją miestelis minėjo savo 140 metų sukaktį. Stoties įkūrimo laikas skaičiuojamas nuo 1873 metų, kai čia buvo tiesiama Radviliškio–Daugpilio geležinkelio linija.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Jas aukojęs klebonas kun. teol. lic. Albertas Kasperavičius padėkojo gausiai susirinkusiems, paminėjo išėjusius į Amžinybę. Pamoksle jis akcentavo, jog bažnyčia statyta prieš pat Antrąjį pasaulinį karą, kai maldos namai galėjo virsti sandėliu ar teatro scena. Dievo žodį skaitė kultūros namų režisierė Violeta Mičiulienė (ji  ir vedė visą šventę) ir seniūnas Vidmantas Paliulis. Tikinčiusiuos sužavėjo Panevėžio stilingos muzikos trio ir solistės Laimos Česlauskaitės pasirodymas.


Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Švč. Mergelės Marijos Karalienės atlaidai

Kun. Eimantas Novikas (centre)
su grupele Gyvojo rožinio
maldininkų iš Kyburių, Pasvalio,
Skrebotiškio parapijų

KYBURIAI. Rugpjūčio paskutinįjį sekmadienį čia švęsti Švč. Mergelės Marijos Karalienės tituliniai atlaidai. Jau ankstų rytą susitikę su Dievu ir Jį pagarbinę savo šeimose ar savo parapijų bažnyčiose , šviečiant pusiaudienio saulei, šventiškai pasipuošę, Pasvalio tikintieji rinkosi Vytauto Didžiojo aikštėje, kur laukė kultūros centro direktorės Danutės Breimelytės parūpintas autobusas bei nuoširdus jo vairuotojas Rimas. Kartu pakviestas keliauti ir pro šalį ėjęs pasvalietis Petras, kilęs iš Kiemėnų. Jis labai apsidžiaugė, kad galės nuvykti į atlaidus, pavaikščioti jaunystės takais. Autobusas stabtelėjo pakelėje ties Tetirvinais. Prie kaimo parduotuvės mūsų jau laukė Skrebotiškio parapijos Gyvojo rožinio būrelio rūpestingoji vadovė Verutė su savo maldininkėmis. O prie Nečionių kaimo į autobusą įsėdo Skrebotiškio kaimo siela, maldininkė Albinutė. Keliaudami į atlaidus, klausėmės pasakojimų apie Kyburių kaimo, bažnyčios istoriją bei apie iš šių vietų kilusių įžymių žmonių gyvenimus ir jų nuopelnus. Autobusas sustojo prie Kyburių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios parapijos bažnyčios. Mus pasitiko šios parapijos tikintieji bei gražiai išpuošta bažnytėlė, kuri pastatyta 1927 metais, o ją projektavo architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. Į vidų kvietė pagrindiniame altoriuje spindintis šviesoje bei gėlėse Švč. M. Marijos paveikslas. Atvyko į atlaidų iškilmes maldininkų iš Daujėnų, Pasvalio, Skrebotiškio, Saločių. Čia buvo galima sutikti Pasvalio katalikių moterų draugijos narių, Marijos legiono maldininkių. Didžiausias būrys buvo Gyvojo rožinio kalbėtojų bei jaunimo. Atlaidų šventimas prasidėjo Adoracija, rožinio malda. Rožinį „Garbės slėpiniai“ vedė Skrebotiškio parapijos Gyvojo rožinio maldininkė Albinutė. Visus susirinkusius pasveikino šios parapijos klebonas kun. Eimantas Novikas. Šv. Mišių auka prasidėjo iškilminga procesija aplink bažnyčią. Šv. Mišias aukojo kun. Eimantas Novikas, koncelebravo Pasvalio dekanas kun. Algis Neverauskas. Atlaidų iškilmių metu visi meldėsi už Kyburių Švč. M. Marijos Angeliškosios parapiją, jaunimą bei Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio maldininkus. Homilijoje Pasvalio dekanas kun. A. Neverauskas ragino atlikti gerus darbus, nepamiršti ateiti į savo parapijos bažnyčią. Dekanas kalbėjo, kad kiekvieno tikinčiojo gyvenime atsiveria daugybė vartų į tikėjimo rūmus, ir kvietė pasirinkti pačius svarbiausius vartus – į Viešpaties pasaulį. Šv. Mišiose giedojo katechetės Renatos Kaziliūnienės vadovaujami vaikai.


Kaišiadorių vyskupijoje

Molėtų dekanate

Pašventintas sakralinis muziejus

LABANORAS. Rugsėjo 8-ąją – Švč. Mergelės Marijos Gimimo dieną – Labanore vykstantys Labanorinių atlaidai žinomi toli. Jie šiemet prasidėjo dar vieno svarbaus sakralinio muziejaus Labanore pašventinimu. Jis įrengtas po 2009 m. gruodžio 21 d. gaisro išlikusiame varpinės bokšte. Jame eksponuojamos gaisravietėje rastos relikvijos. Jau talkų metu tvarkant gaisravietę Labanoro klebonas kun. Jurgis Kazlauskas kalbėjo apie muziejaus įkūrimą. Ir štai, nepraėjus nė ketveriems metams, jis įkurtas. Tam buvo panaudotos Švenčionių vietos veiklos grupės vykdomo „Leader“ projekto lėšos ir didžiulis parapijiečių indėlis tvarkant tiek būsimo muziejaus patalpas, tiek aplinką.


Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Mažoje parapijoje

Grupė atlaidų dalyvių su šv. Mišias
aukojusiais kunigais iš Šilalės.
Iš kairės: vikaras Mindaugas Alekna,
klebonas dekanas kan. dr. Algis
Genutis ir vikaras Justinas Palubinskas

VAITIMĖNAI. Rugsėjo 15-ąją Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija šventė titulinius atlaidus. Į šventovę, išdabintą vainikais ir gėlėmis, susirinko daug dabartinės Vaitimėnų gyvenvietės tikinčiųjų. Jų gretas papildė iš Šilalės bei kitų vietų atvykę giminaičiai, pažįstami. Atlaidų šv. Mišias aukojo Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis su kunigais vikarais Mindaugu Alekna ir Justinu Palubinsku. Homiliją apie šv. Kryžių bei jo Išaukštinimo prasmę pasakė kan. dr. A. Genutis. Skambant varpams ir drauge su parapijiečiais gražiai giedant iš Šilalės atvykusiam Kęstučiui Kareivai, Vaitimėnų parapijos jaunimui, nešančiam bažnytines vėliavas, dalyvaujant kunigams vyko iškilminga procesija aplink bažnyčią.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija