2013 m. rugsėjo 27 d.    
Nr. 35
(2059)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Švč. Mergelės Marijos Karalienės atlaidai

Kun. Eimantas Novikas (centre)
su grupele Gyvojo rožinio
maldininkų iš Kyburių, Pasvalio,
Skrebotiškio parapijų

Kyburių parapijos vaikai
prie savo mozaikos

Prie Pasvalio ir Skrebotiškio,
Daujėnų parapijų kūrybinės
užduoties talkina Pasvalio
dekanas kun. Algis Neverauskas

Kyburių ir Kiemėnų maldininkai
prie savo kūrybinės užduoties

Katalikiškos muzikos ir poezijos
žiupsnelį pristato Pasvalio
parapijos gyvojo rožinio
maldininkė Vilma Gaigalaitė

KYBURIAI. Rugpjūčio paskutinįjį sekmadienį čia švęsti Švč. Mergelės Marijos Karalienės tituliniai atlaidai. Jau ankstų rytą susitikę su Dievu ir Jį pagarbinę savo šeimose ar savo parapijų bažnyčiose , šviečiant pusiaudienio saulei, šventiškai pasipuošę, Pasvalio tikintieji rinkosi Vytauto Didžiojo aikštėje, kur laukė kultūros centro direktorės Danutės Breimelytės parūpintas autobusas bei nuoširdus jo vairuotojas Rimas. Kartu pakviestas keliauti ir pro šalį ėjęs pasvalietis Petras, kilęs iš Kiemėnų. Jis labai apsidžiaugė, kad galės nuvykti į atlaidus, pavaikščioti jaunystės takais. Autobusas stabtelėjo pakelėje ties Tetirvinais. Prie kaimo parduotuvės mūsų jau laukė Skrebotiškio parapijos Gyvojo rožinio būrelio rūpestingoji vadovė Verutė su savo maldininkėmis. O prie Nečionių kaimo į autobusą įsėdo Skrebotiškio kaimo siela, maldininkė Albinutė. Keliaudami į atlaidus, klausėmės pasakojimų apie Kyburių kaimo, bažnyčios istoriją bei apie iš šių vietų kilusių įžymių žmonių gyvenimus ir jų nuopelnus. Autobusas sustojo prie Kyburių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios parapijos bažnyčios. Mus pasitiko šios parapijos tikintieji bei gražiai išpuošta bažnytėlė, kuri pastatyta 1927 metais, o ją projektavo architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. Į vidų kvietė pagrindiniame altoriuje spindintis šviesoje bei gėlėse Švč. M. Marijos paveikslas. Atvyko į atlaidų iškilmes maldininkų iš Daujėnų, Pasvalio, Skrebotiškio, Saločių. Čia buvo galima sutikti Pasvalio katalikių moterų draugijos narių, Marijos legiono maldininkių. Didžiausias būrys buvo Gyvojo rožinio kalbėtojų bei jaunimo. Atlaidų šventimas prasidėjo Adoracija, rožinio malda. Rožinį „Garbės slėpiniai“ vedė Skrebotiškio parapijos Gyvojo rožinio maldininkė Albinutė. Visus susirinkusius pasveikino šios parapijos klebonas kun. Eimantas Novikas. Šv. Mišių auka prasidėjo iškilminga procesija aplink bažnyčią. Šv. Mišias aukojo kun. Eimantas Novikas, koncelebravo Pasvalio dekanas kun. Algis Neverauskas. Atlaidų iškilmių metu visi meldėsi už Kyburių Švč. M. Marijos Angeliškosios parapiją, jaunimą bei Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio maldininkus. Homilijoje Pasvalio dekanas kun. A. Neverauskas ragino atlikti gerus darbus, nepamiršti ateiti į savo parapijos bažnyčią. Dekanas kalbėjo, kad kiekvieno tikinčiojo gyvenime atsiveria daugybė vartų į tikėjimo rūmus, ir kvietė pasirinkti pačius svarbiausius vartus – į Viešpaties pasaulį. Šv. Mišiose giedojo katechetės Renatos Kaziliūnienės vadovaujami vaikai.

Po šv. Mišių Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio maldininkai pristatė šios organizacijos istoriją, tikslus, struktūrą bei veiklą jaunimui. Gyvojo rožinio maldininkai padovanojo jaunimui lankstinuką „Gyvasis rožinis“, kuriame plačiau pristatyta Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio draugijos istorija, veikla.

Kunigas Eimantas pakvietė pabandyti jaunuosius maldininkus įsijungti į Gyvąjį rožinį bei pakvietė visus maldininkus į bažnyčios šventorių kūrybinei valandėlei. Užduotis buvo dvasinga ir prasminga. Tai skatino kūrybiškumą katalikiška tema bei bendrystei tarp įvairaus amžiaus maldininkų. Kiekviena grupelė privalėjo sukurti iš rudens gėrybių mozaiką katalikiška tema. Visi kibo į darbą. Maldininkai dirbo atidžiai, išklausydami kiekvieno grupelės nario nuomonės. Prie Pasvalio bei Skrebotiškio maldininkų kūrybinės užduoties atsakingai dirbo ir Pasvalio dekanas kun. A. Neverauskas. Jis ne tik padėjo papuošti mozaiką, bet ir iš kankorėžių užrašė popiežiaus Jono Pauliaus II pasakytus žodžius lotyniškai „Totus tuus“ – „Visiškai Tavo“. Pabaigus darbą, šventorius pasipuošė išradingais kilimėliais iš rudens gėrybių. Darbus apibendrino šios užduoties sumanytojas kunigas Eimantas. Jis kalbėjo, kad už tai, ką padarėme, turime būti dėkingi Dievui bei Švč. Mergelei Marijai. Jų pagalba mes sukūrėme nuostabias mozaikas. Ši veikla leido visiems kartu dar tobuliau apmąstyti Jėzaus Kristaus gyvenimo ir kančios kelią. Pasak kunigo, visi esame nugalėtojai. Prizai – vyskupo Jono Kaunecko dovana: medalikėliai, šventųjų paveiksliukai – laukė bažnyčios gale. Išeidamas iš bažnyčios kiekvienas galėjo pasiimti ir parsinešti į namus.

Paskui vėl visi susirinko į bažnyčią. Čia katalikiškos poezijos ir muzikos žiupsnelį pristatė katechetė Renata Kaziliūnienė su dukra Gabriele. Jos atliko Gabrielės žodžiais sukurtą giesmę. Savo poeziją skaitė Kiemėnų kaimo Gyvojo rožinio maldininkė Regina Kvedarienė. Giesmes „Ausk Marija, Motina brangi“, „Tu mums džiugini, Viešpatie“ (ž. E. Rinkevičiaus, muz. V. Gaigalaitės), „Išeikime į mūsų pasaką“ (ž. R. Adomaitytės-Chabarinos, muz. V. Gaigalaitės) pristatė Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio draugijos valdybos narė Vilma Gaigalaitė.

Kun. E. Novikas padėkojo visiems už gražų renginį. Paskui bažnyčios šventoriuje vyko agapė. Visi bendravo, dalinosi įspūdžiais, vaišinosi šių metų derliumi.

Vlada Čirvinskienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija