2013 m. spalio 4 d.    
Nr. 36
(2060)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Pašventintas Andriškių Žemaičių giminės kryžius

Žemaičių kryžiaus šventinimo akimirka.
Dešinėje – kun. Gediminas Marcinkevičius

Andriškių kaime, gražiame Šeimenos slėnyje, Klausučių seniūnija ir Žaliosios V. Žemaičio pagrindinė mokykla nuolat puoselėja ir gražiai tvarko iškilaus lietuvio, miškininko ir etnologo Vinco Žemaičio tėviškę. Čia, iš kur po pasaulį pasklido plati Žemaičių giminė, rugpjūčio 18 dieną pašventintas kryžius. Kryždirbio Albino Alkevičiaus išdrožtas išraiškingų formų kryžius iškilo kun. Kęstučio Žemaičio (JAV) iniciatyva. ,,Prieš 30 metų amžinybėn iškeliavo mano tėvelis, 80 metų būtų šventęs mano brolis, diplomatas Algirdas Žemaitis“, – kryžiaus pašventinimo išvakarėse rašė kun. Kęstutis Žemaitis. Iš šios sodybos po pasaulį pasklido 199 Žemaičių giminės palikuonys. Per 50 jų susirinko į kryžiaus pagerbimo iškilmes. Seniūnės Gemos Skystimienės rūpesčiu ne tik iškilo kryžius, bet ir surengta jaudinanti šventė. Ją pradėjo Žaliosios V. Žemaičio pagrindinės mokyklos pradinukai (mokytoja Virginija Denutienė). Vaikų nuoširdus žodis, žvakelės ir gėlės prie kryžiaus – pagarba žmogui, kurio vardu pavadinta jų maža mokyklėlė.


Svečiai iš Vokietijos ir Vadžgirio

Svečiai gieda prie Nemakščių
Šv. Trejybės bažnyčios

Neseniai Nemakščiuose svečiavosi Grossenhaino Šv. Katerinos ir Vantevitco katalikų bažnyčių chorai (abu iš Vokietijos) bei Vadžgirio (Jurbarko r.) sakralinės muzikos ansamblis.

Svečiai pirmiausia apsilankė Technikos muziejukyje, kurį įkūrė Leonas Tamulevičius. Kaip ir dera, pasitinkant garbingus svečius, jiems buvo teikiama duona. Po to svečius pristatė Vadžgirio sakralinės muzikos ansamblio vadovė Lina Lukošienė. Bažnyčios chorų vadovas Stefan Jeanke pasakojo apie savo veiklą bei keliones po Baltijos valstybes. Svečius sutiko Nemakščių seniūnas Remigijus Laugalis, Nemakščių bendruomenės atstovai ir pirmininkė Elena Vaitkuvienė, Užkalnių kaimo bendruomenės pirmininkas Gitanas Kybartas, Nemakščių darželio direktorė Dalia Mačiulaitienė, Raseinių rajono kultūros centro Nemakščių kultūros namų specialistas kultūrai Zenonas Burba, Aštuonratės važiuoklės draugijos narė Irena Bertašienė, sodybos šeimininkė Marytė Tamulevičienė. Seniūnas svečiams įteikė atminimo dovanėles. Aštuonratės važiuoklės draugijos narė I. Bertašienė supažindino su muziejaus eksponatais. Svečiai domėjosi čia eksponuojama technika, išbandė ją. Čia jie atrado ir daug vokiškos technikos. Po to visi buvo vaišinami šeimininkių I. Bertašienės ir J. Šarlauskienės kepta kiaušiniene, blynais, linksmai šoko lietuvių liaudies ratelius. Svečiams „muziejuks“ paliko didžiulį įspūdį.


Skuodo bažnyčioje – nauji vargonai

Kėlimo darbams vadovavo lenkiškai
mokantis Skuodo bažnyčios vikaras
kun. Mindaugas Šlaustas

Rugsėjo 18-ąją į Skuodo Švč. Trejybės bažnyčią parvežti nauji vargonai iš Lenkijos, Rybnik miesto. Senieji jau susidėvėję, tad jų remontuoti paprasčiausiai nėra galimybių. Dabar šventovėje skambės „švari“ vargonų muzika. Lėšų vargonams įsigyti skyrė rajono savivaldybė, buvo renkamos aukos iš tikinčiųjų.

Kadangi į bažnyčios antrą aukštą veda siauri koridoriai, vargonus teko kelti keltuvu. Sėkmingai užkėlus, pasigirdo darbininkų plojimai.


Žvilgsnis į Sąjūdžio metus

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinyje vyko Sąjūdžio diena, skirta Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) 25-mečiui paminėti. Gimnazistams organizuota pilietiškumo pamoka „Žvilgsnis į Sąjūdžio metus“, kurioje dalyvavo ir įspūdžiais dalinosi LPS iniciatyvinės grupės nariai A. Medalinskas, K. Uoka ir aktyviausi Rokiškio krašto sąjūdininkai – E. Mikaliūnas, A. Baltuškaitė, L. Jankauskas, V. Vasiliauskienė, A. Kuolas, V. Masiulis.


Artimas, savas ir mielas

Esu praktikuojantis katalikas, todėl Jūsų savaitraštis toks artimas, savas ir mielas. Jau keletą metų jį prenumeruoju. Keletą savaitraščio egzempliorių kiekvieną sekmadienį papigintai nuperku bažnyčioje. Juos parvežęs į kaimą, išplatinu kaimynams. Už tai aš, o ir kiti parapijiečiai labai dėkingi Radviliškio Šv. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonui mons. Gintui Sakavičiui.


Kelionė po Lazdijų kraštą

Alytaus piligrimai su kelionės gidu
Jonu Juravičium įdėmiai klausėsi
Veisiejų seniūno Zenono Sabaliausko
(kairėje) pasakojimo apie ES paramos
fondų lėšomis atnaujinamą
miestelio centrą

Vasarai baigiantis, vieną rugpjūčio rytą, į kelionę susiruošė per trisdešimt Alytaus valstybinių vaikų globos namų ugdytinių, lydimi direktoriaus pavaduotojų Jūratės Žvaliauskienės, Anelės Adamavičienės bei socialinių pedagogių Ritos Jankauskienės, Virginijos Paulauskienės. Pakeliauti po  Lazdijų kraštą juos pakvietė ilgalaikio neformalaus vaikų švietimo projekto „Dorybių mokyklėlė“ bendradarbiai, Alytaus dekanas ir Šv. Angelų Sargų parapijos klebonas garbės kanauninkas Arūnas Užupis kartu su viešosios įstaigos „Dienos namai“ direktore Kristina Bondareva. Kelionę savo buvimu nuspalvino „Dienos namų“ švietimo projektų dalyvės, Miroslavo (Alytaus dekanatas) Šv. Vincento Pauliečio vienuolijos seserys Lina Cordova, Rubelinda Varela bei savanoris vaizdo operatorius Lukas Marčiulaitis. Kelionės maršrutą pasiūlė ir gidu sutiko pabūti nepailstantis dzūkų krašto istorijos mylėtojas ir puoselėtojas, Alytaus rajono savivaldybės Tarybos narys Jonas Juravičius. Pagrindinis išvykos rėmėjas Alytaus dekanas g. kan. A. Užupis, atvykęs palaiminti keliautojų, palinkėjo visiems kelionėje atrasti kuo daugiau naujų dorybių ir, sugrįžus namo, tapti Dievo meilės veikimo šiame pasaulyje liudytojais.


Iš kelionės į Šiluvą

Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio
draugijos nariai procesijoje
dalyvavo su savo vėliavomis

Rokiškio dekanato Gyvojo Rožinio draugijos nariai ir kiti tikintieji kiekvienais metais vyksta į Šiluvos atlaidus. Šiais metais pirmąją atlaidų dieną, rugsėjo septintąją, ankstyvą rytą 70 maldininkų autobusu važiavo į Šiluvą. Oras buvo nuostabus, autobusas patogus, visi geranoriški ir maloniai nusiteikę. Kelionės metu visi nuoširdžiai meldėsi, todėl kelionė neprailgo. Atvykę į Šiluvą, pirmiausia skubėjome į Apsireiškimo koplyčią, nes labai norėjome pasiklausyti Akatisto. Koplyčia buvo pilnutėlė, visi dvasingai jungėsi maldoje, mus visus užliejo nepaprastas malonus jausmas. Po to aikštėje prieš Baziliką meldėmės Rožinio malda. Su savo dekanato Gyvojo Rožinio draugijos vėliava dalyvavome procesijoje. Išklausėme šv. Mišias, pasimeldėme prie Stebuklingo Švč. Mergelės Marijos paveikslo, dėkojome už gautas malones.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija