2013 m. spalio 18 d.    
Nr. 38
(2062)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Per Mykolines – aikštės atidarymas ir bulviniai blynai

Bronius VERTELKA

Kalba klebonas
g. kan. Edmundas Rinkevičius

Kalba Ramygalos seniūnas Valdas Chirv.
Kairėje – šventės vedėja, Daniūnų
bendruomenės namų vadovė Irena Živilienė

Šventėje grojo Ramygalos
kultūros centro pučiamųjų
orkestras „Remmangalen“

Panevėžio V. Mikalausko menų mokyklos
choras – prie Ramygalos bažnyčios

Kalba ramygaliečių klubo
„Žarčių liepsnelės“
vadovas Vincas Šidlauskas

Šnekučiuojasi rajono bendruomenių
sąjungos pirmininkas Kazys Binkis
ir Ramygalos kultūros centro
direktorė Loreta Kubiliūnienė

Kepami bulviniai blynai

Ramygalos centre – skulptoriaus
Kazimiero Kisielio
paminklas „Sopulingoji“

RAMYGALA. Rugsėjo 28–29 dienomis čia buvo švenčiamos Mykolinės. Paskutinįjį rugsėjo šeštadienį Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko sakralinės muzikos ir poezijos valanda „Po angelo sparnu“, kurios metu koncertavo Edita Sargautytė ir mokiniai, eiles skaitė Daniūnų bendruomenės namų vadovė Irena Živilienė ir panevėžietė aktorė Elona Karoblytė.

O kitą dieną, sekmadienį, 9.30 ir 11.30 val. šv. Mišias aukojo Ramygalos klebonas g. kan. Edmundas Rinkevičius, giedojo Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokyklos mišrus choras (vadovė – Emilija Krikščiūnaitė). Išskirtiniu balsu, gražiai nuskambėjusiu gerą akustiką turinčioje bažnyčioje, kaip solistė čia pasižymėjo dvyliktokė Ieva Šležaitė. Ji maloniai nustebino daugelį susirinkusiųjų. Mokytis iš Pasvalio į Panevėžį atvykusi mergina galvoja apie studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Baigiantis šv. Mišioms, klebonas prašė visų neišsiskirstyti ir toliau švęsti Mykolines: dalyvauti iškilmingame atnaujintos Laisvės aikštės atidaryme ir naujojo derliaus bulvinių blynų fiestoje – nuo bulvės maiše iki blyno burnoje.

Išėjusius iš bažnyčios muzikos garsais pasitiko Ramygalos kultūros centro pučiamųjų orkestras „Remmangalen“ (vadovas – Laimutis Raziūnas). O šventės vedėja Daniūnų bendruomenės namų vadovė Irena Živilienė kvietė į prie skulptoriaus Kazimiero Kisielio paminklo „Sopulingoji“, skirto žuvusiems partizanams, tremtiniams ir politiniams kaliniams. Švęsti Mykolinių į Ramygalą atvyko rajono meras Povilas Žagunis, rajono bendruomenių sąjungos pirmininkas Kazys Binkis, rajono vicemeras Antanas Pocius, Ramygalos seniūnas Valdas Chirv.

Seniūnas dėkojo rajono savivaldybei už „atrastas“ ES fondo lėšas miesto centrui gražinti, UAB „Autoiras“ – už puikiai atliktus darbus rekonstruojant aikštę ir dirbusiai kaip sau. Aikštę papuošė suoliukai, trinkelėmis grįsti takai. Seniūnas prašė susirinkusiųjų neišsibėgioti ir eiti paragauti bulvinių blynų iš naujojo derliaus.

Meras P. Žagunis kalbėjo apie tai, kad ruduo – darbų pabaigtuvių metas, o iki Mykolinių, kaip sakoma, beveik visas derlius jau būna po stogu, tad ir švęsti galima. Taigi darbų pabaigtuvės Ramygalos aikštėje sutapo su rudens švente. Meras pastebėjo: jeigu ankstesniais metais lėšos būdavo nukreipiamos miestelių vandentiekiui, kanalizacijai, patalpų šildymui įvesti, tai šiemet jos skirtos jau gyvenamųjų vietovių aplinkai gražinti. Jau baigtas Krekenavos aikštės tvarkymas, panašūs darbai vyksta Naujamiestyje, Vadokliuose, Raguvoje, tvarkomi rajono pagrindinių miestelių centrai. Į pagražėjusią Ramygalą malonu bus užsukti ir pravažiuojantiems svečiams.

UAB „Autoiras“ prašė saugoti miestelio aikštę taip, kad nereiktų greitai vėl jos tvarkyti. Aikštės šventinimo ceremoniją atliko klebonas g. kan. E. Rinkevičius. Jis sakė tikįs, kad joje nebus burnojama, girtuokliaujama, bet kultūringai elgiamasi. Ramygaliečių vardu padėkos žodį tarė klubo „Žarčių liepsnelės“ vadovas Vincas Šidlauskas. Pakelti vėliavas buvo patikėta merui, seniūnui ir UAB „Autoiras“ atstovui. Jų šilkui suplevėsavus vėjyje, nuskambėjo „Tautinė giesmė“.

Šventė tęsėsi asfaltuotoje aikštelėje netoli bažnyčios. Čia laukė kilnojama krosnis, ant kurios jau čirškėjo kepami bulviniai blynai. Jų paragauti žmonės tvarkingai stojo į eilutę. Šeimininkės iš tiesų pasistengė – blynai tirpo burnoje. Čia atsiskleidė šventės vedėjos Irenos Živilienės ir Ramygalos kultūros centro direktorės Loretos Kubiliūnienės kūrybiškumas bei sumanumas. Surengtos varžytuvės, kas greičiau, mūvėdamas darbines pirštines, nuskus bulves blynams. Rajono bendruomenių vadovą K. Binkį girdėjau skundžiantis, kad peilis visiškai atšipęs. Laukė ir kitokie pramanai. Muzikantai kvietė įsijungti į šokio sūkurį. Koncertavo rajono saviveikliniai kolektyvai. Netrūko ir kalbų. Susitiko ramygalietis senbuvis Romualdas Ulys ir iš Panevėžio atvykęs Alfonsas Klebonas. Vyrai jau pražilę. Prisiminė, kaip gal prieš pusšimtį metų, jie, augę skirtinguose kaimuose, lankė tą pačią Vadoklių mokyklą. Žvelgdamas į tautiškais rūbais vilkinčią kultūros centro direktorę L. Kubiliūnienė, R. Ulys, pastebėjo: „Be jos būtų nykoka Ramygaloje. Ji ir didžiausią tinginį sugeba išjudinti“.

Mykolinės Ramygaloje įrodė, kad ir provincijoje sugebama linksmintis be alkoholio. Galbūt privengė ant namo sienos įspėjančio užrašo, kad vartojančių alkoholį gatvėje laukia bauda. Nesuprasi, koks jos dydis galėtų būti, kadangi pirmas skaičius užtepliotas, likę tik nuliai.

Panevėžio rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija