2013 m. spalio 18 d.    
Nr. 38
(2062)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Ignalinos dekanate

Atlaiduose džiugino choras iš Vilniaus

Lietuvos Mokslų Akademijos mišrus
choras, parapijietės ir jaunosios
atlaidų dalyvės Dūkšto
Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčioje

Žvilgsnis į Dūkšto Šv. Stanislovo
Kostkos bažnyčią

DŪKŠTAS. Rugsėjo 15 dieną Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčioje vyko didžiulė šventė – Dūkšto krašto bendruomenė ir klebonas mons. Ignas Jakutis į Šv. Kryžiaus išaukštinimo atlaidus pakvietė Lietuvos Mokslų Akademijos mišrų chorą. Atlaidai prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo kun. Steponas Tunaitis ir mons. I. Jakutis. Vainikų girliandomis ir gėlėmis bažnyčią papuošė aktyvios parapijos moterys, iškilmingai apsirengusios kadaise pačių siūtais tautiniais drabužiais, nešė rožinio vėliavas, mergaitės vilkėjo baltomis sukelėmis ir nuometais, rankose laikė gėles. Lietuvos mokslų akademijos choras (meno vadovas ir vyr. dirigentas – Vytautas Verseckas, koncertmeisterė ir dirigentė – Judita Taučaitė, choro valdybos pirmininkas – Vilius Maslauskas) puikiai atliko visas sakralines Mišių giesmes. Džiaugsmo giesme „Laudate“ (muz. K. Nystedo) choras pradėjo iškilmes. Didingai skambėjo V. Četkausko Mišių giesmės „Gloria“, „Sanctus“, „Agnus Dei“, o solistės Eglės Klimaitės, Lietuvos teatro ir muzikos akademijos magistrantės (Visagino muzikos mokyklos fortepijono klasės auklėtinės), sidabrinis balsas atliekant giesmes – C. Franko „Panis Angelicus“, Dž. Caccini ir I. Fabre „Ave Marija“ – sujaudino ir pačius abejingiausius parapijiečius. Iš Visagino atskubėję solistės tėveliai ir jos vidurinės mokyklos mokytoja jaudinosi ir džiaugėsi klausydami Eglės atliekamų šventų giesmių. Kaip dėkodamas chorui sakė Dūkšto seniūnas Vytautas Kazėnas, Dūkšto bažnyčioje tokios šventės dar nebuvo. Po šv. Mišių choristai prie altoriaus dainavo jau retai beskambančias puikias Maironio žodžiais sukurtas dainas –  J. Gudavičiaus „Kur giria žaliuoja“, J. Naujalio „Jaunimo giesmę“ – ir Almiros ariją iš G. F. Hendelio operos „Rinaldo“, o kuomet uždainavo Č. Sasnausko „Kur bėga Šešupė“, žmonės dėkodami atsistojo. Parapijos moterys dar ilgai nesiskirstė iš šventoriaus, apžiūrinėjo chorisčių nepaprastai gražius koncertinius kostiumus, Dūkšto ežerėlio fone, šalia paraudusių klevų, klegančius, besifotografuojančius choristus, bendraujančius su čia gyvenančiais pažįstamais...

Po koncerto, sveikinimų ir padėkų, choristai Kultūros centre bendravo su kraštiečiais. Skambant choro vadovo V. Versecko akordeono garsams tęsėsi choristų dainos, o seniūno V. Kazėno ir Dangutės Urbonienės duetas nustebino ir pačius choristus.

Šventę organizuojant aktyviai talkino ne tik mons. I. Jakutis ir seniūnija, bet ir Dūkšto vidurinė mokykla (direktorė Julija Griškienė), UAB „Dūkšta“ (vadovas Vidmantas Kuolas), parapijos aktyvistės Veronika Bikulčienė, Genovaitė Misiūnienė ir kiti.

Aldona Kavaliauskaitė,
Dūkšto krašto bendruomenės pirmininkė, LMA choro narė

Jurgio ŠEDUIKIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija