2013 m. spalio 18 d.    
Nr. 38
(2062)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Kleboną pagerbė keturi vyskupai

Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ,
Smilgių klebonas, apaštalinis
protonotaras Bronius Antanaitis,
Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius SJ, Panevėžio vyskupas
Lionginas Virbalas SJ, vyskupas
emeritas Jonas Kauneckas, grupė
kunigų, parapijiečių ir jaunieji
smilgiškiai po šv. Mišių

Šv. Mišių metu (iš kairės): Telšių
vyskupas Jonas Boruta, Smilgių
klebonas, apaštalinis protonotaras
Bronius Antanaitis, Kauno arkivyskupas
metropolitas Sigitas Tamkevičius,
Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas,
vyskupas emeritas Jonas Kauneckas

Perekšlių ir Sujetų jungtinis
vaikų ir jaunimo pučiamųjų instrumentų
orkestras „Saulutė“ Smilgiuose

Popiežiaus Pranciškaus sveikinimas
Smilgių klebonui Broniui Antanaičiui
(kairėje) iš Panevėžio vyskupo
Liongino Virbalo SJ rankų

Dėkoja Smilgių klebonas,
apaštalinis pronotaras
Bronius Antanaitis
Autoriaus nuotraukos

SMILGIAI. Spalio 6-ąją Smilgių klebonas, apaštalinis protonotaras Bronius Antanaitis Šv. Jurgio bažnyčioje šventė kunigystės 65 metų sukaktį. Pagerbti bene vyriausio Panevėžio vyskupijoje klebono atvyko net keturi vyskupai: Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ ir vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. (Kažin, ar tiek tokio aukšto rango dvasininkų kada nors regėjo viena gražiausių Lietuvoje medinių bažnyčių?). Pabūti drauge su dvasios kolega suvažiavo būrys kunigų. Gausiai susirinko ir parapijiečių. Šventovės kamputį užėmė Perekšlių ir Sujetų kaimų jungtinis vaikų ir jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras „Saulutė“ (įkūrėja ir vadovė Ligita Bilevičienė), grojęs šv. Mišiose.

Pradėdamas iškilmę naujasis Panevėžio vyskupas L. Virbalas džiaugėsi, kad susirinko daugybė žmonių. 65 metai – gražus amžius žmogaus gyvenime, o tiek metų išbūti kunigu – dvigubai reikšminga. Kunigas visada meldžiasi už žmones, už parapiją. Šiandien meldžiamasi už kunigą, ištarnavusį Dievui net 65 metus. Ganytojas linkėjo jubiliatui Viešpaties palaimos, jo globos ir malonių.

Šv. Mišių aukai vadovavo Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius, koncelebravo visi atvykę vyskupai ir apaštalinis protonotaras B. Antanaitis. Pamokslą sakęs arkivyskupas daugiausia žodžių skyrė klebono gyvenimui ir veiklai. Dori katalikai tėvai sugebėjo išauginti aštuonis vaikus, jauniausias jų – Bronius. Neilgai jam teko džiaugtis jaukių namų šiluma: anksti mirė tėvelis, brolis žuvo partizanaudamas, šeimos nariai slapstėsi nuo galimos prievartos, kurios, deja, ne visiems pavyko išvengti. Bręstančio jaunuolio širdyje sukirbėjo jausmas pasirinkti kunigo kelią. Tik šioje tarnystėje matė galimybę padaryti gero pavergtiems savo krašto žmonėms. B. Antanaitis dirbo įvairiose parapijose skirtinguose Lietuvos regionuose, netgi buvo vyskupo Kazimiero Paltaroko sekretorius. Dėl savo principingumo ir uolumo jis prarado sovietinės valdžios palankumą: buvo ištremtas į Vilkaviškio vyskupiją. Kai kurie kunigai, neatlaikę sunkumų, praranda idealizmą ir tampa tik tarnautojais, atliekančiais religines apeigas, bet ne apaštalais, ieškančiais žmonių ir uoliai skelbiančiais Evangeliją. Ne iš tokių buvo jubiliatas. Sovietmečiu dirbdamas kaimiškose parapijose uoliai tarnavo Dievui, kur reikėjo, remontavo bažnyčias ir visur statė gyvąją Bažnyčią. Jis mokėjo nugalėti visas kliūtis ir ištikimai atlikti tai, ką buvo įsipareigojęs per kunigystės šventimus. Jis sugebėjo išsaugoti ypatingą žmogaus bruožą – kuklumą. Arkivyskupas S. Tamkevičius neslėpė, kad dabar ir pasauliečiai, ir kunigai išgyvena ne geriausius laikus. Tolstant nuo sovietinių laikų, labiau atgyja sovietinės tendencijos. Anuomet kunigą buvo norima uždaryti bažnyčioje ir zakristijoje, kad viešajame gyvenime būtų kuo mažiau matomas. Viešai galėjo būti rodomas tik kaip karikatūra. Ar ne to paties siekiama ir dabar? „Jei kunigas ar vyskupas drįsta išsakyti moralinį vertinimą to, kas vyksta dabartinėje Lietuvoje, tai dažnai apkaltinamas politikavimu. Taip, kunigui privaloma Evangelijos politika ir jos šviesoje jis turi sudėti taškus, kas yra kas“, – baigdamas sakė arkivyskupas ir linkėjo kunigystės 65-metį šventusiam klebonui toliau nešti tiesą kitiems.

Vyskupas L. Virbalas SJ sakė, kad apie tai, kokia didelė dovana tarnauti Evangelijai, tarnauti Dievui, jis išgirdęs iš vieno maždaug B. Antanaičio metų kunigo. Tai jam paliko didžiulį įspūdį. Už prasmingą 65 metų tarnybą Dievui klebonas B. Antanaitis gavo Popiežiaus Pranciškaus palaiminimą. Su jo tekstu supažindino vyskupas ir linkėjo jubiliatui, kad ir kur bebūtų, dar ilgos tarnystės Dievui. Popiežiškąjį pasveikinimą apaštalinis protonotaras priėmė priklaupdamas.

Netrukus pasigirdo ir kiti sveikinimai. Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis, išreikšdamas pagarbą jubiliatui, sakė, jog tai ir viso rajono šventė. Smilgių seniūnė Zita Dabužinskienė neslėpė: garbė turėti tokį kunigą, kuris ne tik rūpinasi parapijiečių dvasingumu, bet ir bažnyčios aplinka, dalyvauja šventėse ir renginiuose. Prieš daug metų su jubiliatu lankęs Panevėžio vyrų gimnaziją smilgiškis Vladas Vaitkevičius tikino: žmogaus gyvenimas – kaip ratas, kur gimei, ten turi ir grįžti. Taip yra su B. Antanaičiu: po daugelio metų jis sugrįžo į gimtąją parapiją. Tai – tikras Smilgių krašto ąžuolas. Pragyventi dar daug metų, stiprybės einant Dievo nurodytu keliu linkėjo Seimo narys Antanas Matulas. Vyskupijos Marijos legiono atstovė kreipėsi skaitydama eiles. Dar daugybė sveikinimų ir palinkėjimų buvo išsakyta klebonui.

Susijaudinęs, kartais drėkstančiomis akimis padėkos žodį visiems tarė ir pats apaštalinis protonotaras. Su ypatinga meile kalbėjo apie Panevėžio gydytojus, po staigios ligos sugebėjusius jį pastatyti ant kojų (argi ne didžiausias turtas yra turėti sveikatą?). Girdėdami tokius žodžius sujaudinti buvo ir iškilmėje dalyvavę medikai. 88 metų klebonas B. Antanaitis vylėsi, kad ateityje iš Smilgių vėl bus pasirenkančių kunigo kelią. Jubiliato garbei sugiedota giesmė, palinkėta ilgiausių metų ir sveikatos. Klebonas pakvietė visus į vaišes kultūros centre.

Einant iš bažnyčios pavyko pabendrauti su smilgiečiu 85 metų Vladu Vaitkevičiumi. Savo buvusį mokslo draugą Panevėžio vyrų gimnazijoje jis apibūdino tik šviesiausiais žodžiais. Įpusėjęs 89-uosius metus klebonas dar vairuoja automobilį, mėgsta greitį. Kartą skubėdamas į pamaldas kelią nuo Panevėžio įveikė per 17 minučių.

Bronius VERTELKA

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija