2013 m. spalio 18 d.    
Nr. 38
(2062)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Kartu su krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės nariais

Bendruomenės namų scenoje grojo
Karsakiškio kultūros centro
liaudiškos muzikos kapela „Lėvena“

Ragauti kaimiškų valgių ragino
Karsakiškio seniūnė
Nijolė Gaižiūnienė
Autoriaus nuotraukos

Komuniją teikia kun. Algimantas
Gudaitis SJ (kairėje) ir vyskupas
Lionginas Virbalas SJ (dešinėje)

KARSAKIŠKIS. Spalio 6-ąją Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje Rožinio Švč. Mergelės Marijos atlaidai prasidėjo kun. Antano Strazdo (jis du kartus čia dirbo) giesme „Pulkim ant kelių“. Pakiliai ją atliko Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios choras, vadovaujamas Antano Aleksandravičiaus. Tarp šv. Mišių dalyvių buvo Seimo nariai Rasa Juknevičienė, Povilas Urbšys, Antanas Matulas. Švęsti atlaidų atvyko ir iš šios parapijos kilę, bet dabar kitur gyvenantys žmonės. Buvo Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės narių, sekančių šv. Ignaco Lojolos mokymu. Kas neturėjo galimybės atvykti į šv. Mišias, jas galėjo girdėti per „Marijos radiją“.

Šv. Mišias aukojo vyskupas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės asistentas kun. Algimantas Gudaitis SJ. Vyskupas paprastai ir suprantamai kalbėjo apie tikėjimo prasmę. Jis priminė, jog prieš kelis mėnesius pasirodė Popiežiaus Pranciškaus enciklika „Tikėjimo šviesa“, kuri jau išversta į lietuvių kalbą. Joje kalbama ir apie tai, kad tikėti reiškia nugalėti visus sunkumus ir kančias. Kaip atsakymą Popiežius primena apaštalą Paulių, kuris silpnumuose ir sunkumuose matė galimybę skelbti Evangeliją. Būtent tada atrandama Dievo jėga, kuri nugali visus sunkumus. Apaštalas Paulius sakė: tada, kai esu silpnas, esu ir garbingas. Ganytojas paminėjo, jog viena iš mūsų gyvenimo problemų, kad esame atskyrę meilę nuo kančios. Galvojame, kad viena ir kita yra nesuderinama. Jeigu aš myliu, vadinasi, turiu vien kaip ant sparnų skraidyti, jokių problemų neturi iškilti. Priešingai, jeigu kenčiu, vadinasi, nepatiriu daugiau meilės. Meilė nebūtinai yra be kančios, ji yra ir su sunkumais, ir su problemomis. Pakilus, džiaugsmingas tikėjimas išlaisvina mus iš susivaržymo ir veda pas kitus žmones. Šventė neįmanoma be kitų, jos negali švęsti vienas.

Karsakiškio klebonas kun. Jonas Morkvėnas pastebėjo, kad kartu atlaidus švenčia vyskupas, krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės nariai, jų dvasinis vadovas kun. A. Gudaitis SJ, politikai, mokytojai ir policininkai. „Ačiū, kad jūs čia esate, kad galite čia šlovinti Dievo Motiną“, – sakė klebonas. Kaip padėka už atsilankymą vyskupui buvo įteiktas iš ruginių miltų namuose keptos duonos kepalas. Tokią dovaną ganytojas priėmė su ypatinga meile. Šv. Mišios baigėsi iškilminga procesija aplink bažnyčią. Visi patraukė į bendruomenės namus. Išėjusieji iš šventovės buvo apdalinti lankstinukais apie saugų eismą kelyje.

Ant ilgo stalo bendruomenės namuose suruoštas vaišes laimino vyskupas L. Virbalas SJ. Jis išreiškė viltį, kad pasidalinę vaišėmis būsime jautresni, geresni kitiems ir visuomet matysime tuos, kurie stokoja duonos ar artimo meilės. Vaišintis kaimiškais, iš natūralių produktų gamintais skanumynais ragino ir seniūnė Nijolė Gaižiūnienė. O scenoje linksmino Tiltagalių kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Lėvena“ (vadovas Igoris Švedko). Vieno iš stipriausių šio žanro kolektyvų rajone pasirodymą akylai sekė Centro direktorė Renata Kopūstienė. Su visais bendravo vyskupas L. Virbalas SJ.

Kun. A. Gudaičiui SJ tai buvo tikriausiai paskutinis toks pasibuvimas Lietuvoje. Jis jau žinojo apie savo paskyrimą dirbti Rygoje. Po vaišių jis pabendravo su krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės nariais mokykloje.

Bronius VERTELKA

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija