2013 m. spalio 18 d.    
Nr. 38
(2062)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Rožinio maldos mėnesio pradžia Telšių vyskupijoje

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Iškilminga procesija Palangos
miesto gatvėmis nuo Lurdo
grotos bažnyčios link

Spalis – Švč. Mergelės Marijos garbei skirtas mėnuo, kada visas katalikiškas pasaulis vieninga Rožinio malda kreipiasi į Dievo Motiną. Telšių vyskupijoje Rožinio mėnuo tradiciškai buvo pradėtas spalio 1-osios pavakarę Palangoje, prie ten esančios seniausios ne tik Žemaitijoje, bet ir visoje Lietuvoje Lurdo grotos. 17 val. kalbėti Rožinio maldos procesijos būdu susirinko nemažas būrys tikinčiųjų. Kartu su jais meldėsi Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovybė ir klierikai, Palangos parapijos kunigai.


Pasaulinė Švč. Sakramento adoracija su vaikais

Spalio 4 dieną, šv. Pranciškaus dieną, milijonas pasaulio vaikų dalyvavo Švč. Sakramento adoracijos valandoje už popiežių Pranciškų, kunigus, savo ir viso pasaulio šeimas. Šioje adoracijos valandoje dalyvavo ir Lietuvos vaikai.

Kauno arkivyskupijoje vaikai garbino Eucharistinį Jėzų su tėveliais, katechetais susirinkdami į adoracijos valandą Kaune, Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčioje, Šiluvoje, Švč. M. Marijos Gimimo Bazilikoje, bei Jurbarke, Švč. Trejybės bažnyčioje.


Marijos diena Šiluvoje

Spalio 13 dieną, sekmadienį, pilnutėlėje Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bazilikoje Marijos dienos iškilmingą Eucharistiją šventė piligrimai iš įvairių Lietuvos vietų, tarp jų – gausus būrys tądien į Šiluvą piligriminę kelionę surengusio Kauno I dekanato (miesto parapijų) tikinčiųjų. Šio dekanato kunigai tą dieną patarnavo klausyklose, aukojo šv. Mišias. Iškilmingai Sumos Eucharistijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ kvietė, be savo asmeniškų, į Šiluvą atsivežtų prašymų, melstis bendra intencija – už Lietuvą, jos reikalus. Šv. Mišias koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, kiti kunigai. Giedojo Vilniaus Šv. Juozapo bažnyčios choras (beje, prieš tai Apsireiškimo koplyčioje sugiedojęs Akatistą). Homiliją pasakęs arkivyskupas atkreipė dėmesį į pirmojo Šventojo Rašto skaitinio (2 Kar 5) pasakojimą apie raupsais sergantį kariuomenės vadą Naamaną, jo nesėkmingus bandymus pasitelkiant pinigus bei karaliaus valdžią pagyti iš šios mirtinos ligos. Pranašas Eliša jį išgydo liepdamas išsimaudyti drumzlinoje Jordano upėje – sunkiai patikėdamas Naamanas iš tiesų pasveiksta. Homilijos klausytojų mintis ganytojas vėliau perkėlė į Lietuvą, kuri serga labiau nei Naamanas. Laisvė daugeliui žmonių, kurie nebuvo už ją kentėję, neatrodė vertybė. Per 50 metų dalis slėpė savo tikėjimą, išmoko nesąžiningumo, nesaikingo alkoholio vartojimo. Šiandien, neturintys rimto tikėjimo, yra panirę į depresiją, tampa valstybės išlaikytiniais, vis mažiau vertinama gyvybė, vis labiau atakuojamas šeimos institutas. „Kai kas planuoja pagydyti Lietuvą geresniu ekonominiu gyvenimu“, – sakė ganytojas, atkreipdamas dėmesį, jog tai svarbu, bet pinigais visko neišspręsi. Arkivyskupas atkreipė dėmesį į popiežiaus Pranciškaus mintį, jog „Marija ėjo tikėjimo piligrimystėje. Augti tikėjime, žengti pirmyn toje dvasinėje piligrimystėje, kuri yra tikėjimas, reiškia sekti Jėzumi, jo klausyti, matyti, kaip jis elgiasi, ir žengti jo pėdomis, turėti tokius pat jausmus ir nuostatas – nuolankumą, gailestingumą, artumą, – bet taip pat griežtą veidmainystės, stabmeldystės, dviveidystės atmetimą“. „Melskime šito supratimo, nes šitai kaip Jordano vanduo padės gydyti visą Lietuvos visuomenę“, – sakė arkivyskupas užbaigdamas homiliją.


Paminėta klebono kunigystės 20 metų sukaktis

Spalio 1 dieną Raudondvario (Kauno r.) parapijos klebonas Kauno antrojo dekanato dakanas mons. Augustinas Paulauskas ir dar septyniolika jo kurso Kauno kunigų seminarijoje draugų paminėjo 20-ąsias kunigystės šventimų metines. Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia buvo pasirinkta neatsitiktinai, nes šio kurso ir parapijosdangiškoji globėja yra šventoji Kūdikėlio Jėzaus Teresė, liaudyje vadinama Mažoji Teresėlė. Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Panevėžio-Krekenavos dekanas kun. teol. lic. Eugenijus Styra. Šv. Mišių metu homiliją sakė Rimšės klebonas kun. Vygintas Čiurinskas. Šv. Mišių pabaigoje bendroje maldoje kalbant Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė litaniją buvo pagerbtos dangiškosios globėjos relikvijos. Po šv. Mišių kunigai aplankė Raudondvario pilies dvaro sodybą, kur juos maloniai sutiko ir įsimintiną ekskursiją surengė VŠĮ „Raudondvario Dvaras“ direktoriaus pavaduotojas-Menų inkubatoriaus vedėjas Zigmas Kalesinskas.


Kardinolo Audrio Juozo Bačkio vyskupystės jubiliejus

1988 m. spalio 4 d. palaimintasis Popiežius Jonas Paulius II Šv. Petro bazilikoje Romoje konsekravo mons. Audrį Juozą Bačkį. Minėdamas vyskupystės dvidešimt penkerių metų sukaktį spalio 6 dieną, sekmadienį, Jo Eminencija aukojo šv. Mišias Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje. Koncelebravo prel. Algimantas Bartkus. Vilniaus arkivyskupas emeritas per pamokslą dėkojo Dievui ir visiems bendradarbiams, kunigams ir pasauliečiams, kvietė būti laisvos dvasios žmonėmis, nepailstamai eiti tikėjimo keliu. Pamaldų metu perskaitytas Popiežiaus Pranciškaus kardinolui asmeniškai pasirašytas laiškas.


Marija, Krikščioniškų Šeimų Karaliene, melski už mus!

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje
šv. Mišioms vadovavo Telšių
vyskupo augziliaras vyskupas
Linas Vodopjanovas OFM (centre)

2006 m. spalio 8 d., prieš septynerius metus, dalyvaujant tikintiesiems iškilmingu būdu popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis buvo karūnuotas stebuklingasis Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslas ir jam suteiktas Krikščioniškų Šeimų Karalienės titulas. Paveikslą karūnavo popiežiaus įgaliotas Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Šis reikšmingas ir svarbus įvykis yra iškilmingai paminimas kiekvienais metais.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija