2013 m. lapkričio 8 d.    
Nr. 40
(2064)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Išskirtiniai tituliniai atlaidai

Sakraliosios poezijos popietės
dalyviai it svečiai

ARIOGALA. Rugsėjo 29 dieną Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vyko tituliniai Šv. Mykolo atlaidai. Juos vedė Lietuvos partizanų kapelionas, Raseinių garbės pilietis mons. Alfonsas Svarinskas. Svečias Votyvos šv. Mišiose pasakė pamokslą. Kartu aukojo Sumos šv. Mišias su kun. kan. Vytautu Masiu ir pasakė pamokslą.

Votyvos šv. Mišių metu giedojo Raudondvario kultūros centro mišrus choras „Svajonė“. Vadovė – Renata Mišeikienė. Sumos šv. Mišiose giedojo Ariogalos Sumos choras, vadovaujamas Marijos Vaitekūnienės.


Telšių vyskupijoje

Skuodo dekanate

Koplystulpis ir Padėkos raštai

Prie koplytstulpio vyskupai
Linas Vodopjanovas, Jonas Boruta SJ,
klebonas kun. Saulius Damašius
(dešinėje) ir dekanato kunigai

SKUODAS. Spalio 20 dieną Švč. Trejybės bažnyčioje šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM, pamokslą sakė Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, buvo pašventinti naujieji vargonai, po jų – koplytsulpis, pastatytas prie klebonijos, skirtas Tikėjimo metams ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui, bei padedantiems Skuodo parapijai įteikti vyskupo pasirašyti Padėkos raštai. Koplytsulpį išskaptavo Barstyčių mokyklos mokytojas, tautodailininkas Antanas Jankauskas. Telšių vyskupas J. Boruta SJ džiaugėsi galįs būti kartu su tikinčiaisiais. „Viešpats padėjo išrinktai tautai gintis nuo priešų. Viešpats kvietė, kad ji melstųsi“, – teigė vyskupas. Jis analizavo, kokia turi būti malda. Per pamokslą prisimintas ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejus. Prieš koplytstulpio šventinimą vyskupas J. Boruta SJ teigė, kad kryžius, koplytstulpis galėtų atsirasti kiekvienoje sodyboje. „Mūsų protėviai tikėjimą pažino prieš 600 metų, to laikėsi ir sunkiais laikais, mokėsi jo teikiamos išminties. Viešpats mus veda. Tik mums reikia atspėti jo mintį, o ją atspėjus tuo keliu drąsiai eiti“, – teigė Telšių vyskupas. Jis prašė Viešpaties palaiminti koplytstulpį. „Tegul šis koplystulpis bus mums, mūsų vaikams ir vaikaičiams išganytas. Testiprina jis mūsų ir jų tikėjimą, kad lemtų gerų darbų sėkmę, gelbėtų sielas, būtų paguoda, priedanga bei gynėjas nuo sielos priešų antpuolių“, – teigė vyskupas ir jį pašventino.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Susitikimai su katechetais

Vakaro šv. Mišias aukoja vyskupas
Jonas Boruta SJ ir Šilalės
dekanato kunigai

Šilalė. Telšių vyskupijoje didelis dėmesys skiriamas moksleivių katechezei. Ją atlieka katechetai. Parapijose katechezė vyksta dviem etapais: vaikų paruošimas Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui. Po to, prie parapijų veikiančiuose Šeimos centruose vyksta jau subrendusių jaunuolių ruošimas Santuokos sakramentui. Tą darbą atlieka tam specialiai parinkti ir paruošti lektoriai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija