2013 m. lapkričio 8 d.    
Nr. 40
(2064)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Skuodo dekanate

Koplystulpis ir Padėkos raštai

Prie koplytstulpio vyskupai
Linas Vodopjanovas, Jonas Boruta SJ,
klebonas kun. Saulius Damašius
(dešinėje) ir dekanato kunigai

SKUODAS. Spalio 20 dieną Švč. Trejybės bažnyčioje šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM, pamokslą sakė Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, buvo pašventinti naujieji vargonai, po jų – koplytsulpis, pastatytas prie klebonijos, skirtas Tikėjimo metams ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui, bei padedantiems Skuodo parapijai įteikti vyskupo pasirašyti Padėkos raštai. Koplytsulpį išskaptavo Barstyčių mokyklos mokytojas, tautodailininkas Antanas Jankauskas. Telšių vyskupas J. Boruta SJ džiaugėsi galįs būti kartu su tikinčiaisiais. „Viešpats padėjo išrinktai tautai gintis nuo priešų. Viešpats kvietė, kad ji melstųsi“, – teigė vyskupas. Jis analizavo, kokia turi būti malda. Per pamokslą prisimintas ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejus. Prieš koplytstulpio šventinimą vyskupas J. Boruta SJ teigė, kad kryžius, koplytstulpis galėtų atsirasti kiekvienoje sodyboje. „Mūsų protėviai tikėjimą pažino prieš 600 metų, to laikėsi ir sunkiais laikais, mokėsi jo teikiamos išminties. Viešpats mus veda. Tik mums reikia atspėti jo mintį, o ją atspėjus tuo keliu drąsiai eiti“, – teigė Telšių vyskupas. Jis prašė Viešpaties palaiminti koplytstulpį. „Tegul šis koplystulpis bus mums, mūsų vaikams ir vaikaičiams išganytas. Testiprina jis mūsų ir jų tikėjimą, kad lemtų gerų darbų sėkmę, gelbėtų sielas, būtų paguoda, priedanga bei gynėjas nuo sielos priešų antpuolių“, – teigė vyskupas ir jį pašventino.

Skuodo dekanato dekanas kun. Saulius Damašius dėkojo vyskupams J. Borutai SJ ir L. Vodopjanovui OFM už galimybę kartu pasimelsti, už malones, kurių esame gavę, ir visiems tikintiesiems, kurie gausiai susirinko į šv. Mišias.

Padėkos raštus už paramą Skuodo parapijai vyskupai įteikė rajono savivaldybės merui Stasiui Vainorui, administracijos direktoriui Bronislovui Stasiuliui, Kretingos miškų urėdijos miškų urėdui Antanui Baranauskui, Skuodo miesto seniūnijos seniūnui Algimantui Šideikiui, verslininkams Vitai ir Algiui Reliūgoms.

Rūta RONKAUSKIENĖ

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija