2013 m. lapkričio 15 d.    
Nr. 41
(2065)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kauno arkivyskupo 75 metų jubiliejaus paminėjimas

Lapkričio 10-sios, sekmadienio, popietę pilnutėlėje Kauno Arkikatedroje Bazilikoje, švenčiant iškilmingą Eucharistiją, dėkota Dievui už Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ 75 gyvenimo metus. Po liturgijos šventė tęsėsi arkivyskupijos konferencijų salėje.

Arkikatedroje Bazilikoje

Jubiliejaus proga padėkos Viešpačiui šv. Mišių švęsti susirinko gausi bendruomenė. Eucharistiją kartu su jubiliatu koncelebravo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, kardinolas Audrys Juozas Bačkis, visų Lietuvos vyskupijų ordinarai su pagalbininkais vyskupais ir per 70 kunigų. Liturgijoje drauge meldėsi Stačiatikių (Ortodoksų) Bažnyčios Vilniaus ir visos Lietuvos arkivyskupas Inokentijus, Lietuvos Evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Seimo ir Vyriausybės atstovai, Kauno miesto meras ir savivaldybės tarnautojai, universitetų, kolegijų, mokyklų bei įvairių organizacijų vadovai ir gausiai susirinkę miesto tikintieji. Giedojo prof. Petro Bingelio vadovaujamas Kauno valstybinis choras.


Vyskupo paminėjimas ir akolitų skyrimai

Vyskupai Linas Vodopjanovas OGM
ir Jonas Boruta SJ
su akolitais Evaldu Balbuckiu
ir Antanu Šneideraičiu

Spalio 18 dieną Telšiuose vyko permanentinis Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas. Kunigus ir konferencijoje dalyvaujančius Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikus pasveikino Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir vadovavęs bendrai maldai – Liturginių valandų Rytmetinei. Telšių vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie popiežiaus Pranciškaus mokymą, kuriuo remdamasis analizavo pastoracinio darbo ir veiklos gaires.


Įsteigta nauja Kauno Palaimintojo Jono Pauliaus II parapija

Atsižvelgdamas į tai, kad, vis labiau plečiantis Kauno miestui, Šilainių gyvenamajame mikrorajone esanti viena bažnyčia nebegali patenkinti didėjančių tikinčiųjų dvasinių poreikių, ir siekdamas tolygesnio maldos namų išdėstymo, trokšdamas sudaryti palankesnes sąlygas tikintiesiems burtis į bendruomenę bei kuo patogiau pasinaudoti dvasinėmis malonėmis, vadovaudamasis Kanonų teisės Kodekso kan. 515-ąja nuostata, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ lapkričio 4 dienos dekretu Nr. 208 įsteigė Kauno Palaimintojo Jono Pauliaus II parapiją. Jos klebonu paskirtas kun. Andrius Alminas, lig šiol ėjęs Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijos vikaro ir Kauno universitetinių klinikų kapeliono pareigas. Naujajam klebonui pavesta burti gyvą parapijos bendruomenę, rūpintis maldos namų įkūrimu bei parapijos bažnyčios statyba.


Keliavo per Dievo pasaulį skambant vargonams

Šv. Gertrūdos bažnytėlėje
vargonuoja
prof. Leopoldas Digrys

Spalio 27-osios, sekmadienio, popietę Kaune, gotikinėje XV amžiuje statytoje Šv. Gertrūdos bažnytėlėje (Laisvės al. 101 b, tarp Laisvės al. ir J. Gruodžio g.), pirmąkart buvo surengta vargonų muzikos ir dvasingumo popietė „Kelionė per Dievo pasaulį“. Į renginį atėjo žmonės, ieškantys atsakymų į esminius būties klausimus ir mėgstantys muziką. Skirtingai nuo įprastų koncertų susirinkusieji į popietę girdėjo ne tik muziką, bet ir Šventojo Rašto tekstų skaitymus. Dievo žodį ir apmąstymus palydėjo prof. Leopoldo Digrio atliekami baroko ir romantizmo epochų kompozitorių kūriniai vargonams.


Nebūna viskas tik balta ar juoda

Šakių parapijos namuose Šeimos centras pakvietė į paskaitą apie meilę. Ją vedė doc. teol. dr. Rimas Skinkaitis, VDU Katalikų teologijos dėstytojas.

Dievas yra Meilė, kuri užvaldo mus visus. Norėdamas pasidalinti savo meile, Jis sukūrė vyrą ir moterį pagal savo paveikslą – pirmąją šeimą. Tada užkrėtė juos meilės bakterija, tad ir dabar kiekvienas trokšta mylėti ir būti mylimas... Kas yra meilė? Kodėl žmonės tuokiasi? Kiek laiko trunka meilė? – klausimų lavina pradėjo paskaitą doc. teol. dr. Rimas Skinkaitis. „Vyras paliks savo tėvą ir motiną, glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu. Taigi bus jau nebe du, o vienas kūnas“ (Mt 19, 5–6).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija