2013 m. lapkričio 15 d.    
Nr. 41
(2065)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Vyskupo paminėjimas ir akolitų skyrimai

Vyskupai Linas Vodopjanovas OGM
ir Jonas Boruta SJ
su akolitais Evaldu Balbuckiu
ir Antanu Šneideraičiu

Spalio 18 dieną Telšiuose vyko permanentinis Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas. Kunigus ir konferencijoje dalyvaujančius Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikus pasveikino Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir vadovavęs bendrai maldai – Liturginių valandų Rytmetinei. Telšių vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie popiežiaus Pranciškaus mokymą, kuriuo remdamasis analizavo pastoracinio darbo ir veiklos gaires.

Telšių Katedroje 12 val. aukotos šv. Mišios. Joms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM bei vyskupijos kunigai. Buvo meldžiamasi ir už Telšių vyskupą Pranciškų Ramanauską, minint jo 120-ąsias gimimo ir 54-ąsias mirties metines. Pamoksle vyskupas L. Vodopjanovas OFM priminė vysk. Pr. Ramanausko gyvenimo kelią. Būsimasis vyskupas Pr. Ramanauskas gimė 1893 m. spalio 18 d. Betygalos parapijoje. 1917 metais buvo įšventintas kunigu, dirbo įvairiose parapijose, ėjo ir gimnazijų, mokyklų net ir kalėjimo kapeliono pareigas, buvo puikus, gabus pedagogas. Studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete ir Romoje. Apgynė daktaratą, grįžęs į Lietuvą buvo paskirtas Telšių kunigų seminarijos profesoriumi, buvo šios seminarijos vicerektoriumi, nuo 1940 metų – rektoriumi. 1944 metais buvo konsekruotas vyskupu, kurį laiką buvo Telšių vyskupijos ordinaru, nes suimtas, kalintas sovietiniuose lageriuose. Į Lietuvą grįžo 1956 metais, gyveno tremtyje Švėkšnoje. Mirė 1959 m. spalio 15 d. Telšių ligoninėje. Palaidotas Telšių Katedros kriptoje šalia pirmojo Telšių vyskupo Justino Staugaičio. Buvo aktyvus mokslininkas, parašė mokslinių straipsnių ir parengė knygą apie tikybos dėstymą. Vysk. L. Vodopjanovas OFM citavo mons. Alfonso Svarinsko prisiminimus apie tai, kaip jį lagerio lavoninėje į kunigus įšventino būtent vysk. Pr. Ramanauskas. Vyskupas Linas išryškino šios didžios asmenybės tikėjimą ir drąsą bei tvirtumą ir kvietė visus jo pavyzdžiu ištikimai tarnauti Dievui, Bažnyčiai bei Tėvynei Lietuvai. To buvo linkima ir dviems Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos IV teologijos kurso klierikams – Evaldui Balbuckiui ir Antanui Šneideraičiui, kuriems šv. Mišiose Telšių vyskupas J. Boruta SJ suteikė akolitų skyrimus. Telšių ganytojas paaiškino, jog šie skyrimai – paskutinis laiptelis prieš diakonato šventimus – priartina jaunus žmones prie dar gilesnio pažinimo, koks yra gyvasis Kristus, esantis eucharistinėje Duonoje, prie kurios prisiliečiama savo rankomis dalijant tikintiesiems Šv. Komuniją ir kaip svarbu tą ryšį nuolat gyvai išgyventi. Tvirto tikėjimo ir džiaugsmingo ėjimo pašaukimo keliu linkėjo vyskupas, primindamas savo pirmtakų vyskupų Pranciškaus Ramanausko ir Dievo tarno kankinio Vincento Borisevičiaus pavyzdį.

Po šv. Mišių Katedros kriptoje buvo meldžiamasi už vyskupus Pr. Ramanauską ir Just. Staugaitį prašant, kad į altorių garbę kuo greičiau būtų iškeltas vyskupas kankinys V. Borisevičius.

Po iškilmingų pamaldų Telšių kunigų seminarijoje buvo surengti pietūs, vyko gražus pabendravimas.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Klier. Edvino Bružo nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija