2013 m. lapkričio 29 d.    
Nr. 43
(2067)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Kronika

Apie Bažnyčios ir visuomenės santykius

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Kaunas. Lapkričio 7–8 dienomis Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejaus (S. Daukanto g. 25) salėje vyko tarpdalykinė mokslinė konferencija „Bažnyčios ir visuomenės santykiai Lietuvoje“, kuri buvo skirta 600-osioms Žemaičių krikšto metinėms paminėti. Konferenciją surengė Vytauto Didžiojo universitetas, Humanitarinių mokslų fakulteto klasteris „Bažnyčios santykiai su valstybe ir visuomene Lietuvoje“.

Konferencija buvo pradėta lapkričio 7-osios rytą dalyvių registracija, po kurios visus susirinkusius pasveikino šių namų šeimininkas, Prezidento V. Adamkaus bibliotekos-muziejaus direktorius, ir VDU profesorė dr. Vaida Kamuntavičienė. Sveikinimuose nuskambėjo palinkėjimas, kad mokslinė konferencija atneštų gausių vaisių ir būtų darbinga nuotaika.

Pirmojoje konferencijos sekcijoje, kurios tema – „Žemaičių krikšto atspindžiai“, moderatoriaus pareigas vykdė doc. dr. Artūras Grickevičius. Apie žemaičių kontaktus su krikščionybe ir jų krikštijimo bandymus iki 1413 metų išsamų pranešimą skaitė Vilniaus universitete studijuojantis Tadas Snuviškis. Prof. dr. Stephen C. Rowell (Lietuvos istorijos institutas) savo pranešime pateikė daug ir įdomių naujų duomenų apie Bažnyčios ir Lietuvos tarną Medininkų vyskupą Martyną III. Prof. dr. V. Kamuntavičienė (Vytauto Didžiojo universitetas) nagrinėjo Kauno Šv. Mikalojaus bažnyčios fundavimo situaciją ir perskaitė pranešimą „Kauno Šv. Mikalojaus bažnyčios fundatorių paieška: kelių dokumentų tyrimas“. Klaipėdos universiteto doc. dr. Vacys Vaivada nagrinėjo christianizacijos plėtrą Žemaitijoje XVI amžiuje ir tai jis grindė remdamasis asmenvardžių ir asmenvardinių vietovardžių duomenimis Telšių valsčiaus teritorijoje.

Antroje tos dienos konferencijos dalyje darbą moderavo doc. dr. Vacys Vaivada. Pranešimą „Pažaislio bažnyčios kupolo daugiafigūrės freskos ikonografija kamaldulių vienuolyno visumos kontekste“ skaitė VDU prof. habil. dr. Laima Šinkūnaitė. Apie Martyno Mažvydo testamento liudininkus kalbėjo istorikas iš Klaipėdos Dainius Elertas. Doc. dr. Artūras Grickevičius nagrinėjo Žemaičių vyskupijos kunigų seminarijos perkėlimo į Kauną (1864–1866 m.) aplinkybes. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos dėstytojas kan. relig. m. mgr., teol. lic. Andriejus Sabaliauskas skaitė pranešimą „Žvilgsnis į žemaičių krikščioniškumą ir bažnytiškumą Žemaičių krikšto 600 metų istorinio kelio kontekste“. VDU prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas nagrinėjo temą – „Žemaičių krikštas ir Žemaičių Kalvarijos kalnai, kas sietino ir bendro?“

Antrojoje sekcijoje, kurios darbą moderavo prof. dr. V. Kamuntavičienė, buvo kalbama apie kasdieninį gyvenimą ir meną Bažnyčios erdvėse. Konferencijoje buvo perskaitytas Vilniaus ir Lietuvos edukologijos universitetų prof. dr. Domininko Burbos pranešimas „XVIII a. vidurio bajorų gyvenimo LDK sostinėje peripetijos Vilniaus katedros kanauninko Jono Dominyko Lopacinskio korespondencijoje“.

Po visų pranešimų vyko aktyvi mokslinė diskusija, buvo dalinamasi įžvalgomis ir pastebėjimais.

Lapkričo 8-ąją, antrąją konferencijos dieną, trečiojoje sekcijoje buvo svarstoma krikščionybės raida XX amžiuje Lietuvoje. Sekcijoje darbą moderavo dr. Ilona Strumickienė.

Dr. Arūnas Baublys (Klaipėdos universitetas) kalbėjo apie Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios ir Lietuvos valstybės santykius 1918–1940 metais Sinodo nutarimų šviesoje. Inga Puidokienė (VDU) nagrinėjo Lietuvos evangelikų liuteronų religinį gyvenimą 1918–1940 metais. Dainius Sobeckis (Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija) perskaitė pranešimą apie transfigūracijos proceso sampratą netradicinio krikščioniškos kilmės religingumo sąmonėje.

Toliau konferencijos darbą moderavo Inga Puidokienė. Pranešimą „Visuomenė be civilinės metrikacijos (1918–1940 m.): išeitys ir pasekmės“ perskaitė dr. Regina Laukaitytė (Lietuvos istorijos institutas). Lietuvos istorijos institute ir Lietuvos edukologijos universitete dirbantis dr. Arūnas Svarauskas nagrinėjo temą „Bažnyčia, krikščionys demokratai ir katalikų dvasininkų veiksnys Lietuvos politiniame gyvenime 1918–1940 m.“ Dr. Danutė Stakeliūnaitė (VDU) nagrinėjo XX amžiaus pirmosios pusės Lietuvos politinę situaciją pranešime „Šiandien per daug aišku, kad visi žmonės netelpa po Bažnyčios stogu“ (M. Krupavičius). Apie galimybes silpninti krikščionių demokratų ir valstiečių liaudininkų priešpriešą Lietuvoje 1918–1926 m.“ Mindaugas Balkus (VDU) nagrinėjo Kauno bažnyčių lietuvėjimo procesą ir jo komplikacijas XX amžiaus 3-ajame dešimtmetyje.

Toliau konferenciją moderavo dr. Danutė Stakeliūnaitė. Toje konferencijos dalyje pranešimą apie pastoracijos specifiką Kauno seserų benediktinių vienuolyne 1940–1944 metais skaitė Aušra Vasiliauskaitė (s. Gabrielė OSB), Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė. Įdomų pasakojimą apie Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejaus minėjimą lietuvių išeivijoje pateikė dr. Ilona Strumickienė iš VDU. Emmanuelio Levino kitoniškumo sąvokos reinterpretaciją Jono Pauliaus II kelionės į Baltijos šalis kalbose aptarė dr. Moreno Bonda (VDU).

Po dvi dienas trukusios konferencijos vyko intensyvios diskusijos įvairiomis temomis. Joms pasibaigus, mokslinė tarpadalykinė konferencija buvo iškilmingai uždaryta. Puikiai surengta konferencija belieka pasidžiaugti ir dėkoti moksliniam komitetui – pirmininkei prof. dr. V. Kamuntavičienei bei nariams: dr. Moreno Bondai, doc. dr. Artūrui Grickevičiui, doc. dr. Pranui Janauskui, prof. habil. dr. Alfonsui Motuzai, kan. prof. habil. dr. Kęstučiui Žemaičiui; organizaciniam komitetui, kurio pirmininkė – Inga Puidokienė bei nariai: Jolanta Kontrimaitė, dr. Danutė Stakeliūnaitė, dr. Ilona Strumickienė, s. Gabrielė Aušra Vasiliauskaitė ir dr. Aldona Vasiliauskienė.

Ši tarpdalykinė mokslinė konferencija – dar vienas puikus renginys, skirtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus paminėjimui. Džiugu, kad šį kartą jis vyko Kaune ir buvo suorganizuotas VDU mokslininkų. Pranešimuose buvo gvildenamos aktualios temos, atspindėta istorinė tikrovė, nagrinėti įvairūs Bažnyčios ir Valstybės santykių Lietuvoje aspektai. Džiugi žinia, kad konferencijoje skaityti pranešimai laikui bėgant bus išspausdinti VDU Teologijos fakulteto leidžiamame moksliniame žurnale „Soter“. Žemaičių krikšto jubiliejaus minėjimui tebesitęsiant iki 2017 metų, reikia tikėtis, jog bus surengta dar ne viena tokia naudinga visuomenei mokslinė konferencija.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija