2013 m. lapkričio 29 d.    
Nr. 43
(2067)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Per gimtadienį paminėta klebono tarnystės sukaktis

Gargždų klebonas kanauninkas
Jonas Paulauskas ir didysis
bažnyčios choras prie altoriaus

GARGŽDAI. Lapkričio 10-ąją, sekmadienį, Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje po Mišių parapijiečiai su gimimo diena nuoširdžiai pasveikino savo kleboną kanauninką Joną Paulauską, kuriam tą dieną sukako 63 metai, bei su 25 metų klebono tarnystės šioje parapijoje sukaktimi. Per tą laiką jis čia nuveikė daug didelių darbų. Tą sekmadienį Sumos šv. Mišios buvo šiek tiek neįprastos. Didysis bažnyčios choras stovėjo ne prie vargonų, o šalia altoriaus. Šv. Mišias aukoti išėjo trys kunigai, lydimi gausaus patarnautojų, adoruotojų, ateitininkų būrio. Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo klebonas kan. J. Paulauskas. Prieš 25 metus paskirtas vadovauti Gargždų parapijai, jis pravėrė medinės bažnytėlės duris ir tapo naujosios bažnyčios, kurioje dabar meldžiamasi, statytoju. Iš 34 kunigystės metų 25 pašvęsti Gargždų parapijai, kiti – Vėžaičių, Mikoliškių, Jokūbavo tikintiesiems. Šv. Mišiose prasmingą pamokslą pasakęs klaipėdiškis kun. Romualdas Vėlavičius akcentavo, kokia svarbi kunigų ir parapijiečių bendrystė, pastarųjų palaikymas malda, dėmesiu, darbais. Po pamaldų pirmieji sveikinimo žodį tarė kunigai, dėkodami klebonui už tėvišką meilę, rūpestį, jautrumą, džiaugdamiesi, kad jis vėl kartu. Tuo metu su gėlėmis rankose ir gražiausiais sveikinimo žodžiais širdyse išsirikiavo jaunimas, parapijos visuomeninių organizacijų, seniūnijų bendruomenių atstovai, parapijiečiai, svečiai. Savo kuopos dvasios vadą kan. J. Paulauską giesmele pasveikino Gargždų kuopos ateitininkai. Didžiojo bažnyčios choro dalyviai šia ypatinga proga užrišo jubiliejinę juostą, giesme palinkėjo ilgiausių metų. Sveikindami kleboną kan. J. Paulauską su gimtadieniu ir sidabrine sukaktimi parapijiečiai akcentavo, kad čia prabėgo prasmingiausi jo gyvenimo metai. Į būtį kiekvieno žmogaus, prie kurio likimo jis prisilietė per vestuves, krikštynas, laidotuves ar kalėdojimą, įnešė ramybės, vilties. Dėkodamas parapijiečiams kan. J. Paulauskas pasakė: „Stengiausi daryti tai, ką Viešpats Dievas leido per Kunigystės sakramentą“.

Virginija LAPIENĖ

Kazimieros SIPIENĖS nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija