2013 m. lapkričio 29 d.    
Nr. 43
(2067)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Prisiminti kraštiečiai – kunigas ir savanoris

Prie kunigo Jono Paliūko tėvų –
Barboros ir Jono Paliūkų – kapo

PAĮSTRYS. Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčioje lapkričio 10 dieną švęsti tituliniai bažnyčios atlaidai. Sumos šv. Mišias aukojo Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaras kun. teol. lic. Vidmantas Bloškis. Po šv. Mišių ėjome į Paįstrio kapines ir padėjome gėlių, uždegėme žvakes ant Barboros ir Jono Paliūkų – prieš 100 metų gimusio kunigo Jono Paliūko MIC (1913 10 24–1942 05 24–1990 02 04) tėvų – kapo. Kun. Jonas Paliūkas gimė 1913 m. spalio 24 d. Varakiškių kaime, Paįstrio parapijoje, mirė 1990 m. vasario 4 d., palaidotas Tverų (Rietavo sav.) bažnyčios šventoriuje. Kunigo pagerbimą surengė Ūkininkių draugijos Paįstrio „Gabijos“ skyrius.

Apie kunigo, marijonų vienuolio, tremtinio J. Paliūko sudėtingą likimą, jo rašytinį palikimą, pailiustruodama spausdintine medžiaga ir fotografijomis, kalbėjo kraštietė, kraštotyrininkė Ona Striškienė. Apie Paliūkų šeimos narių likimus pasakojo Paįstrio kraštiečių klubo „Ąžuolas“ prezidento pavaduotojas Stanislovas Garnys, gimęs ir augęs gretimame Teberešiškių kaime. Apie kunigo seseris – tremtinę Emiliją ir Barborą – kalbėjo Asta Glušokienė. Tautodailininkas, kraštotyrininkas Bronislovas Mažylis papasakojo apie 2012 metų paįstriečių kelionę į Žemaitiją, lankytą kunigo J. Paliūko kapą Tveruose bei apie kunigo sudarytą „Liturginį maldyną“, suredaguotas giesmes. Prie kapo, vedant Astai ir Petrui Glušokams, visi dalyviai kartu sugiedojo „Viešpaties angelą“, pasimeldė. Paminėjime dalyvavo ir Panevėžio žygeiviai.

Aplankytas ir Paįstrio kapinėse palaidoto savanorio, karininkų žurnalo „Kardas“ redaktoriaus, kapitono Vinco Jonuškos kapas. V. Jonuška gimė 1895 metais Panevėžyje, nuo pat jaunystės buvo labai aktyvus. Baigęs Panevėžio realinę mokyklą mokėsi Petrapilio komercijos institute. Užėjus karui grįžo pas tėvus ir mokytojavo Panevėžio rajono Rėklių pradinėje mokykloje. 1919 metų pradžioje V. Jonuška stojo savanoriu, greitai buvo nukreiptas į Karo mokyklą. 1923 metais įstojo į Aukštuosius karininkų kursus ir Lietuvos universitete studijavo teisę. Per manevrus peršalo, susirgo staigiąja džiova ir 1926 m. gruodžio 18 d. mirė. Prie Vinco Jonuškos kapo pasimeldėme.

Ona Striškienė

Algimanto Stalilionio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija