2014 m. vasario 14 d.    
Nr. 7
(2078)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Pagrindinės Lietuvosšventovės grąžinimo jubiliejus

Vilniaus Arkikatedra prieš 25 metus iš sovietinės Paveikslų galerijos vėl tapo svarbiausia Lietuvos bažnyčia

Vilniaus Arkikatedra Bazilika

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
ir Vilniaus arkivyskupas
Gintaras Grušas Vilniaus
Arkikatedroje Bazilikoje klausosi
sakralinės muzikos koncerto
Roberto Dačkaus (lrp.lt) nuotraukos

Vasario 5-ąją Vilniaus Arkikatedra Bazilika šventė 25-ąją šventinimo sukaktį. Sovietų valdžios 1949 metais uždaryti maldos namai tikintiesiems buvo grąžinti 1988 m. spalio 22 dieną pirmojo Sąjūdžio suvažiavimo metu. Tačiau galutinai iš Paveikslų galerijos į bažnyčią Arkikatedra atvirto tik po kelių mėnesių, jau kitų metų vasario 5-ąją. Šią datą Arkikatedra pažymėjo bendra malda, iškilmingomis šv. Mišiomis ir sakralinės muzikos koncertu. Be abejo, ir prisiminimais, kaip po 40 metų pertraukos tikintieji vėl galėjo melstis savo šventovėje 1989 m. vasario 5 dieną. Pagrindinę Lietuvos ir Vilniaus katalikų šventovę sovietai uždarė 1949 metais, po metų buvo nuverstos ir susprogdintos šventųjų Stanislovo ir Vladislovo skulptūros, Katedra ne vieną kartą buvo apiplėšta, išvogtos vertybės.

Tik 1953 metais karstas su šv. Kazimiero palaikais perkeltas į Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią (į Arkikatedrą grąžintas 1989 metais). Tais pačiais metais Katedra atiteko Dailės muziejui, buvo perdažyta, įrengta šildymo sistema, o 1956 metais joje buvo įrengta Paveikslų galerija.

Apie tai, kad Vilniaus arkikatedra vėl bus atvira tikintiesiems, paskelbta per Sąjūdžio suvažiavimą. Jau kitą rytą Lietuvos vyskupai ir kardinolas Vincentas Sladkevičius aukojo šv. Mišias prie grąžintos Katedros durų. Tada prasidėjo restauravimo darbai, atstatytas altorius, sakykla, vyskupo sostas. Vasario 5-oji buvo ta diena, kai Vilniaus Arkikatedra iškilmingai šventinta. Sovietų 28 metus tremtyje Žagarėje laikytas Vilniaus arkivyskupas Julijonas Steponavičius atgailos ir atsiprašymo ženklan prieš didįjį altorių atsigulė kryžiumi, tuo metu klierikų choras giedojo „Visų šventųjų litaniją“. Chorui giedant atgailos psalmes arkivyskupas J.Steponavičius iš naujo pašventino altorių ir Arkikatedros sienas ir vadovavo šv. Mišioms, koncelebravo vyskupai Antanas Vaičius, Juozas Preikšas, Panevėžio vyskupijos valdytojas prelatas Kazimieras Dulksnys, buvęs Vilniaus arkivyskupijos valdytojas prelatas Algirdas Gutauskas, Kauno Kunigų seminarijos rektorius kun. Viktoras Butkus. Per šv. Mišias giedojo neseniai susikūręs Katedros choras, vadovaujamas vargonininko Prano Sližio. Pamaldose dalyvavo kitų religinių konfesijų dvasininkai.

Iškilmių pradžios nekantriai laukiančius maldininkus pasveikino kun. Vaclovas Aliulis MIC: „Katedra – mūsų tautos istorijos barometras. Kai šviesu krašte, šviesu ir Katedroje; kai tamsu krašte, tamsu Katedroje. Istorijos tėkmėje ji buvo dažnai nuniokojama, bet visada, kai tik atsikurdavo kraštas, atsikurdavo ir Katedra. Pradėsime brangias iškilmes. Šiandien atsinaujinimo metai išgyvena vieną iš savo šventų viršūnių – sugrįžtame į pirmąją Lietuvos šventovę – Vilniaus Katedrą. Po mūsų kojomis protėvių, gyvenusių prieš 600–800 metų kaulai, krikščioniškų altorių ir aukurų likučiai. Čia Mindaugo, Jogailos statytų Katedrų pamatai, kunigaikščio Vytauto statytos sienos, čia – daug kentėjusi ir vėl prisikėlusi mūsų šventoji Katedra“.

Keliolika minučių prieš 12 val. kunigų, klierikų ir sunkiai suskaitoma baltais bei tautiniais rūbais pasipuošusio vaikų ir jaunimo procesija išėjo sutikti iš 28 metus trukusios priverstinės tremties į Katedrą grįžtančio Vilniaus vyskupo J Steponavičiaus. Ganytojas keliais žodžiais kreipėsi į maldininkus, kviesdamas visus bendra malda kuo nuoširdžiausiai atsiprašyti ir padėkoti Visagaliui, kad po 40 metų pertraukos vėl gali sugrįžti į savo sielos namus – Katedrą. „Viešpats tikrai laimins ir jo palaima mus lydės“, – išreiškė nelengvose tremties sąlygose subrandintą nepalaužiamą ištikimybę ir pasitikėjimą Dievu vyskupas J. Steponavičius. Gaila, kad jis pasidžiaugti grąžinta tikintiesiems Katedra galėjo neilgai – okupantų visaip engtas Vilniaus arkivyskupas mirė 1991 metais.

25-ojo jubiliejaus proga vasario 5 dieną Vilniaus Arkikatedroje iškilmingas šv. Mišias aukojo dabartinis Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Jose dalyvavo ir prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Po šv. Mišių vyko šiuolaikinės sakralinės muzikos koncertas, kurio klausėsi arkivyskupas G. Grušas, Prezidentė ir kiti iškilmėse dalyvavusieji. Koncerte skambėjo penkios Gintaro Samsono Mišių „Missa Pro Annis Sescentis Archicathedrae Basilicae Kaunensis“ dalys, Vidmanto Bartulio „Credo“ ir Algirdo Martinaičio „Obalsis Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui“.

Šie kūriniai sukurti 2013 metais, minint išskirtinės Lietuvos Katalikų Bažnyčios jubiliejines datas. G. Samsono Mišios sukurtos Kauno Arkikatedros Bazilikos 600 metų jubiliejui. V.Bartulio „Credo“ – Tikėjimo metams paminėti, šis kūrinys pirmą kartą skambėjo 2013 metų rugsėjį per Šiluvos atlaidus. A.Martinaičio kantata „Obalsis Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui“ pirmą kartą buvo atliktas 2013 metų spalį Telšių Katedroje jubiliejinių iškilmių metu.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija