2014 m. balandžio 18 d.    
Nr. 16
(2087)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Rekolekcijos dekanate

Rekolekcijų Sumos šv. Mišias
aukoja kun. Kęstutis Pajaujis

1991 metais išleistame „Religijotyros žodyne“ rašoma, jog rekolekcijos (lot. recollectio) yra susikaupimas, kai Gavėnios metu, artėjant Šv. Velykoms, katalikų kunigai stengiasi sustiprinti parapijiečių religingumą. Vietos parapijų kunigai, pasitelkę kunigus svečius, rengia dviejų dienų rekolekcijas. Jų metu aukojamos šv. Mišios, sakomi rekolekcijoms pritaikyti pamokslai, skatinama medituoti, teikiami Atgailos ir Eucharistijos sakramentai.

Tokios rekolekcijos balandžio 5–6 dienomis vyko ir visose Šilalės dekanato parapijose. Šilalės parapijoje joms vadovavo Skuodo dekanato Šačių, Notėnų ir Kaukolikų parapijų klebonas kun. Kęstutis Pajaujis. Jis Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje klausė išpažinčių, pasakė tris pamokslus, balandžio 6-osios sekmadienį aukojo Sumos šv. Mišias, dalyvavo Tūbinių bei Vaitimėnų parapijose vykusiose rekolekcijose.

Prasmingos rekolekcijos įvyko Upynos, Girdiškės ir Varsėdžių parapijose. Jas vedė Varsėdžiuose gimęs kunigas dominikonas Augustinas Ruzgys, atliekantis tarnystę Vilniaus Dominikonų vienuolyne ir Vilniaus universitete dėstantis senąsias biblines kalbas, jų mokantis net dvylika. Jo pasakytos homilijos tikintiesiems paliko neišdildomą įspūdį.

Gausiai į rekolekcijas rinkosi Kaltinėnų, Laukuvos, Požerės, Pajūrio, Tenenių, Didkiemio, Kvėdarnos, Pajūralio parapijų tikintieji. Čia irgi dalyvavo kunigai svečiai.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Šilalė
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija