2014 m. balandžio 18 d.    
Nr. 16
(2087)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Susitikimas su tikybos mokytojais

Šilalės dekanato kunigai
ir tikybos mokytojai Šilalės
bažnyčioje po šv. Mišių
su Telšių vyskupu Jonu Boruta SJ,
mons. Rimantu Gudlinkiu
bei kan. Remigijumi Saunoriumi

Telšių vyskupijos Katechetikos centro metodinė taryba, vadovaujama jos pirmininko mons. Rimanto Gudlinkio, palaiko glaudų ryšį su visų Telšių vyskupijos dekanatų tikybos mokytojais. Be įvairių metodinių seminarų, vykstančių Katechetikos cente Telšiuose, šio centro vadovai, pasitelkę vyskupą ordinarą Joną Borutą SJ, kasmet lankosi vyskupijos dekanatuose, kuriuose susitinkama su dekanatų parapijų kunigais, tikybos mokytojais bei katechetais. Tokių apsilankymų bei susitikimų tikslas – padėti tikybos mokytojams, katechetams teikti metodinę bei praktinę pagalbą, tobulinant tikybos mokytojų bei katechetų atliekamą darbą.


Vis arčiau Šv. Velykų šviesos

Akimirka iš spektaklio
„Šventoji Agnietė“
Kun. Karolio Petravičiaus
nuotrauka

Ketvirtoji Gavėnios savaitė Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijoje ne mažiau turininga nei pastarosios. Prasidėjusi sekmadienį sakralinės muzikos koncertu, kurio metu tikintieji, valstybiniam chorui „Vilnius“ atliekant Vytauto Miškinio „Passio Domini Nostri Christi secundum Joannem“, turėjo galimybę apmąstyti Kristaus kančią pagal Joną, nuo penktadienio vakaro parapijiečius ir visus telšiškius pakvietė dalyvauti Gavėnios rekolekcijose, kurias vedė Šiaulių Šv. Jurgio parapijos vikaras kun. Mindaugas Grigalius. Rekolekcijų vadovas itin įtaigiai pamoksluose skatino šiandienos žmogų apmąstyti Viešpaties meilę ir atpirkimo kainą, kurią Jis sumokėjo už kiekvieną iš mūsų, prisiminti savo artimuosius, visus, su kuriais galime pasidalinti gerumu, dvasiškai atsinaujinti, belaukdami Šv. Velykų.


Švč. Marijos legiono šventė

Pavasariškai saulėtą, ypač šiltą paskutinio kovo šeštadienio rytą į Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčią skubėjo šventiškai pasipuošę maldininkai, sukviesti į metinę Švč. Marijos legiono Acies šventę, kuri kasmet švenčiama po Švč. Marijos Apreiškimo šventės. Prieš Mišias kalbamas Rožinis, bendrai skaitomos iš „Tesseros“ knygelės maldos bažnyčios skliautuose aidi lyg ir garsiau, nuoširdžiau...


Šeimos centro sukaktis

Kovo 29 dieną Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras visų dekanatų šeimų centrų savanorius, ypač šio darbo veteranus, pakvietė į popietę Marijampolėje, skirtą prisiminti šios organizacijos kūrimąsi, pasidžiaugti nuveiktais darbais, gražiu bendravimu.

Vadovė Lina Braukylienė parengė Šeimos centro 20-mečio kelią atspindinčių straipsnių spaudoje aplanką. Ekrane jos pademonstruotos ir pakomentuotos jau istorinės nuotraukos priminė per 20 metų daugybę suorganizuotų renginių, stovyklų, mokymų, konferencijų, švenčių, susitikimų tiek vyskupijos Šeimos centro, tiek dekanatų šeimos centrų savanorių iniciatyva.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija