2014 m. spalio 3 d.    
Nr. 37
(2108)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Pašventinta Šv. Jono Pauliaus II parapijos koplyčia

Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II
parapijos koplyčia

Šv. Mišioms koplyčioje vadovavo
Vilkaviškio vyskupas Rimantas
Norvila, koncelebravo kunigai:
Andrius Šidlauskas MIC, prel.
Juozas Pečiukonis, klebonas Marius
Rudzinskas ir kan. Deimantas Brogys

Maldininkai naujos Šv. Jono
Pauliaus II parapijos koplyčios
šventinimo iškilmėse
Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Parapijiečių atnašos

Šv. Jono Pauliaus II parapijos
koplyčios šventinimo apeigos

Maldininkai nesutilpo į naujos
Šv. Jono Pauliaus II parapijos
koplyčios šventinimo iškilmes
Redos BRAZYTĖS nuotraukos

Parapijos klebonas
kun. Marius Rudzinskas
Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

MOKOLAI. Rugsėjo 21 dieną, sekmadienį, šioje naujoje, prieš ketverius metus įsteigtoje trečiojoje Marijampolės mieste parapijoje 10.30 val. prasidėjo iškilmingos pamaldos, kurių metu pašventinta Šv. Jono Pauliaus II parapijos koplyčia. Šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo Marijampolės dekanato dekanas prel. Juozas Pečiukonis, parapijos klebonas kun. Marius Rudzinskas, Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC, Aleksoto dekanato dekanas, Aukštosios Panemunės klebonas kan. Deimantas Brogys. Kartu meldėsi labai gausus tikinčiųjų būrys.

Pirmiausia buvo pašventintos ir šventintu vandeniu pašlakstytos koplyčios sienos. Po to pašventinta sakykla, nuo kurios bus skelbiamas Dievo Žodis. Vysk. R. Norvila pamoksle išsakė tris linkėjimus: džiaugtis, kad parapija jau turi koplyčią, priimti patį Viešpatį ir tai daryti su dėkingumu. Pašventinus altorių, uždegus žvakes ir įjungus šviesas, išsirikiavo atnašų procesija. Atnašas nešė parapijos mokyklų atstovai, „Caritas“ skyriaus atstovai ir Brusokų šeima, dovanojusi koplyčiai liturginius indus. Po Šventosios Komunijos buvo pašventintas tabernakulis.

Po palaiminimo įteiktos padėkos rėmėjams bei visiems, kurių pastangomis koplyčia atsidūrė Marijampolėje. Ypatingai buvo padėkota Vokietijos Šv. Juozapo fondo atstovui Peteriui Kromei (Peter Cromme); kitam svečiui, Vilkaviškio garbės piliečiui, ypač besirūpinančiam Alvito vaikų namais Alfonsui Hopingui (Alfons Hoping), atvykusiam jau 25-ąjį kartą; nuolatiniam geradariui, Marijampolės garbės piliečiui Klemensui Rotinghauzui (Clemens Rottinghaus) ir kitiems asmenims. Vėliau susirinkusieji pakviesti pasivaišinti ir draugiškai pabendrauti.

Iškilmėse giedojo neseniai susibūręs Šv. Jono Pauliaus II parapijos choras (vadovė – Karolina Simanavičiūtė); įgarsinimu rūpinosi parapijietis Kęstutis Petraška. Renginio akimirkas įamžino Marijampolės televizija.

Atvykę į Marijampolę maldininkai dažniausiai patraukia į Šv. arkangelo Mykolo arba Šv. Vincento Pauliečio parapijų bažnyčias, nes Šv. Jono Pauliaus II parapijoje šventovė dar tik statoma. Tikintieji jau prieš daugiau nei 20 metų buvo išreiškę poreikį Marijampolėje statyti dar vieną bažnyčią. Dievas palaimino jų norą ir prieš ketverius metus Mokolų mikrorajone įsteigta, tuo metu Palaimintojo, o dabar – Šventojo Jono Pauliaus II parapija. Po ilgų ieškojimų ir svarstymų, užtariant šv. Jonui Pauliui II, dovanai gautas sklypas būsimai šventovei (padovanojo Gintaras Vilutis), o Lastrupo (Vokietija) parapija padovanojo Švč. Mergelės Marijos Karalienės titulo koplyčią. Pernai išmontuotos koplyčios detalės atgabentos į Lietuvą, J. Ambrazevičiaus-Brazaičio gatvėje išlieti pamatai. Vykdomus darbus atidžiai sekė ir jų eigą prižiūrėjo ne tik parapijos klebonas kun. Marius Rudzinskas, tačiau ir kiekvienas parapijietis. Kadangi visi troško melstis Dievui pašvęstoje, sakralioje erdvėje, o ne kitiems tikslams skirtose patalpose, ši pašventinta koplyčia tarnaus bendruomenei tol, kol bus statoma bažnyčia.

Šv. Jono Pauliaus II kraujo relikvija, dovanota Krokuvos arkivyskupo kardinolo Stanislavo Dzivišo (Stanisław Dziwisz), keliavo po Vilkaviškio vyskupiją dvejus metus. Paskutinę rugsėjo savaitę ji buvo Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II parapijos koplyčioje. Vėliau persikėlė į Patašinės Šv. Kryžiaus parapiją. Baigusi kelionę po vyskupiją ji bus parvežta į Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II koplyčią. Kviečiame melstis prie šv. Jono Pauliaus kraujo relikvijos.

Pasimelskime, kad Dievas laimintų šios parapijos kleboną, parapijiečius, geradarius ir visus kurie rūpinasi parapijos augimu.

Pagal Vilkaviškio vyskupijos kurijos informaciją
Redos BRAZYTĖS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija