2014 m. lapkričio 7 d.    
Nr. 42
(2113)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos
kultūros
galerija


XXI Amžius


Atmintis

Gyva kunigo atmintis

Grupė alytiškių prie
kun. Prano Gavėno kapo

Prie Viešpaties altoriaus atsistosiu,
Į Jį ištiesiu prašančias rankas.
Už savo laimės kelią Jam dėkosiu,
Atnešiu savo dovanas menkas.

(Kun. Pranas Gavėnas)

Spalio 11-ąją sukako 96 metai nuo kun. Prano Gavėno SDB (1918 10 11–1949 07 03–2002 02 07) gimimo. Kun. P. Gavėnas SDB gyvenimo saulėlydyje yra dirbęs Alytuje ir palaidotas Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių pagalbos, bažnyčios šventoriuje.

Saleziečių bičiulis ir literatas Alfonsas Vitkauskas suorganizavo šio kunigo pagerbimo dieną. Alytaus inteligentų būrys stabtelėjo prie kunigo kapo, sukalbėjo maldas, uždegė žvakes, padėjo gėlių.

Paskui vykome į Punską (Lenkija). Ten aplankėme kraštotyros muziejų, pasigėrėjome eksponatais, išklausėme N. Siderienės pasakojimą apie eksponatų paskirtį. Vėliau užsukome į bažnyčią dalyvavome už kun. P. Gavėną aukotose šv. Mišiose, išgirdome prasmingą pamokslą, primenantį kunigo kovą už lietuvybę, už lietuviško žodžio puoselėjimą Seinų krašte. Parapijos salėje visus pasveikino poetas Sigitas Birgelis, alytiškės mergaitės Rūta ir Rasa smuikelių muzika skaidrino nuotaiką, žadino kilnias mintis. Plačiai apie kun. P. Gavėno gyvenimą, darbą bažnyčiose, visuomeninę veiklą kalbėjo A. Vitkauskas. Jis parengė didelį kunigo veiklai skirtą plakatą, kunigo giminės atvyko iš Kalvarijos savivaldybės. Argi negalima pasigėrėti, pasidžiaugti, dideliais kunigo Prano darbais, nuveiktais Dzūkijos žemėje ir kitose Lietuvos vietose. Štai Kalvarijos kapuose kunigo rūpesčiu pastatytas paminklas tėvams, geografiniame Europos centre pastatytas iškilus kryžius. Kun. P. Gavėnas nemažai yra kovojęs už lietuviškų šv. Mišių įteisinimą Seinų bazilikoje. Kunigo gimtajame Zapalimų kaime, Marijampolės rajone, pastatytas gražus medinis kryžius. Taigi šio kunigo atminimas gyvas žmonių širdyse, o to atminimo išlaikymu rūpinasi A. Vitkauskas, asmeniškai gerai pažinojęs kunigą.

Paskui parapijos salėje vyko meninė programa. Joje dalyvavo alytiškiai, literatų klubo „Tėkmė“ nariai. Skaityti savos kūrybos posmų ir padainuoti dainų kvietė klubo pirmininkė Emilija Lukšytė-Krušinienė. Scholastikos Kavaliauskienės ir klubo pirmininkės eilėraščiai, dedikuoti kun. P. Gavėnui, atspausdinti knygelėje „Kunigas Pranas Gavėnas“. Tų eilėraščių paskaitė Onutė Baltrukevičienė, Palmyra Pracuvienė, Asta Galbuogienė, Albinas Rauličkis. Beje, A. Rauličkis ir Antanas Monkeliūnas padainavo dvi dainas. Patikusiai klausytojams dainai „Alytaus žiburiai“ pritarė visa salė. Liaudies dainų padainavo Kalvarijos savivaldybės folkloro ansamblio moterys. Gražiomis melodijomis dar prisijungė kanklių duetas.

Renginyje dalyvavo Švietimo skyriaus darbuotoja Dalia Milkevičienė, Stasė Tamašauskienė, kalbėjo Seinų krašto Šv. Kazimiero draugijos pirmininkas Algirdas Vektorius, Suvalkų lietuvių klubo narys, žurnalo „Suvalkietis“ redaktorius Kazimieras Baranauskas ir padovanojo naujausių žurnalo numerių.

Pabaigoje Punsko parapijos moterys pakvietė prie kavos stalo, pavaišino skaniais pyragais. Grįžome prašviesėjusiomis mintimis, praturtėję dvasiškai ir su gera nuotaika. Esame dėkingi Alytaus Švietimo skyriaus vedėjui Vytuoliui Valūnui už skirtą transportą ir suteiktą galimybę dalyvauti gražiame, turiningame renginyje.

Emilija Lukšytė-Krušinienė,
Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija