2015 m. sausio 23 d.    
Nr. 3
(2123)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Sumokėjęs didelę kainą už nelegalią kunigystę

A†A kun. Jonas Kastytis MATULIONIS SJ (1931 02 10–1980 10 31–2015 01 12)

Kun. Jonas Kastytis Matulionis
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Sausio 12 dienos vakare po sunkios varginančios ligos pas Viešpatį iškeliavo amžinybėn tėvas jėzuitas Jonas Kastytis Matulionis.

Jis gimė Pelyšių kaime netoli Šimonių miestelio (Kupiškio r.). Buvo septintas ir jauniausias vaikas šeimoje. Baigęs Šimonių pradinę mokyklą, mokėsi Kupiškio gimnazijoje. Ten išryškėjo jo literatūriniai ir muzikiniai gabumai. Anksti netekus tėvų, kilo grėsmė tolesnėms studijoms, tačiau seserys Adelė ir Albina padarė viską, kad mylimas brolis galėtų siekti mokslo. Jaunuolis pasirinko lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universitete ir jas baigė 1955 metais. Tame pačiame kurse mokėsi daug gabių studentų, kurių vardai vėliau tapo žinomi visai Lietuvai, – Janina Degutytė, Meilė Kudarauskaitė, Bronys Savukynas... Specialų kursą jiems skaitė lietuvių literatūros klasikas prof. Vincas Mykolaitis-Putinas. Laisvas nuo mokslų Jono Kastyčio valandas lydėjo poezija, klasikinė muzika ir malda. Jis ne tik dainavo universiteto akademiniame chore, bet ir giedojo bažnyčiose. Būdamas pamaldus, jis savo tėviškės bažnyčioje per Velykų šv. Mišias giedodavo šventines giesmes. Turėdamas slaptą svajonę iki tobulumo išlavinti balsą ir tapti kunigu, 1953 metais Jonas Kastytis pradėjo lygiagrečiai mokytis ir J. Tallat-Kelpšos muzikos mokyklos vokalo skyriuje.


Kunigas pogrindininkas

A†A kun. Ignacas Žeberskis
(1924 11 02–1979 04 12–2015 01 10)

Kun. Ignacas Žeberskis

Sausio 10 dieną į amžinuosius Tėvo namus iškeliavo Telšių vyskupijos kunigas, Ventos parapijos rezidentas Ignacas Žeberskis. Paskutiniaisias gyvenimo metais kunigas Ignacas gyveno Akmenėje, čia jis užbaigė savo žemiškąją kelionę ir Akmenės Šv. Onos bažnyčios šventoriuje atgulė laukti paskutiniojo Teismo dienos. Kun. I. Žeberskis buvo pašarvotas Akmenės bažnyčioje, kur du vakarus rinkosi tikintieji, budėjo prie žemiškųjų savo buvusio klebono palaikų ir nuoširdžiai meldėsi, už jį buvo aukojamos šv. Mišios. Kun. Ignacas buvo palaidotas Akmenės bažnyčios šventoriuje, pats buvo pasirūpinęs paminklo pastatymu ant savo būsimo kapo. Laidotuvės įvyko sausio 12 dieną. Akmenės bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, 26 Telšių vyskupijos kunigai, liturgijoje patarnavo 8 Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai. Šv. Mišiose giedojo Akmenės parapijos Sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Žydrūnės Kazlauskaitės. Laidotuvėse dalyvavo gausus būrys tikinčiųjų, nemažai Akmenės gimnazijos gimnazistų bei mokytojų.


Kunigų ugdytojas

A†A kan. doc. dr. Algimantas Vincentas Kajackas
(1932 12 21– 1961 03 29–2015 01 16)

Kan. doc. dr. Algimantas
Vincentas Kajackas

Sausio 16 dieną po ilgos ligos Kaune mirė Vilkaviškio vyskupijos Katedros kapitulos kanauninkas, jubiliatas, docentas, teologijos daktaras Algimantas Vincentas Kajackas.

Kan. A. V. Kajackas gimė 1932 m. gruodžio 21 d. Trakėnų kaime, Kalvarijos parapijoje. Mokėsi Brazavo pradinėje mokykloje, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje ir Kapsuko jaunimo vidurinėje mokykloje. 1956 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1961 m. kovo 29 d. vyskupo Petro Maželio Kauno Arkikatedroje Bazilikoje buvo įšventintas kunigu.

Kun. A. V. Kajackas darbavosi šiose pareigose: nuo 1961 m. birželio 29 d. – Prienų vikaras; nuo 1966 m. gegužės 15 d. – Šakių vikaras; nuo 1971 m. rugsėjo 16 d. – Prienų vikaras; nuo 1976 m. birželio 12 d. – Sasnavos parapijos administratorius; nuo 1976 m. liepos 12 d. – Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dėstytojas ir prefektas; nuo 1989 metų – Vytauto Didžiojo Universiteto dėstytojas; nuo 1996 m. lapkričio 18 d. – ilgametis Vilkaviškio vyskupijos statybos, architektūros ir meno komisijos pirmininkas; nuo 1999 m. lapkričio 23 d. – ilgametis Vilkaviškio vyskupijos kunigų tarybos narys ir konsultorius; nuo 2003 m. rugsėjo 24 d. – Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos rezidentas. 1987 m. vasario 14 d. jam suteiktas Kauno teologijos fakulteto docento laipsnis; 1994 m. kovo 19 d. paskirtas Vilkaviškio vyskupijos kapitulos kanauninku; 1994 lapkričio 23 d. suteikiamas Vytauto Didžiojo Universiteto docento laipsnis; 2009 m. balandžio 7 d. suteikiamas kanauninko emerito titulas; 2010 m. vasario. 5 d. Lietuvos Respublikos Prezidentės buvo apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi.


Nuoširdus Bažnyčios tarnas

A†A kun. Viktoras BRUSOKAS
(1935 05 16–1963 04 10–2015 01 17)

Kun. Viktoras Brusokas

Sausio 17 dieną po ilgos ir sunkios ligos Marijampolėje mirė Kauno arkivyskupijos kunigas jubiliatas Viktoras Brusokas.

Jis gimė 1935 metų gegužės 16 dieną Marijampolės rajone, Amalviškių kaime, ūkininkų šeimoje. 1942–1946 metais mokėsi Daukšių pradinėje mokykloje, vėliau – Gudelių progimnazijoje bei Igliaukos vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1954 metais. Vos spėjęs susipažinti su naujuoju Daukšių parapijos klebonu kun. Pranu Liutvinu, tų pačių metų rudenį buvo pašauktas į karinę tarnybą. 1957 metais grįžęs iš tarnybos rado klebono jau suremontuotą karo metais apgriautą bažnyčią. Kiek daugiau kaip metus dirbo kolūkyje. Vis dėlto gimtosios parapijos klebono pavyzdys paskatino ir Viktorą siekti kunigystės. Jausdamas pašaukimą 1958 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją.


Netekome Šakių klebono

A†A kun. Sigitas Matusevičius
(1961 09 02–1989 05 20–2015 01 17)

Kun. Sigitas Matusevičius

Pirmadienį ryte su šautine žaizda krūtinėje buvo rastas negyvas Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas, Šakių dekanato vicedekanas kun. Sigitas Matusevičius. Nors nėra žinomos visos jo tragiškos mirties aplinkybės bei priežastys, bet žinome, kad kunigas Sigitas sirgo lėtine depresijos forma ir apgailestaujame, kad liga galėjo stipriai paveikti paskutinius jo žemiškojo gyvenimo žingsnius. Žinodami, kad Viešpats, vienintelis teisėjas ir gailestingasis Viešpats, galiausiai vertins kiekvieno iš mūsų likimą, tad Jam nuoširdžioje maldoje paveskime mirusį dvasininką.

Kun. S. Matusevičius gimė 1961 m. rugsėjo 2 d. Vilkaviškyje. Mokėsi Vilkaviškio Vinco Vitkausko vidurinėje mokykloje. 1984–1989 metais studijavo Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1989 m. gegužės 20 d. Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Bazilikoje vyskupo Juozo Žemaičio MIC buvo pašventintas kunigu.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija