2015 m. sausio 23 d.    
Nr. 3
(2123)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Kunigas pogrindininkas

A†A kun. Ignacas Žeberskis
(1924 11 02–1979 04 12–2015 01 10)

Kun. Ignacas Žeberskis

Prie kun. I. Žeberskio karsto
Akmenės bažnyčios šventoriuje

Sausio 10 dieną į amžinuosius Tėvo namus iškeliavo Telšių vyskupijos kunigas, Ventos parapijos rezidentas Ignacas Žeberskis. Paskutiniaisias gyvenimo metais kunigas Ignacas gyveno Akmenėje, čia jis užbaigė savo žemiškąją kelionę ir Akmenės Šv. Onos bažnyčios šventoriuje atgulė laukti paskutiniojo Teismo dienos. Kun. I. Žeberskis buvo pašarvotas Akmenės bažnyčioje, kur du vakarus rinkosi tikintieji, budėjo prie žemiškųjų savo buvusio klebono palaikų ir nuoširdžiai meldėsi, už jį buvo aukojamos šv. Mišios. Kun. Ignacas buvo palaidotas Akmenės bažnyčios šventoriuje, pats buvo pasirūpinęs paminklo pastatymu ant savo būsimo kapo. Laidotuvės įvyko sausio 12 dieną. Akmenės bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, 26 Telšių vyskupijos kunigai, liturgijoje patarnavo 8 Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai. Šv. Mišiose giedojo Akmenės parapijos Sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Žydrūnės Kazlauskaitės. Laidotuvėse dalyvavo gausus būrys tikinčiųjų, nemažai Akmenės gimnazijos gimnazistų bei mokytojų.

Pamoksle Telšių vyskupas J. Boruta SJ priminė kun. I. Žeberskio gyvenimo kelią. Velionis gimė 1924 m. lapkričio 2 d. Mažeikių parapijoje, Urvikių kaime. Mokėsi Mažeikių pradžios mokykloje. Ilgą laiką dirbo paprastus darbus – buvo statybininkas ir elektrikas. Būdamas 37 metų baigė vidurinę mokyklą. Sovietinis saugumas dėl pogrindžio veiklos ir slaptymosi nuo sovietinės armijos buvo jį areštavęs, todėl civilinė valdžia neleido įstoti į Kauno kunigų seminariją. Dirbdamas įvairius darbus pradėjo studijuoti pogrindžio seminarijoje. Ją baigęs, tuo metu temtyje Žagarėje buvusio vysk. Julijono Steponavičiaus 1979 m. balandžio 12 d. Skaistgirio bažnyčioje buvo įšventintas kunigu. Po to vienerius metus studijavo Kauno kunigų seminarijoje. Dirbo Stulgių ir Pakražančio, Tirkšlių, Žemaičių Kalvarijos, Akmenės parapijų klebonu. Nuo 1999 metų buvo Akmenės parapijos, o nuo 2007 metų iki mirties – Ventos parapijos rezidentas. Vyskupas išryškino, jog kunigas Ignacas daugiau nei 35 kunigystės metus uoliai darbavosi Bažnyčios labui. Ypač rūpinosi bažnyčių, klebonijų, bažnytinių pastatų remontu bei priežiūra. Nuoširdžiai patarnaudavo tikintiesiems, buvo giliai religingas. Nors ir buvo labai nepalankios sąlygos, vis dėlto Dievo Apvaizda leido jam sulaukus brandaus amžiaus tapti kunigu ir noriai pasidarbuoti Bažnyčioje. Vyskupas kvietė melsti naujų, brandžių pašaukimų į kunigystę, ragino jaunus žmones nebijoti atsiliepti į Kristaus kvietimą sekti paskui jį. Velionis yra gražus pavyzdys, jog pašauktieji, atsiliepę į Kristaus kvietimą, net ir susidurdami su dideliais sunkumais, gali tapti ištikimais Kristaus sekėjais ir Bažnyčios nariais ar net kunigais. Pamokslininkas kalbėjo, jog ir šiandien reikia uolių Kristaus apaštalų, skelbiančių jo mokslą šių dienų pasaulyje.

Po šv. Mišių karstas su velionio palaikais procesijoje buvo nešamas apie jo mylėtą, remontuotą ir puoselėtą Akmenės bažnyčią. Laidotuvių apeigoms Akmenės bažnyčios šventoriuje vadovavo Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Vyskupas kvietė tikinčiuosius melstis už kunigą, kad jis amžinybėje būtų kuo greičiau priimtas į amžinąjį džiaugsmą. Jis kveitė neužmiršti tikintiesiems tarnavusio kunigo ir nuolat melstis už jį.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Klier. Raimundo Zimkos nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija