2015 m. sausio 23 d.    
Nr. 3
(2123)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Netekome Šakių klebono

A†A kun. Sigitas Matusevičius
(1961 09 02–1989 05 20–2015 01 17)

Kun. Sigitas Matusevičius

Kun. Sigitas Matusevičius
2014 metais mini kunigystės 25-metį

Pirmadienį ryte su šautine žaizda krūtinėje buvo rastas negyvas Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas, Šakių dekanato vicedekanas kun. Sigitas Matusevičius. Nors nėra žinomos visos jo tragiškos mirties aplinkybės bei priežastys, bet žinome, kad kunigas Sigitas sirgo lėtine depresijos forma ir apgailestaujame, kad liga galėjo stipriai paveikti paskutinius jo žemiškojo gyvenimo žingsnius. Žinodami, kad Viešpats, vienintelis teisėjas ir gailestingasis Viešpats, galiausiai vertins kiekvieno iš mūsų likimą, tad Jam nuoširdžioje maldoje paveskime mirusį dvasininką.

Kun. S. Matusevičius gimė 1961 m. rugsėjo 2 d. Vilkaviškyje. Mokėsi Vilkaviškio Vinco Vitkausko vidurinėje mokykloje. 1984–1989 metais studijavo Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1989 m. gegužės 20 d. Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Bazilikoje vyskupo Juozo Žemaičio MIC buvo pašventintas kunigu.

Kun. S. Matusevičius darbavosi šiose pareigose: nuo 1989 m. gegužės 25 d. – Prienų parapijos vikaru; nuo 1992 m. gegužės 31 d. – Griškabūdžio ir Žvirgždaičių parapijų klebonu; nuo 2002 m. gegužės 27 d. – Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu; nuo 2003 m. balandžio 23 d. priskiriama aptarnauti Valakbūdžio Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, parapiją; nuo 2006 m. birželio 14 d. buvo Šakių dekanato vicedekanas. Kunigas Sigitas buvo draugiškas, pareigingas, Dievui ir Bažnyčiai atsidavęs dvasininkas.

Kunigas buvo pašarvotas Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčioje antradienį, sausio 20 dieną. Šv. Mišios už jį  buvo aukojamos ketvirtadienį, sausio 22 dieną, Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčioje. Kun. S. Matusevičius savo testamente yra prašęs palaidoti šeimos kape Vilkaviškyje, todėl po šv. Mišių jis išlydėtas į Vilkaviškį, ir ten 12 val. Šv. Kryžiaus bažnyčioje aukotos šv. Mišios. Po jų amžinojo poilsio kun. S. Matusevičius atgulė Vilkaviškio miesto kapinėse.

Kunigai ir tikintieji parapijose, kuriose jis dirbo, Sigitą atsimins kaip uolų kunigą, ištikimai tarnavusį Viešpaties vynuogyne pagal savo pašaukimą. Reiškiame gilią užuojautą mirusiojo artimiesiems, giminėms, visiems jį pažinojusiems, Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos žmonėms.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Vilkaviškio vyskupijos kurija
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija