2015 m. vasario 6 d.    
Nr. 5
(2125)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Šiaulių vyskupijoje

Šiaulių dekanate

Graži šventė

Šv. Mišios Kuršėnų bažnyčioje.
Iš kairės: kun. Evaldas Alūza,
jubiliatas kun. Julijonas
Miškinis, vyskupas Eugenijus Bartulis,
kanauninkas Jonas Paulauskas

Būrys parapijiečių ir sveikintojų
kartu su vyskupu Eugenijumi Bartuliu

KURŠĖNAI. Viešpats, paleidęs žmogų į šį pasaulį, kviečia jį ieškoti savojo kelio, savojo pašaukimo – tarnystės Dievui ir žmogui. Tai – taurus kelias. Meilė, malda, užuojauta, pasiaukojimas – kasdienė Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios altaristo kun. Julijono Miškinio veikla. Sausio 18 dieną jis minėjo 80 metų jubiliejų ir 53 kunigystės metus.

Kun. J. Miškinis gimė Panevėžio rajone Repšiškių kaime (Ramygalos parapija). 1943–1947 metais mokėsi Ramygalos pradinėje, o 1947–1954 metais – Ramygalos vidurinėje mokykloje. 1962 metais baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Tarnavo Dievui ir žmonėms ten, kur gaudavo paskyrimą. Visose parapijose atliko bažnyčių ir klebonijų remontus, šiltai bendravo su parapijiečiais, kėlė jų dvasią, buvo kartu su jais sunkią valandą. Kunigas visada rūpinosi jaunąja karta, kad ji turėtų gražų ir tvirtą tikėjimą. 1996 metais kun. J. Miškinis paskirtas į Kuršėnus. Čia jo rūpesčiu buvo pradėti Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios bokšto atstatymo darbai. 1999 m. gegužės 31 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pašventino autentiškai atstatytą bokštą.

Sausio 18-osios rytą parapijiečiai su gera nuotaika ėjo į šv. Mišias, rankose nešdami gėlių puokštes, kad pagerbtų savo parapijos kunigą jubiliatą J. Miškinį. Į Kuršėnų bažnyčią atvyko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Gargždų klebonas kanauninkas Jonas Paulauskas, Šiaulių vyskupijos kancleris kun. Evaldas Alūza ir kiti. Pasveikinti jubiliato atvyko ir Šiaulių rajono bei Kuršėnų miesto valdžios bei Seimo atstovai.

Šv. Mišioms vadovavęs vysk. E. Bartulis džiaugėsi kunigiška J. Miškinio tarnyste, jo pasiaukojamu darbu. Parapijiečiams vyskupas akcentavo, koks svarbus šeimos požiūris į tikėjimą, kad tik šeimoje jaunas žmogus randa meilę ir supratimą, kad tėvai yra pavyzdys savo vaikams.

Po šv. Mišių ir vyskupo palaiminimo Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas Šiaulių vicedekanas kun. Saulius Paliūnas pasveikino jubiliatą kunigą Julijoną su gražia švente ir apjuosė sukaktuvių juosta. Po to Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro moterų ansamblis „Melodija“ (vadovė – Daina Kavaliauskienė) sugiedojo „Ave Marija“. Sveikinimo žodį tarė Šiaulių rajono meras Algimantas Gaubas, mero pavaduotojas Antanas Bezaras, Kuršėnų miesto seniūnas Vytautas Gedmontas, Seimo narė Rima Baškienė, tremtinių atstovai, parapijiečiai ir kiti svečiai. Didelis vaikų ir jaunimo būrys pasveikino savo mylimą kunigą Julijoną, įteikė jam didelę puokštę gėlių kaip vaikiško nuoširdumo ženklą. Visi linkėjo jam išlikti tokiam pat nuoširdžiam, neprarasti humoro jausmo ir toliau nuoširdžiai klausyti išpažinčių bei niekada nestokoti gerų ir išmintingų patarimų. Sveikinimų pabaigoje bažnyčios choras, vadovaujamas vargonininko Amando Šešeikos, sugiedojo kunigui jubiliatui J. Miškiniui „Ilgiausių metų“.

Rima Kareivienė,
Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos tikybos mokytoja

Stasio Navicko nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija