2015 m. vasario 27 d.    
Nr. 8
(2128)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Malda už sergančius ir kenčiančius

Šilalės rajono ligoninėje kunigai
kan. dr. Algis Genutis, Mindaugas
Alekna ir Vaidotas Vitė su slaugytojomis,
Marijos legiono Šilalės prezidiumo
vicepirmininke Birute Lašaitiene
(viduryje) ir ligoninės direktoriaus
pavaduotoju Alfonsu Motuza

Minint Pasaulinę ligonių dieną, vasario 11-ąją, trečiadienį, įvairiose Lietuvos vietose buvo aukojamos šv. Mišios už ligonius, gydytojus ir slaugytojus.

VILNIUS. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose lankėsi, šv. Mišias aukojo ir su jų personalu bei ligoniais bendravo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

KAUNAS. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų Šv. Luko koplyčioje šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Universiteto ir klinikų vyriausiasis kapelionas mons. Artūras Jagelavičius bei kapelionas kun. Nerijus Pipiras. Šv. Mišiose dalyvavo ir šios gydymo įstaigos vadovai. Homilijoje arkivyskupas atkreipė dėmesį į tai, jog patiriant didžiausius išmėginimus svarbu pasitikėti Dievu, Marijos globa. Ji savo galingu užtarimu, pasak ganytojo, visada padeda vykdyti Tėvo valią. Po šv. Mišių, trumpai pabendravus prie arbatos puodelio, arkivyskupas bei kunigai lankėsi Onkologijos klinikoje, ganytojas kiekvienam čia besigydančiam linkėjo sveikatos ir ištvermės.

ŠIAULIAI. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias Šiaulių ligoninės salėje. Po šv. Mišių vyskupas lankėsi chirurgijos reanimacijos, vidaus ligų ir kardiologijos reanimacijos skyriuose, bendravo su ligoniais.

PANEVĖŽYS. Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ ir ligoninės kapelionas kun. Pawel Andžejevski lankėsi Panevėžio ligoninės dializės, reanimacijos ir onkologiniame skyriuose, bendravo su ligoninės personalu, lankė ligonius. Vyskupas asmeniškai, prieidamas prie ligonio lovos, pasakydavo kiekvienam paguodos, raminimo ir padrąsinimo žodį.

ŠILUVA. Vasario 13 dieną Šiluvoje švenčiant Marijos dieną, tarp piligrimų iš įvairių Lietuvos vietų šventovėje buvo piligriminę kelionę surengę Jurbarko dekanato tikintieji ir kunigai. Jie aukojo šv. Mišias, sakė homilijas, patarnavo klausykloje priimantiems Sutaikinimo sakramentą.

Pagrindinės Marijos dienos iškilmės buvo švenčiamos vidudienį Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bazilikoje. Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir grupė kunigų. Arkivyskupas S. Tamkevičius pakvietė drauge melstis už sergančius, kenčiančius žmones, ypač kenčiančius Ukrainoje, kad ten pasibaigtų nepaskelbtas, bet tikras karas. Homiliją arkivyskupas skyrė kančios, išgydymo temai, apie tai kalbėjo ir paskelbtas Dievo žodis (apie nebylio išgydymą Evangelijoje pagal Morkų). Ganytojas atkreipė dėmesį, jog Jėzui, atliekančiam savo misiją žemėje, rūpėjo visas žmogus – ir kūnas, ir siela, bet daug svarbiau nei fizinės ligos išgydymas jam buvo žmogaus tikėjimas, troškimas atverti žmogų anapusinei tikrovei, pagydyti jo dvasią, prikelti amžinajam gyvenimui, parodyti kelią į dangų. Žmonių kančios, dvasinė suirutė, visos negalės atsiranda stokojant darnos su Kūrėju, su Jo nustatyta tvarka. Mums dažnai tik fizinė sveikata atrodo svarbiausia, ją turėdami jaučiamės laimingiausi. Tačiau labai sirgti gali žmogaus dvasia – geri gydytojai irgi supranta, jog, pataisius dvasinius dalykus, žmogus tampa sveikesnis. Bažnyčia tęsia Jėzaus misiją, tarnaudama kenčiantiems, sergantiems. Šv. Jonas Paulius II yra paskelbęs Pasaulinę ligonių dieną vasario 11-ąją. Kaip tik tą dieną prieš 150 metų Lurde apsireiškė Švč. Mergelė Marija, kviesdama žmones į atgailą. Lurde ir šiandien žmonės patiria nuostabių malonių.

Pagal katalikai.lt

TAURAGĖ. Vasario 11 dieną jau 23-iąjį kartą, buvo minima šv. Jono Pauliaus II paskelbta Pasaulinė ligonių diena. Popiežius Pranciškus parašė būsimai Pasaulinei ligonių dienai skirtą laišką, kuriuo kvietė atverti širdis ir protus artimųjų kančiai ir sugebėti juose atpažinti Dievo paveikslą. Į šį kreipimąsi atsiliepė Tauragės Švč. Trejybės parapijos vaikų dienos centras „Esi laukiamas“, kurį finansuoja socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal projektą „Vaikų dienos centrų plėtra savivaldybėse, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms“. Vaikai antrus metu iš eilės ėjo aplankyti ligonių, gulinčių slaugos skyriuje, kuriame jų yra net 30, ir visą savaitę gamino skirtukus knygoms bei dalijo juos ligoniams su šilčiausiais linkėjimais pasveikti. Dabartinis pasaulis dažnai užmiršta, kaip svarbu pabūti su sergančiu žmogumi. Visi skuba, užsiėmę savo reikalais ir dažnai užmiršta pasirūpinti kitu žmogumi, jaustis už jį atsakingi. Skaudu buvo žiūrėti į 95 metų močiutę, kai jos akyse sužibo ašaros gavus tokią smulkmenėlę – ji jautė dėkingumą už parodytą dėmesį. Šią dieną vaikai suprato, kad džiaugsmą ir dėmesį galima parodyti ne tik materialiais dalykais, bet ir gražiu užjaučiančiu žodžiu, kuris gydo labiau nei vaistai.

Vitalija Šlepavičienė

ŠILALĖ. Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis, talkinant Marijos legionui, Ligonių dienos minėjimą surengė VšĮ Šilalės rajono ligoninėje. Vasario 11-ąją visi trys Šilalės parapijos kunigai – kan. A. Genutis, vikarai Vaidotas Vitė ir Mindaugas Alekna – daugiau kaip 40 ligonių suteikė religinius patarnavimus: išklausė ligonių išpažinčių, nuoširdžiai pasikalbėjo, pabendravo, paguodė. Vakare aukotos šv. Mišios. Jose melstasi už visus ligonius.

Po vakaro šv. Mišių visi jų dalyviai dar kartą nuoširdžiai pasimeldė prie pernai Šilalėje pastatyto didingo Lurdo.

Pamaldžiai ir nuoširdžiai, atiduodami pagarbą Lurdo Dievo Motinai, Ligonių dieną paminėjo Upynos parapijos tikintieji, vadovaujami klebono kun. Eduardo Steponavičiaus. Tą dieną už ligonius buvo melstasi ir kitose Šilalės dekanato parapijose.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija