2015 m. balandžio 3 d.    
Nr. 13
(2133)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Girininkas, baldininkas, kunigas

A†A kun. Sigitas STEPŠYS (1942 08 28–1983 11 16–2015 03 23)

Kun. Sigitas Stepšys,
minint jo 70-metį

Kun. S. Stepšio laidotuvės
Joniškio Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje
Kun. Stanislovo Žukauskio nuotrauka

Kovo 23 dieną po ilgos ligos mirė Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios altaristas kun. Sigitas Stepšys.

Jis gimė 1942 m. rugpjūčio 28 d. Kaune, Aleksoto parapijoje. Vaikystę praleido Urvinių k., Griškabūdžio parapijoje (Šakių r.). 1962 metais baigė Ukmergės Darbo jaunimo I vidurinę mokyklą. 1964–1966 metais tarnavo tarybinėje armijoje, dėl pašlijusios sveikatos, po sunkios operacijos, iš armijos demobilizuotas, įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškininkystės fakultetą ir baigė 1975 metais. Dar besimokydamas Akademijoje, dirbo Kėdainių, Jonavos miškų ūkiuose girininku. Alinantis darbas, mokslas, buitiniai rūpesčiai, sunki našlaičio dalia lydėjo būsimą kunigą, bet jis pasižymėjo kantrumu ir darbštumu, todėl buvo įsitikinęs, kad viską galima nugalėti. Pagaliau Sigitas, dirbęs Svilonių (Jonavos r.), Barsukynės (Kėdainių r.) girininkijose, galiausiai įsidarbino „Kauno balduose“ ūkvedžiu. Ten dirbdamas įstojo į pogrindinę Kunigų seminariją. Ją baigė dirbdamas Spitrėnų bažnyčioje zakristijonu. 1983 m. lapkričio 16 d. priėmė kunigystės šventimus. „Mes visada lipsim tau ant kulnų“, – sakė saugumiečiai ir tą pažadą vykdė. Todėl dažnai reikėjo keisti gyvenamąją vietą ir saugotis sovietinio persekiojimo. 1984 m. rugpjūčio 12 d. Spitrėnų parapijoje buvo švenčiami Šv. Domininko atlaidai ir kun. S. Stepšio Primicijos. Šv. Mišių aukoje dalyvavo daug tikinčiųjų, apie 500 žmonių ėjo išpažinties ir priėmė Šv. Komuniją, kunigas Sigitas suteikė tikintiesiems Primicijų palaiminimą. Kunigų seminarijos charakteristikos anketoje kun. S. Stepšys įvertinamas kaip ramaus būdo, santūrus, darbštus, mėgstantis maldą žmogus. 1986 metais baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir paskiriamas Utenos parapijos vikaru. Kunigas Sigitas 1986 12 29–1989 05 19 ėjo Truskavos ir Ančiškio parapijų administratoriaus, iki 1989 06 01 – Juodupės parapijos administratoriaus pareigas. 1989 06 01–2002 07 22 – Sidabravo ir Dapšionių parapijų administratorius. Iki 2002 07 26 tarnavo Vadaktų klebonu, iki 2002 08 23 Radviliškio altaristu, iki 2003 07 24 – Šeduvos altaristu, iki 2005 06 24 – Pociūnėlių ir Palonų parapijų administratoriumi. 2005 m. birželio 24 d. kun. S. Stepšys paskirtas Joniškio parapijos altaristu. Tarnystės Joniškio parapijoje metais kunigas Sigitas, rūpindamasis tikinčiųjų sielų išganymu, negailėjo savo senkančių fizinių jėgų: aukojo šv. Mišias bažnyčioje, parapijos senelių namų „Santara“ koplyčioje, teikė Šv. Komuniją, Ligonių sakramentus. Tarnystė Dievui ir Žmogui buvo kunigo Sigito dienų ir metų esmė. Su broliais kunigais stengėsi išlaikyti gerus santykius, tikintiesiems pagelbėti ir patarnauti tuo, kuo galėjo. Su didele nostalgija prisimindavo savo vaikystės metus Urvinių kaime, apgailestaudavo neturintis Tėvų kapų, o tik žinantis Mamos žūties vietą. Atšventęs 70-metį kunigas Sigitas dar kartą (po ilgo laiko tarpo) aplankė savo vaikystės žemę – Urvinius, susitiko vaikystės draugus ir atrodė, kad tie sunkūs našlaičio metai prisiminimuose sugrįžo nešini bendravimo džiaugsmu.

Kun. S. Stepšio žemiškieji palaikai buvo pašarvoti Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišias kovo 25 d. 12 val. aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo 21 Šiaulių vyskupijos kunigas, meldėsi kunigo Sigito giminės, gausus parapijiečių būrys. Susirinkusieji po šv. Mišių palydėjo kunigą Sigitą į amžinojo atilsio vietą Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje. Palydinčiųjų Gavėnios susikaupimas, malda ir viltingas tikėjimas – paskutinės dovanos nuoširdžiai tarnavusiam parapijos Kunigui.

Pagal Šiaulių vyskupijos kurijos pranešimą

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija