2015 m. balandžio 3 d.    
Nr. 13
(2133)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Mirė ilgametis Popiežiškosios Lietuvių Šv. Kazimiero Kolegijos vadovybės narys

A†A prel. Antanas Jonušas (1923 01 15–1949 03 12–2015 03 30)

Prel. Antanas Jonušas

Kovo 30 dieną, Didžiojo pirmadienio vakarą, Romoje, San Filipo Neri ligoninėje, mirė Telšių vyskupijos kunigas prel. Antanas Jonušas, Vatikano Kapitulos kanauninkas-koadiutorius, buvęs ilgametis Popiežiškosios Lietuvių Šv. Kazimiero Kolegijos vadovybės narys.

Jis gimė 1923 metų sausio 15 dieną Lūšės kaime, Mažeikių rajone. 1942 metais įstojo į Telšių kunigų seminariją. 1944 metais išvyko į Vokietiją, tęsė mokslus Aichšteto (Eichstätt) kunigų seminarijoje, kurioje Antrojo pasaulinio karo metu studijavo gausus būrys lietuvių klierikų, pasitraukusių iš Lietuvos trumpai prieš antrąją sovietų okupaciją. 1945 metais A. Jonušas su grupe lietuvių teologijos studentų atvyko į Romą tęsti mokslų ir pasirengti kunigystei. Baigęs teologijos mokslus Popiežiškajame Grigaliaus universitete 1949 m. kovo 12 d. Šv. Jono Laterano bazilikoje, Romos katedroje, buvo įšventintas kunigu. Primicijų šv. Mišias aukojo Vatikane, Šv. Petro bazilikoje. Tuoj po kunigystės šventimų įsidarbino ekonomu prieš metus Romoje įkurtoje Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje. 1951 m. kovo 12 d. Šventoji katalikiškojo ugdymo kongregacija jį oficialiai paskyrė Šv. Kazimiero kolegijos ekonomu. Šias pareigas ėjo iki 1995 m. spalio 1d. Kun. Antanas Jonušas 1968metais buvo paskirtas pal. popiežiaus Pauliaus VI kapelionu, 1994 metais – šv. popiežiaus Jono Pauliaus II garbės prelatu. Prelatas buvo ilgametis Italijos lietuvių bendruomenės vadovybės narys, iki 2003 metų ėjo iždininko pareigas. Pasitraukęs iš Popiežiškosios Šv. Kazimiero kolegijos vadovybės, 1995 m. spalio 8 d. buvo paskirtas Vatikano Šv. Petro bazilikos kapitulos kanauninku-kooadiutoriumi, kol leido sveikata stropiai vykdė Vatikano kapitulos pavestas pareigas.

Prel. A. Jonušo laidotuvės vyko Didįjį Trečiadienį, balandžio 1 dieną. Šv. Petro bazilikos Choro koplyčioje aukotoms gedulingoms šv. Mišioms vadovavo Vatikano Kapitulos vikaras vysk. Vittorio Lanzani. Paskui velionis palaidotas Vatikano Kapitulos koplyčioje Romos Verano kapinėse.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija