2015 m. balandžio 3 d.    
Nr. 13
(2133)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Gavėnios malonė

Kunigai ir vyskupas Arūnas Poniškaitis
eina į Šv. Kryžiaus bažnyčią

Viduklė. 1991 ir 1992 metais Kauno kunigų seminariją baigė ir buvo įšventinti 25 kunigai. Šv. Juozapo globai paskirtas kursas nutarė, kad kovo viduryje ar apie Šv. Juozapą susirinks į kurio nors parapiją pabendrauti. Tai bus proga sukviesti parapijiečius ir suteikti jiems malonų reginį, kai provincijos bažnytėlėje ar didesnio miesto bažnyčioje per šv. Mišias prie altoriaus bus gražus pulkas Dievo tarnų – kunigų.

Kovo 23 dieną tokias šv. Mišias ir gražų reginį turėjo Viduklės Šv. Kryžiaus parapijos tikintieji. Šiai bažnyčiai jau trečią dešimtmetį tarnauja klebonas kun. Albertas Stanulis. Jis pakvietė atvykti visus bendramokslius. Į Viduklę atvyko kunigai, kurie tik galėjo, – iš viso iš šešiolikos parapijų. Dalyvavo Vilniaus arkivyskupijos augziliaras ir generalvikaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, irgi buvęs Šv. Juozapo globos kurso seminaristas. Į Viduklę atvyko kunigų iš įvairiausių parapijų ir tolimiausių šalies kampelių – Zarasų, Vilniaus, Alytaus, Tauragės, Kaišiadorių, Eišiškių, Birštono, Jurbarko, Kauno, Šakių, Pajūralio, Sasnavos...


Progimnazijos bendruomenė prisiminė Dievo tarną

Panevėžio vyskupas Lionginas
Virbalas SJ ir grupė panevėžiečių
prie kun. Alfonso Lipniūno kapo

PANEVĖŽYS. Kovo 27-ąją Kristaus Karaliaus Katedroje šv. Mišiose buvo minimos Štuthofo koncentracijos stovyklos kankinio, kunigo Alfonso Lipniūno (1905 03 12–1930 06 14–1945 03 28) 110-osios gimimo ir 70-osios mirties metinės. Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ, jose dalyvavo miesto kun. A. Lipniūno progimnazijos bendruomenė. Ganytojas džiaugėsi matydamas didelį jaunųjų būrį. Jis priminė, jog kun. A. Lipniūnas šioje Katedroje daug kartų bendravo su jaunimu. Vysk. L. Virbalas SJ pamoksle kreipėsi į moksleivius, sakydamas, kad ne vienai Panevėžio gatvei suteikti kunigų vardai, o vysk. K. Paltaroko ir kun. A. Lipniūno vardai – gimnazijai ir progimnazijai. Nors Dievo tarnas A. Lipniūnas dar nėra paskelbtas šventuoju, bet jis gyveno kaip tikras šventasis – buvo drąsus, ryžtingas, žinojo, ko nori, siekė užsibrėžto tikslo. Visas jo gyvenimas buvo susijęs su malda, o pavyzdys, kaip reikia gyventi, jam buvo Jėzus. Kunigas pats viską atiduodavo kitiems, sau nieko nepasilikdavo. Vysk. L. Virbalas SJ dėkojo šv. Mišių aukoje dalyvavusiems progimnazijos mokytojams ir direktorei, giesmininkams, choristams, patarnautojams. Kaip tik tuo metu Katedroje nušvito saulės spindulys tarsi šypsena ištikimo Dievo tarno A. Lipniūno, tikinčio, kad esame tiesūs, atviri, sąžiningi, mylintys Viešpatį, padedantys vieni kitiems. Vyskupas palaimino visus ir pakvietė pabūti  prie kun. A. Lipniūno kapo Katedros šventoriuje. Moksleivės prie Dievo tarno kapo padėjo gėlių.


Gimnazijos inauguracijai – šv. Mišios bažnyčioje

Vyskupas Genadijus Linas
Vodopjanovas OFM šventina
Židikų Marijos Pečkauskaitės
gimnazijos vėliavą

ŽIDIKAI. Kovo 6 dieną Marijos Pečkauskaitės vidurinė mokykla oficialiai pervadinta gimnazija ir įregistruota vasario 13 dieną. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Jas aukojo Telšių vyskupas augziliaras Genadijus Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo prel. Juozas Šiurys, kun. Donatas Liutika ir parapijos klebonas kun. Egidijus Jurgelevičius. Vyskupas pašventino naują gimnazijos vėliavą. Iškilmėse dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys ir mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Šiurys ir Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos viceministrė Genoveita Krasauskienė, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė, kiti garbūs svečiai. Renginys tęsėsi gimnazijos salėje. Skambėjo sveikinimai, linkėjimai, gimnazistai susirinkusiesiems dovanojo meninę programą.


Gavėnios įprasminimas

Šilalės klebonas dekanas kan. dr. Algis
Genutis (dešinėje) dėkoja kunigui svečiui
Rimvydui Marozui už rekolekcijas

Gavėnia – Kristaus kančios ir jo nešto Kryžiaus į Golgotos kalną apmąstymas, pasiruošimas Kristaus Prisikėlimui – Šv. Velykoms. Gavėnios metu tikintieji laikosi rimties, pasninko, vengia triukšmingų pasilinksminimų ir daug meldžiasi.

Maldingas Gavėnios įprasminimas vyksta Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje. Klebono, dekano, kan. dr. Algio Genučio bei kunigų vikarų Mindaugo Aleknos ir Vaidoto Vitės kiekvieną sekmadienį prieš Sumą drauge su suaugusiais ir šios parapijos jaunimu (tuo rūpinasi parapijos vienuolės ir tikybos mokytojos) einamas Kryžiaus kelias, o penktadienį vakarais – po vakaro šv. Mišių. Šeštadieniais, prieš vakaro šv. Mišias prie Nukryžiuotojo, esančio bažnyčios navoje, buvo giedamas dramatizuotas Kristaus kančios apmąstymas – Graudūs verksmai. Kiekvieną sekmadienį apie dvidešimt ar daugiau parapijiečių bei Šilalės „Caritas“ darbuotojų, vadovaujant Jadvygai Mortai Romienei ir Šilalės Marijos legiono Apaštalų Karalienės prezidiumo narėms, įvairiomis intencijomis gieda Žemaičių Kalvarijos kalnus. Gavėnios metu kunigai ir Marijos legiono legionieriai lanko ligonius Šilalės rajono ligoninėje ir namuose sergančius, neįgalius. Juos paguodžia, drauge su jais pasimeldžia, o reikalui esant, pakviečia kunigus, kad šie išklausytų jų išpažinčių ir suteiktų Švč. Sakramentą. Tai ypač svarbu pasitinkant Kristaus Prisikėlimo šventę – Velykas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija