2015 m. balandžio 3 d.    
Nr. 13
(2133)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Gavėnios malonė

Kunigai ir vyskupas Arūnas Poniškaitis
eina į Šv. Kryžiaus bažnyčią

Šv. Mišių auka. Iš kairės: mons.
Jonas Dalinevičius, mons. Kęstutis
Latoža, vysk. Arūnas Poniškaitis,
mons. Vytautas Grigaravičius
ir kun. Albertas Stanulis

Viduklė. 1991 ir 1992 metais Kauno kunigų seminariją baigė ir buvo įšventinti 25 kunigai. Šv. Juozapo globai paskirtas kursas nutarė, kad kovo viduryje ar apie Šv. Juozapą susirinks į kurio nors parapiją pabendrauti. Tai bus proga sukviesti parapijiečius ir suteikti jiems malonų reginį, kai provincijos bažnytėlėje ar didesnio miesto bažnyčioje per šv. Mišias prie altoriaus bus gražus pulkas Dievo tarnų – kunigų.

Kovo 23 dieną tokias šv. Mišias ir gražų reginį turėjo Viduklės Šv. Kryžiaus parapijos tikintieji. Šiai bažnyčiai jau trečią dešimtmetį tarnauja klebonas kun. Albertas Stanulis. Jis pakvietė atvykti visus bendramokslius. Į Viduklę atvyko kunigai, kurie tik galėjo, – iš viso iš šešiolikos parapijų. Dalyvavo Vilniaus arkivyskupijos augziliaras ir generalvikaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, irgi buvęs Šv. Juozapo globos kurso seminaristas. Į Viduklę atvyko kunigų iš įvairiausių parapijų ir tolimiausių šalies kampelių – Zarasų, Vilniaus, Alytaus, Tauragės, Kaišiadorių, Eišiškių, Birštono, Jurbarko, Kauno, Šakių, Pajūralio, Sasnavos...

Kunigų procesija prasidėjo nuo Viduklės klebonijos ir tęsėsi per gražiai restauruotą parką priešais bažnyčią. Atvykusius kunigus maloniai nustebino, kad į bažnyčią susirinko gana daug tikinčiųjų, nors buvo pirmadienis, darbo diena. Parapijiečiai džiaugėsi šv. Mišiomis, kurioms vadovavo vyskupas A. Poniškaitis. Dauguma jų prieš didžiąsias Kristaus Prisikėlimo šventes – Velykas – atliko išpažintį. Jų tą pirmadienį klausė keletas kunigų. „Manau, kad pradėta mūsų kurso tradicija bus tęsiama ir toliau“, – sakė Viduklės klebonas kun. A. Stanulis. Į šį susitikimą dėl svarbių priežasčių neatvyko tik keturi kviesti kunigai. Klebonas nuoširdžiai dėkojo savo buvusiems kurso draugams, o labiausiai – savo parapijos tikintiesiems, linkėjo gražių, ramių Šv. Velykų, atrasti tikrąjį džiaugsmą ir ištarti Jėzui „taip“...

Pranas LAURINAVIČIUS

Raseinių rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija