2015 m. balandžio 3 d.    
Nr. 13
(2133)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Gavėnios įprasminimas

Šilalės klebonas dekanas kan. dr. Algis
Genutis (dešinėje) dėkoja kunigui svečiui
Rimvydui Marozui už rekolekcijas

Gavėnia – Kristaus kančios ir jo nešto Kryžiaus į Golgotos kalną apmąstymas, pasiruošimas Kristaus Prisikėlimui – Šv. Velykoms. Gavėnios metu tikintieji laikosi rimties, pasninko, vengia triukšmingų pasilinksminimų ir daug meldžiasi.

Maldingas Gavėnios įprasminimas vyksta Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje. Klebono, dekano, kan. dr. Algio Genučio bei kunigų vikarų Mindaugo Aleknos ir Vaidoto Vitės kiekvieną sekmadienį prieš Sumą drauge su suaugusiais ir šios parapijos jaunimu (tuo rūpinasi parapijos vienuolės ir tikybos mokytojos) einamas Kryžiaus kelias, o penktadienį vakarais – po vakaro šv. Mišių. Šeštadieniais, prieš vakaro šv. Mišias prie Nukryžiuotojo, esančio bažnyčios navoje, buvo giedamas dramatizuotas Kristaus kančios apmąstymas – Graudūs verksmai. Kiekvieną sekmadienį apie dvidešimt ar daugiau parapijiečių bei Šilalės „Caritas“ darbuotojų, vadovaujant Jadvygai Mortai Romienei ir Šilalės Marijos legiono Apaštalų Karalienės prezidiumo narėms, įvairiomis intencijomis gieda Žemaičių Kalvarijos kalnus. Gavėnios metu kunigai ir Marijos legiono legionieriai lanko ligonius Šilalės rajono ligoninėje ir namuose sergančius, neįgalius. Juos paguodžia, drauge su jais pasimeldžia, o reikalui esant, pakviečia kunigus, kad šie išklausytų jų išpažinčių ir suteiktų Švč. Sakramentą. Tai ypač svarbu pasitinkant Kristaus Prisikėlimo šventę – Velykas.

Maldingai Šilalėje praėjo ir rekolekcijos, kurias vedė jaunystėje čia vikaru dirbęs, dabar Žemaičių Kalvarijos dekanato Platelių parapijos klebonas kun. Rimvydas Marozas. Šilališkiai jam dėkingi už šv. Mišių auką ir homiliją.

Einant Gavėniai į pabaigą, Šilalės miesto gatvėmis buvo nešamas kryžius, prisimenant, kokia žiauria mirtimi buvo nukankintas visos žmonijos atpirkėjas Jėzus Kristus.

Pamaldžiai Gavėnios pamaldose dalyvavo Upynos, Varsėdžių, Girdiškės tikintieji. Klebono kun. Eduardo Steponavičiaus iniciatyva šių parapijų bažnyčiose įvyko rekolekcijos, kurias vedė puikus pamokslininkas ir nuoširdus nuodėmklausys, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas kun. Viktoras Dirvonskis. Jis klausė išpažinčių, aukojo šv. Mišias ir sakė homilijas bei bendravo su tikinčiaisiais. Klebonas kun. E. Steponavičius pasirūpino, kad visose jo vadovaujamose parapijose būtų giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai, o bažnyčiose einamas Kryžiaus kelias. Gavėnios metu tikintieji aktyviai įsijungė ir į Švč. Sakramento adoraciją.

Pajūrio, Tenenių ir Didkiemio parapijas aptarnauja Tenenių parapijos klebonas kun. Mykolas Petrauskas. Per Gavėnią šių parapijų šventovėse irgi buvo giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai, einamas Kryžiaus kelias. Čia rekolekcijas vedė du kunigai: Pajūryje ir Teneniuose – Salantų klebonas kan. dr. Petras Smilgys, o Didkiemio bažnyčioje – Kalnalio klebonas kun. Mindaugas Nausėda.

Panašiai Gavėnios metu melstasi ir kitose Šilalės dekanato bažnyčiose. O štai Kvėdarnos parapijoje, kuriai vadovauja klebonas kun. Juozas Rudys, įkurtas Marijos legiono prezidiumas.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Šilalės dekanatas
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija