2015 m. balandžio 3 d.    
Nr. 13
(2133)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Uoliai apaštalaujama

Pajūralio legionierės eiliniame
sekmadienio veiklos užsiėmime

1889 m. birželio 7 d. Airijoje, Dubline, gimęs Pranas Dufas, o 1913 metais tapęs Vincento Pauliečio draugijos nariu, 1921 m. rugsėjo 7 d. įkūrė Marijos legioną. Tai – katalikiška pasauliečių organizacija, kuri, dvasininkų vadovaujama, tarnauja Bažnyčiai. Legionierių tikslas – patiems dvasiškai tobulėti ir per Dievo Motiną Mariją plėsti Kristaus karalystę. Marijos legionas, kuris šiuo metu veikia beveik visose pasaulio šalyse, turi 3 milijonus aktyvių narių ir žymiai daugiau narių pagalbininkų (maldos narių).

Nemažai Marijos legionų, vadinamų prezidiumais, su jų pačių pasirinktais Dievo Motinos titulais, esama ir Telšių vyskupijoje. Marijos legiono prezidiumų, kuriuos sudaro pirmininkas, vicepirmininkas, sekretorius, iždininkas ir keletas aktyvių Prezidiumo narių, esama ir Šilalės dekanate. Šilalės parapijoje veikia Marijos, Apaštalų Karalienės, prezidiumas. Pajūralio parapijoje Švč. Mergelės Marijos, Visų malonių tarpininkės, prezidiumas įsikūrė 2010 metų kovą.

Pajūralio parapijos Prezidiumui vadovauja Jadvyga Šeputienė. Jos pagalbininkai – vicepirmininkė Dalia Mikašauskienė, sekretorė Ona Brazauskaitė, iždininkė Stasė Bartušienė, narės Ieva Šiaulienė, Elena Lygutienė ir Zita Šiaudvytienė.

Prezidiumo narės nuo 2014 m. vasario 23 d. iki 2015 m. sausio 11 d. surengė 42 kassavaitinius susirinkimus. Visos aštuonios aktyvios narės kiekvieną sekmadienį po šv. Mišių renkasi Švč. Mergelės Marijos legiono maldoms, kalba Rožinį ir aptaria per savaitę nuveiktus darbus. Be aktyvių narių, yra keturiolika maldos pagalbininkų, vienas pretorijus ir vienas adjutorius (aukštesnieji Švč. Mergelės Marijos legiono naių laipsniai). Prezidiumo narės per šį laikotarpį aplankė 115 šeimų, 76 ligonius, 64 vienišus žmones. Keturiems ligoniams kviestas kunigas su Švč. Sakramentu. Žmonės kviečiami lankytis bažnyčioje, šeimos – nepamiršti sakramentų, meldžiamasi už ligonius ir kartu su jais.

Marijos legiono prezidiumo narės vadovauja Gyvojo rožinio kalbėtojams, kurių yra net 80. Legionierės juos lanko, paskirsto ir kas mėnesį keičia Rožinio paslapčių kalbėjimą, už kalbėtojus buvo aukotos šešerios šv. Mišios.

Mirus parapijiečiams, legionierės meldžiasi šermenyse, dalyvauja laidotuvėse, už mirusius kalba Rožinį. Švč. Marijos garbei gegužę dalyvauja pamaldose ir gieda litaniją. Spalį kalba Rožinį.

2014 m. liepos 6 d. legionierės adoravo bažnyčioje Švč. Sakramentą. Minint 30-ąsias kun. Julijono Budrikio mirties metines, dalyvavo šv. Mišiose ir minėjimo iškilmėse.

Legionierės tvarko nelankomus, apleistus kapus, prieš atlaidus puošia bažnyčią, pina vainikus, pagelbsti seniems vienišiems žmonėms dvasiškai bei buityje.

Prezidiumo narės vyksta į Telšių kurijoje vykstančius susirinkimus, melstis į Žemaičių Kalvariją, Šiluvą. Pirmininkė su iždininke dalyvavo Kaltinėnuose vykusiame susitikime su Telšių vyskupu Jonu Boruta SJ.

Pajūrališkes legionieres kuruoja Pajūralio parapijos klebonas kun. Kazimieras Žąsytis. Jis yra legionierių dvasios vadas. Kunigas džiaugiasi, kad pajūrališkės legionierės yra pamaldžios, draugiškos, vieningos, pamilusios maldą, Pajūralio parapijoje gyvenančius žmones, juos noriai lanko.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Pajūralis, Šilalės rajonas
Kun. Kazimiero Žąsyčio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija