2015 m. balandžio 24 d.    
Nr. 16
(2136)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Kaišiadorių Katedroje pašventinta Dievo Gailestingumo koplyčia

Mons. dr. Algirdas Jurevičius

Gailestingumo koplyčią šventina
Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas

Balandžio 12 dieną, Dievo Gailestingumo sekmadienį, Kaišiadorių Katedroje buvo pašventinta Dievo Gailestingumo koplyčia. Iškilmingoms pamaldoms vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Telšių vyskupo augziliaras Linas Vodopjanovas OFM, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas bei kunigai iš Kaišiadorių ir kitų vyskupijų. Iškilmėse dalyvavo seserys vienuolės bei gausi tikinčiųjų minia iš įvairių Kaišiadorių vyskupijos parapijų ir kitų vyskupijų.

Prieš šv. Mišias į katedrą buvo iškilmingai įneštos šv. Jono Pauliaus II ir šv. Faustinos relikvijos. Šv. Jono Pauliaus II relikvijas nešė katedros administratorius mons. Rimvydas Jurkevičius, o šv. Faustinos – Dievo Motinos Gailestingumo kongregacijos seserys (Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia), atvykusios iš Krokuvos. Liturginių iškilmių metu giedojo jungtinis Kaišiadorių Katedros choras, solistai – Rita Preikšaitė, Liudas Mikalauskas, vargonais grojo Dalia Jatautaitė.


Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Pašauktas uždegti Dievo meilės ugnį

Malda prie kun. Stanislovo Letuko kapo

ADAKAVAS. Kovo 22 dieną Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje klebonas kun. Stasys Šlepavičius ir LVK Generalinio sekretoriaus pavaduotojas kun. Darius Trijonis šv. Mišias aukojo už nuo 1997 metų čia klebonavusį kun. Stanislovą Letuką, kurį, jauną ir energingą, sulaukusį vos 48-erių, pasišaukė Viešpats 2003 metų kovo 22-ąją. Įšventintas kunigu buvo 1983 m. gegužės 29 d. Kauno Arkikatedroje bazilikoje. 1983–1986 metais dirbo vikaru Kuršėnuose ir aptarnavo Varputėnus; 1986–1992 metais – Vainuto klebonas, o nuo 1989-ųjų aptarnavo Žvingių parapiją; 1992–1996 metais – Barstyčių ir Notėnų klebonas, 1996–1997 metais – Skuodo altaristas. Neilgas buvo kunigo gyvenimo kelias, bet ne kilometrais, ne metais jis matuojamas.


Telšių vyskupijoje

Akmenės dekanate

Aleliuja užgiedojus

Akmenė. Atvelykio, Dievo Gailestingumo šventės, išvakarėse balandžio popietės saulė, atrodo, žeme ridinėjosi, o švelnus vėjelis vos judino gyvybės pritvinkusias medžių šakas, švelniai taršė plaukus... Atviros Akmenės Šv. Onos bažnyčios durys kvieste kvietė visus į savo ramų glėbį. Prisikėlimo dvasia dar tebetvyrojo ore ir mūsų sielose, skatino eiti ieškoti to didžio Džiaugsmo paliudijimų... O apie tai liudyti mūsų šventovėje ruošėsi patys mažiausi – trys vaikų chorai iš Naujosios Akmenės muzikos mokyklos ir jos Akmenės filialo. Juos į sakralinės muzikos ir poezijos popietę sukvietė šios mokyklos mokytoja ir bažnyčios vargonininkė Žydrūnė Kazlauskaitė.

Koncerto pradžia labai simboliška – D. Balčiūnaitės giesmę ,,Baltas angelėlis“ atliko mažoji solistė Gabrielė. Ją pakeitė visas jaunučių choras ,,Linksmučiai“, paruoštas Ž. Kazlauskaitės. Tai – patys mažiausi koncerto dalyviai. Klausaisi jų tyrų balselių, giedančių giesmeles Aukščiausiajam, ir stebiesi –  kiek darbo, kiek meilės ir atsidavimo reikėjo mokytojai, kad išmokytų tokius mažylius. Po jų giedojo Naujosios Akmenės muzikos mokyklos jaunučių choras, vadovaujamas mokytojos Romenos Šimkuvienės, Akmenės filialo jaunių choras, vadovaujamas Izoldos Gulbinienės. Jų visų nuoširdžios ir, galima drąsiai sakyti, profesionaliai atliekamos giesmės užpildė bažnyčios erdvę ir sujaudino klausytojų širdis taip, kad ne vienas atsiduso: „Lyg angelai gieda tie mūsų vaikai“... Į tą angelų chorą įsijungė mokytoja ir solistė Daiva Palionienė. Ji ne tik giedojo, bet ir akompanavo kanklėmis. Koncerte giedoriams nuoširdžiai fleita ir fortepijonu grodamas talkino mokytojas Sigitas Krasauskas. Akompanavo mokytojos Jelena Pakatilytė ir Marija Botiova. Koncerto vedėja Rima Almanienė šiltai pristatė dalyvius ir jautriai, išraiškingai skaitė poeto Jurgio Baltrušaičio ir poetų kunigų Leonardo Andriekaus OFM ir Arūno Peškaičio OFM eiles.


Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Buvęs klebonas gyvas parapijiečių širdyse

Mons. Konstantinas Ambrasas

LEIPALINGIS. Balandžio 14 dienos rytą parapijos tikintieji rinkosi į Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią, kur šv. Mišias už buvusį kleboną mons. Konstantiną Ambrasą (1922 08 10–1945 04 29–1985 04 14), minint 30-ąsias jo mirties metines, aukojo dabartinis Leipalingio klebonas kun. Paulius Marčiulionis ir svečias, klebono Konstantino brolis kun. Kazimieras Ambrasas SJ. Jis nuoširdžiai pasveikino leipalingiečius, padėkojo klebonui Pauliui ir kitiems iškilmės organizatoriams už pakvietimą ir pasakė prasmingą pamokslą, į kurį įpynė vieną brolio, monsinjoro Konstantino, homiliją, pasakytą Leipalingio bažnyčioje. Tada pasakytos mintys, atrodo, aktualios ir šiandien. Kunigas Kazimieras priminė begalinę Jėzaus meilę ir vyrams, ir moterims, jų prigimtinius skirtumus ir pareigas, linkėjo parapijos žmonėms neprarasti jiems būdingo pamaldumo, padėkojo bažnyčios chorui už prieš šv. Mišias sugiedotą Rožinį, už pamaldų metu skambėjusias giesmes.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija