2015 m. balandžio 24 d.    
Nr. 16
(2136)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Kaišiadorių Katedroje pašventinta Dievo Gailestingumo koplyčia

Mons. dr. Algirdas Jurevičius

Gailestingumo koplyčią šventina
Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas

Šv. Jono Pauliaus II relikvijas
neša Katedros administratorius
mons. Rimvydas Jurkevičius,
šv. Faustinos relikvijas neša
Dievo Motinos Gailestingumo
kongregacijos seserys iš Krokuvos

Gailestingumo koplyčia su istoriniu
Gailestingojo Jėzaus paveikslu,
šv. Jono Pauliaus II altoriumi
ir relikvijomis bei šv. Faustinos
altoriumi ir relikvijomis

Balandžio 12 dieną, Dievo Gailestingumo sekmadienį, Kaišiadorių Katedroje buvo pašventinta Dievo Gailestingumo koplyčia. Iškilmingoms pamaldoms vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Telšių vyskupo augziliaras Linas Vodopjanovas OFM, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas bei kunigai iš Kaišiadorių ir kitų vyskupijų. Iškilmėse dalyvavo seserys vienuolės bei gausi tikinčiųjų minia iš įvairių Kaišiadorių vyskupijos parapijų ir kitų vyskupijų.

Prieš šv. Mišias į katedrą buvo iškilmingai įneštos šv. Jono Pauliaus II ir šv. Faustinos relikvijos. Šv. Jono Pauliaus II relikvijas nešė katedros administratorius mons. Rimvydas Jurkevičius, o šv. Faustinos – Dievo Motinos Gailestingumo kongregacijos seserys (Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia), atvykusios iš Krokuvos. Liturginių iškilmių metu giedojo jungtinis Kaišiadorių Katedros choras, solistai – Rita Preikšaitė, Liudas Mikalauskas, vargonais grojo Dalia Jatautaitė.

Homilijoje Kaišiadorių vyskupas susiejo Evangelijos tekstą su dabartimi, kurioje turi būti skelbiama gailestingumo žinia pasauliui, priminė apie Dievo gailestingumo apaštalų – šv. Jono Pauliaus II ir šv. Faustinos – reikšmę Bažnyčiai, per juos Dievas ir toliau neša gailestingumo žinią.

Po šv. Mišių sveikinimo žodį tarė ses. Ignacja Bazan iš Krokuvos. Ji pasidžiaugė Dievo Gailestingumo koplyčios įrengimu Kaišiadorių Katedroje ir pakvietė žmones nuolat pasitikėti begaliniu Dievo gailestingumu. Generalvikaras mons. dr. Algirdas Jurevičius perskaitė Apaštalinės Penitenciarijos dekretą, kuriuo Dievo Gailestingumo koplyčiai suteikiami visuotiniai atlaidai Dievo Gailestingumo sekmadienį, šv. Jono Pauliaus II (spalio 22 d.) ir šv. Faustinos (spalio 5 d.) liturginio minėjimo dienomis. Dievo tauta šią žinią sutiko plojimais.

Procesijos būdu šventųjų relikvijos buvo nuneštos į Dievo Gailestingumo koplyčią. Kaišiadorių vyskupas pašventino atnaujintą koplyčią, altorių mensas, relikvijorius bei paveikslus. Koplyčios centre – Gailestingojo Jėzaus paveikslas su užrašu „Jėzau, pasitikiu tavimi“. Paveikslo atsiradimas Kaišiadoryse siejamas su Dievo tarnu arkivyskupu Teofiliumi Matulioniu. Menotyrininkų teigimu, ši Vilniaus Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopija buvo nutapyta 1937–1939 metais arkivyskupo T. Matulionio užsakymu. 1943 metais jis tapo Kaišiadorių vyskupu, iš Kauno atsivežė šį paveikslą ir patalpino savo privačioje koplyčioje. Vyskupą T. Matulionį 1946 metais areštavus ir nacionalizavus kurijos pastatą, paveikslas buvo patalpintas Kaišiadorių Katedroje. Prieš keletą metų jis buvo restauruotas ir eksponuotas centriniame koplyčios altoriuje. Menotyrininkai turi keletą hipotezių dėl paveikslo autorystės, tačiau jos dar reikalauja platesnių paieškų. Šv. Jono Pauliaus ir šv. Faustinos paveikslai su lietuviškais motyvais buvo nutapyti Krokuvos dailininkų.

Po koplyčios dedikavimo ir pašventinimo buvo meldžiamasi Dievo Gailestingumo litanija, o solistai dovanojo maldininkams sakralinės muzikos koncertą. Jo metu visi tikintieji galėjo apžiūrėti Gailestingumo koplyčią.

Pabaigos žodį tarė Kaišiadorių vyskupas, dėkodamas Dievui ir žmonėms už Gailestingumo koplyčios įrengimą. Ganytojas padėkojo liturgijoje dalyvavusioms Dievo Motinos Gailestingumo kongregacijos seserims už šv. Faustino relikvijų perdavimą Kaišiadorių Katedros koplyčiai, o Krokuvos arkivyskupui metropolitui kardinolui Stanislovui Dzivišui (Stanisław Dziwisz) – už šv. Jono Pauliaus II kraujo relikvijos perdavimą koplyčiai. Krokuvos kardinolas parodė ypatingą dėmesį Kaišiadorims, nes kartu su relikvijomis padovanojo ir šv. Jono Pauliaus II arnotą, kurį jis naudojo apaštalinių kelionių metu. Šį arnotą, papuoštą Popiežiaus herbu, Kaišiadorių vyskupas vilkėjo iškilmingų apeigų metu. Baigiantis iškilmėms buvo padėkota apeigose dalyvavusiam Krokuvos Menų akademijos profesoriui Česlovui Dzvigajui (Czesław Dzwigaj) už patarimus įrengiant koplyčios interjerą bei visiems, kurie kokiu nors būdu prisidėjo prie koplyčios remonto bei įrengimo.

Šventųjų Jono Pauliaus II ir Faustinos užtarimas nuo šiol ypatingu būdu lydės visus Kaišiadorių vyskupijos tikinčiuosius ir visus atvykstančius, kad jie savo gyvenime kuo giliau patirtų Gailestingojo Jėzaus veikimą.

Kosto Radlinsko nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija