2015 m. balandžio 24 d.    
Nr. 16
(2136)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Išeivijos padangėje

Anglijoje – šv. Mišios už Lietuvos laisvę

Pamokslą sako kan. Džefris
Hantonas, sėdi kan. Maiklas Burdo

Ambasadorė Asta Skaisgirytė-
Liaukšienė sveikina su Lietuvos
nepriklausomybės 25-mečiu

Kovo 15 dieną, sekmadienį, Anglijoje, Notingeme (Nottingham), Šv. Barnabo katedroje, iškilmingas šv. Mišias už Lietuvos laisvę, nepriklausomybę ir saugumą, Lietuvos valstybės nepriklausomybės 25-ųjų metinių proga, dalyvaujant Lietuvos ambasadorei Astai Skaisgirytei-Liauškienei, anglikonų kanauninkui Maiklui Burdo (Michael Bourdeaux), aukojo Katedros dekanas kanauninkas Džefris Hantonas (Geoffrey Hunton). Iškilmėse dalyvavo vietos lietuviai, apylinkių lietuviai gydytojai, dėstytojai, verslininkai, teisininkai bei Notingemo ir kitų Anglijos universitetų studentai.

Po iškilmingų šv. Mišių buvo šventiniai pietūs. Juose dalyvavo 50 žmonių, įskaitant Lietuvos ambasados Londone atstovus. Visus pasveikino ambasadorė A. Skaisgiryte–Liauškienė. Pagrindinę kalbą pasakė kanauninkas Maiklas Burdo, Kestono instituto Oksforde įkūrėjas, buvęs Jungtinės Karalystės ministrės pirmininkės Margaret Tetčer (Margaret Thatcher) patarėjas žmogaus teisių klausimais, monografijos apie Lietuvos Katalikų Bažnyčios persekiojimą „Kryžių kraštas“ autorius. Jis pabrėžė Lietuvos Katalikų Bažnyčios vaidmenį Lietuvai išsivaduojant iš Sovietų okupacijos, įvardijęs mons. Alfonso Svarinsko, arkivysk. Julijono Steponavičiaus, kardinolo Vincento Sladkevičiaus, arkivysk. Sigito Tamkevičiaus ir daugelio kitų iškilių Lietuvos dvasininkų indėlį Lietuvos kovoje už laisvę.

Nuoširdžiausia padėka ambasadorei A. Skaisgirytei-Liauškienei už šventinį sveikinimą Notingemo ir apylinkių lietuviams Katedroje ir iškilmingų šventinių pietų metu. Didelė padėka Lietuvių gydytojų ir odontologų asociacijos pirmininkui dr. Tadui Kananavičiui, reikšmingai prisidėjusiam prie šios šventės organizavimo, visoms gydytojų šeimoms, dr. Rūtai Furmonavičienei, Irenai Hughes už linksmą dainavimą, Linai Garnytei už „Knygnešio“ knygyno dovaną loterijai, Virginijai Zubavičienei – už „Taškas Ltd“ dovaną, Ritai Grinevičienei, atvežusiai vertingą FM firmos dovaną loterijai Lietuvių Katalikų Centro – „Židinio“ – remontui paremti, bei Kristinai Bobs, atsiuntusiai vertingą savo firmos „Svaja“ stiklo gaminį šiai loterijai. Dėkojame Lietuvos ambasadai už knygas apie Lietuvą lietuvių ir anglų kalbomis „Židinio“ bibliotekai bei vertingus prizus loterijai: knygas, Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai proga išleistus kaklaraščius. Ačiū studentėms Agnetai Vitkutei ir Anelei Sitarskai, padėjusioms surengti loteriją, Gitanai Kilinskaitei ir ambasados kolektyvui, visiems dalyvavusiems šioje iškilmingoje šventėje.

Dr. Darius Furmonavičius,
Didžiosios Britanijos Lietuvių Katalikų Bendrijos sekretorius

Notingemas, Didžioji Britanija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija