2015 m. balandžio 24 d.    
Nr. 16
(2136)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Išeivijos padangėje

Airijos lietuvių katalikų sielovadai – 10 metų

Prelatas Edmundas J. Putrimas įteikė
Airijos lietuvių katalikų sielovados
10 metų jubiliejinį sielovados skeptrą
kun. Egidijui Arnašiui (kairėje)

Prelatas Edmundas J. Putrimas
teikia Sutvirtinimo sakramentą
Armagh Šv. Patriko katedroje

Didžiosios savaitės pabaigoje (balandžio 3–5 dienomis) Airijos lietuvių katalikų sielovadą aplankė Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams prelatas Edmundas J. Putrimas.

Velyknakčio, balandžio 4 dienos, apeigoms garbus svečias aplankė Šiaurės Airijos Armagh miesto apylinkių lietuvius ir vėlai vakare, gausiai susirinkus vietos apylinkių tautiečiams, vadovavo Velykų nakties liturgijai Šv. Patriko katedroje. Prelatas suteikė Sutvirtinimo sakramentą 26 lietuvaičiams bei pakrikštijo du suaugusius tautiečius. Garbus svečias su lietuvių katalikų sielovados atstovais trumpai maldai apsilankė Šv. Brigitos gimimo vietoje esančioje koplyčioje bei prie šventojo šaltinio, kuriame, kaip tikima, šv. Patrikas V amžiuje krikštijo pagonis.

Balandžio 5 dieną, Šv. Velykų sekmadienį, prelatas Edmundas J. Putrimas Kristaus Prisikėlimo šventes sutiko su Dublino apylinkių lietuviais Šv. Andriejaus bažnyčioje (Westland Row, Dublin 2). Gausiai susirinkę tautiečiai sutartinai meldėsi už Tėvynę Lietuvą bei išeivijos sielovadą Airijoje ir plačiajame pasaulyje.

Dubline, Šv. Andriejaus bažnyčioje, prelatas Edmundas J. Putrimas įteikė kun. Egidijui Arnašiui Airijos lietuvių katalikų sielovados 10 metų jubiliejinį sielovados skeptrą. Jo autorius – tautodailininkas iš Alsėdžių (Plungės r.) Rimantas Laima.

Šis (jau ne pirmas) prelato Edmundo J. Putrimo apsilankymas Airijoje buvo skirtas paminėti lietuvių katalikų sielovados 10 metų jubiliejų. Atsisveikindami su garbiuoju svečiu Airijos lietuviai pasveikino jį su artėjančiu 30-uoju kunigystės jubiliejumi. Jam įteiktas mamos, Laurinavičių giminės, herbas, kurį stilizavo dailininkė Regina Meškuotienė, šiuo metu gyvenanti Dubline.

Kun. Egidijus Arnašius,
Airijos lietuvių katalikų sielovados kapelionas

Ernesto Slivinsko nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija