2015 m. gegužės 2 d.    
Nr. 17
(2137)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Pogrindžio eucharistijos bičiulis

A†A kun. Alfredas Memys (1960 10 24 – 1988 05 29 – 2015 04 13)

Laidotuvių apeigas Slengių
kapinėse atlieka
vyskupas Linas Vodopjanovas OFM

Laidotuvių šv. Mišiose už velionį
Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčioje

Balandžio 13 dienos vakare mirė Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčios rezidentas kunigas Alfredas Memys.

Jis gimė 1960 m. spalio 24 d. Telšiuose, mokėsi Telšių 3-ioje vidurinėje mokykloje, trejus metus tarnavo sovietiniame karo laivyne, grįžęs dirbo Palangos botanikos parke. 1983 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją ir baigė 1988 metais. 1988 m. gegužės 29 d. Kauno Arkikatedroje Bazilikoje Telšių vyskupas Antanas Vaičius įšventino kunigu. Kun. A. Memys Telšių vyskupo paskyrimu dirbo: 1988–1989 metais Šilalės vikaru ir aptarnavo Tūbinių parapiją, 1989–1990 metais Skuodo vikaru ir aptarnavo Aleksandrijos parapiją, 1990–1992 metais Barstyčių klebonu ir aptarnavo Aleksandrijos bei Notėnų parapijas, 1992–1996 metais Vainuto klebonu ir aptarnavo Žvingių parapiją, 1996–2002 metais Kulių klebonu, 2002 metais vieną mėnesį Upynos, Girdiškės ir Varsėdžių klebonu, 2002–2012 metais Kintų ir Saugų klebonu ir aptarnavo Vilkyčių koplyčią. Nuo 2012 metų iki mirties buvo Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčios rezidentas. Šioje bažnyčioje kun. A. Memys buvo pašarvotas. Prie mirusiojo tikintieji rinkosi ir meldėsi dvi dienas. Laidotuvių šv. Mišios už velionį aukotos Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčioje balandžio 16 dieną. 12 val. Jų koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo Panevėžio vyskupijos vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, daugiau nei 60 kunigų iš įvairių Lietuvos vyskupijų. Liturgijoje patarnavo Gargždų parapijos diakonas Audrius Undraitis ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai. Giedojo Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos didysis Sumos choras, vadovaujamas vargonininko M. Gudžiūno. Pamokslą šv. Mišiose pasakė Panevėžio vyskupas emeritas J. Kauneckas. Jis priminė velionio priklausymą Eucharistijos bičiulių organizacijai, kuri sovietmečiu veikė slaptai, pogrindyje. Būsimasis kunigas buvo aktyvus šios organizacijos narys Telšiuose. Čia, matyt, subrendo jo pašaukimas kunigystei. Vyskupas gvildeno svarbias temas – tikinčiųjų aktyvumo problemą Bažnyčios gyvenime, atsivertimo kiekvienam būtinybę, drąsino labiau pasitikėti Dievu ir gyventi maldos gyvenimą, nes reikia gyventi taip, kad nebijotum tuoj pat mirti. Mirtis, sakė vyskupas, yra visada šalia, tad būtina nuolat gyventi Dievo malonėje ir taip ruoštis amžinybėn.

Kun. A. Memys palaidotas netoli Klaipėdos esančiose Slengių kapinėse. Prie kapo atsisveikinimo žodį tarė mirusiojo kunigo kurso draugas iš Kaišiadorių vyskupijos, Punios parapijos klebonas kun. Vytas Sabaliauskas. Mintimis apie kunigo velionio nueitą beveik 27 metų kunigystės kelią ir kunigo misiją šių dienų visuomenėje gedulingų pietų metu pasidalijo Telšių vyskupijos kunigas, Mažeikių dekanato dekanas, Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas kan. Zenonas Degutis.

Tegul Dievui, Bažnyčiai ir žmonėms tarnavęs a. a. kunigas Alfredas būna laimingas Dievo artumoje amžinybėje. Bažnyčios paskelbtuose Dievo Gailestingumo metuose linkime, kad Viešpats būtų gailestingas velioniui. Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia!

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Klier. Raimundo Zimkos nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija