2015 m. gegužės 2 d.    
Nr. 17
(2137)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Gyvenimą pašvęsti Dievui ir Bažnyčiai

Vyskupas Rimantas Norvila,
kunigai ir svečiai Šv. Vincento
Pauliečio bažnyčios atkūrimo
25-mečio šv. Mišioms pasibaigus

Balandžio 26 dieną, Gerojo Ganytojo sekmadienį, Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos tikintieji, Bažnyčios geradariai ir svečiai susirinko į ypatingas Sumos šv. Mišias. Parapija minėjo bažnyčios atkūrimo 25-metį, buvo prisimintas jos šventinimas ir atkūrimas, paminėtas vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, kuris tada, prieš ketvirtį amžiaus, pašventino pamatų akmenis. Skambant varpams, įėjo procesija: Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, generalinis vikaras mons. teol. lic. Gintautas Kuliešius, kancleris kun. soc. m. lic. Linas Baltrušaitis ir kiti kunigai. Vyskupas ceremoniją pradėjo pašventindamas lentas (lietuvių ir lotynų kalbomis), skirtas 1924-ųjų metų Įgulos bažnyčiai, Lietuvos kariuomenės Didžiojo kunigaikščio Vytenio 9-ojo pėstininkų pulko karininkams, kariams, savanoriams, šauliams, žuvusiems Nepriklausomybės kovose, lageriuose ir tremtyje, atminti.

Šv. Mišiose dalyvavo Seimo narys Albinas Mitrulevičius, Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Marijampolės mero pavaduotoja Irena Lunskienė, administracijos direktorius Sigitas Valančius, parapijos organizacijų atstovai, adoruojantis jaunimas. Giedojo du chorai: Sumos, kuriam vadovauja Birutė Pavalkienė ir „Suvalkija“, vadovaujamas Virgininijos Junevičienės. Vargonavo Irena Gurevičienė.

Homilijoje vyskupas R. Norvila pasidžiaugė, kad ši prasminga šventė vyksta gražiu Velykų laikotarpiu, kai gyvenimas kartu su pavasariu ir Kristaus Prisikėlimu yra gražesnis, šviesesnis, viltingesnis. Gera prisiminti dalykus, kurie ne tik mums svarbūs ir reikšmingi, bet išliks miesto, tautos istorijoje. Paminėtas kunigų ir klebono darbas bažnyčios atstatymo ir kūrimo laikotarpiu. Užaugo ne viena parapijiečių karta, o kiek suteikta sakramentų, kiek išlydėta danguosna pas Dievą. Bažnyčios gyvenimas yra ypatingos svarbos, nes lydi žmogų nuo gimimo iki atsisveikinimo, veda link bendrystės su Dievu. Šioje Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje kiekvienas gali gauti viską, ko reikia. Kunigai, seserys, pasauliečiai aktyviai darbuojasi parapijoje. Vyskupas priminė dienos Evangeliją apie Gerąjį Ganytoją, kuris net savo gyvybę guldo už kitus. Jėzaus kvietimas gyventi bendrystėje su Dievu toks stiprus, kad negalime atsispirti. O Dievo namų tikslas ir yra padėti mums atpažinti gerąjį Dievą. Baigdamas homiliją vyskupijos ganytojas palinkėjo: „Tegul šie namai būna jūsų namai; išgyvenkite čia Dievo bendrystę, į kurią esame visi kviečiami. Įsijungdami į Gerojo Ganytojo misiją esame pakylėti, sustiprėję dvasiškai. Kviečiami būti drąsūs ir drąsiai skelbti Gerąją Naujieną, liudyti Kristų, liudyti Dievą, kuris mums yra tikrai geras“.

Po šv. Mišių prasidėjo iškilminga valanda, kurios metu skambėjo sveikinimai, giesmės, tekstai. Iškilmę pradėjo Padovinio pagrindinės mokyklos mokytojos Jūratės Lukšienės parengtos šios mokyklos mažosios ateitininkės. Jų nuoširdūs žodžiai apie tikėjimą ir Dievą jaudino susirinkusiuosius; mergaitės sveikino parapijos kleboną prelatą Juozą Pečiukonį ne tik su parapijos, bet ir su gražiu asmeniniu jubiliejumi.

...Tikėjimo pakėlę žvilgsnį šviesų, išvysime – virš mūsų Angelas sparnus ištiesęs... – apie „Vilties Angelą“ giedojo choro solistė Vilija Bilinskienė (vargonavo Aušra Morkūnienė). Giesmės persipynė su sveikinimais, kuriuos išsakė Seimo narys A. Mitrulevičius, krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Marijampolės mero pavaduotoja I. Lunskienė, linkėdami gražių ateities darbų, geros sveikatos. Apie klebono globojamo „Caritas“ veiklą kalbėjo pirmoji vadovė Emilija Montvilienė ir dabartinė Virginija Žilinskienė. Labai tiko kariškių žodis, nes tai – lyg istorijos tąsa, nepamiršti ir tie istorijos puslapiai, kai ši šventovė tarnavo Lietuvos kariškiams. Sveikino Lietuvos kariuomenės Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono S5 skyriaus viršininkas vyresnysis leitenantas Marius Lasavičius.

Ir širdies maldomis, ir šlovės giesmėmis
Tau, kurs Esi, aš už viską dėkoju –
Už ramybę Dangaus nykiomis dienomis
Ir už saulėtą prieglobstį naktį pavojų!

(R. A. Chabarina)

Šventinio koncerto pabaigoje viltingai, iškiliai ir džiaugsmingai skambėjo „Velykų himnas“. Pakiliu akordu baigėsi iškilmės, o Bažnyčios tarnautojai ir parapija toliau darbuosis Dievo garbei ir Bažnyčios labui.

Vida Mickuvienė,
Marijampolės kolegijos lektorė,
Pal. J. Matulaičio draugijos Marijampolės skyriaus vadovė

Srž. Juozo Slabodos nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija