2015 m. gegužės 15 d.    
Nr. 19
(2139)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Jurginės skulptoriaus gimtinėje

PAĮSTRYS. Balandžio 26 dieną Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčioje buvo švenčiami Šv. Jurgio atlaidai. Votyvos šv. Mišias prie Šv. Jurgio altoriaus, kurio nišoje stovi skulptoriaus Juozo Zikaro darbo vienintelė tokia Lietuvoje romėnų laikų šarvuoto kario apranga šventojo skulptūra, aukojo Paįstrio klebonas, garbės kanauninkas, jubiliatas Pranciškus Tamulionis. Sumos šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė karo aviacijos kapelionas, kun., teologijos dr. Virginijus Vailentas.

Po pamaldų Paįstrio krašto literatai rinkosi gretimame Paliukų kaime, šiaudastogio skulptoriaus J. Zikaro namelio kiemelyje. Čia Paįstrio bibliotekininkė Jūratė Blaževičienė priminė, kad šiemetinės Jurginės sutampa su 135-tuoju poeto ir kunigo Jurgio Tilvyčio (1880-1931) gimtadieniu. Būtent šiam kunigui paįstriečiai dėkingi jau už šimtmetį atšventusią jo pastangomis pastatytą bažnyčią, įsteigtą „Saulės“ mokyklą ir biblioteką su skaitykla. Čia dirbdamas jis parašė ir Žalvarnio slapyvardžiu išleido poemėles „Paįstriečiai“ (1910), „Palaimintas triūsas“ (1912), eilėraščių rinkinėlį „Rūtų saujelę“ (1912)... Minėjime šalia kun. J. Tilvyčio portreto buvo padėta gražaus, žalsvos spalvos, dabar jau reto paukščio – žalvarnio – iškamša, prieš kelis metus bibliotekai padovanota panevėžiečio Vinco Aleknavičiaus, kad primintų, kaip poetui kilo mintis pasirinkti slapyvardį.

Pasibaigus minėjimui, buvo pristatytas jau dešimtas krašto literatų leidžiamo kūrybos almanacho „Iš tėviškės versmių“ numeris. Šiemetinio almanacho puslapiuose – net 29 autorių rašiniai ir eilės. Be jau seniai žinomų autorių, pirmus, nedrąsius darbelius spausdina pradedantieji ir vietinės Juozo Zikaro gimnazijos moksleiviai. Almanacho puslapiai – bandymai pasirodyti viešumoje ir gal kelio pradžia į tolimesnę, brandesnę kūrybą. Šiuo metu jau šeši almanachuose spausdinęsi autoriai yra išleidę atskiras savo kūrybos eilėraščių ar prozos knygeles.

Renginyje dalyvavę literatai paskaitė savo kūrybos fragmentų, papasakojo apie save, dovanų gavo naujausią almanacho numerį. Padėkota almanacho sudarytojoms Onai Striškienei bei Stasei Mikeliūnienei, renginį paįvairinusio „Kultuvės“ etnografinio ansamblio vadovei Onai Rimkuvienei. Pagal Jurginių paprotį renginio dalyvius J. Zikaro namelio-muziejaus prižiūrėtojas Virginijus Kiršgalvis su savo komanda pavaišino didelėje modernioje keptuvėje iškepta kiaušiniene.

Visiems dalyvavusiems renginyje telieka palinkėti tolimesnės kūrybinės sėkmės, gražios vasaros ir laukti kitų Jurginių.

Bronislovas Mažylis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija