2015 m. gegužės 15 d.    
Nr. 19
(2139)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Gegužinių pamaldų pradžia Telšių vyskupijoje

Procesija į Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią

Jau tapo gražia tradicija Gegužines pamaldas Telšių vyskupijoje pradėti prie seniausios ne tik Lietuvoje, bet ir visame Pabaltijyje Lurdo grotos, esančios Palangoje, Birutės kalno papėdėje. Gegužės 1 dieną prie šio XIX amžiuje grafų Tiškevičių rūpesčiu įkurtos Lurdo grotos 17 val. susirinko didelis būrys tikinčiųjų ir vadovaujant Telšių vyskupui Jonui Borutai SJ giedojo Gegužines pamaldas. Kartu meldėsi Telšių vyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovybė ir seminaristai, Vilniaus ir Kauno kunigų seminarijų propedeutinių kursų vadovai bei klierikai. Pamaldų pradžioje visus pasveikino ir nuolat, o ypač gegužės mėnesį, kreiptis į Dievo Motiną pakvietė Telšių vyskupas J. Boruta SJ, Marijos užtarimu pasitikėti kvietė Telšių vyskupo augziliaras vysk. L. Vodopjanovas OFM. Po Gegužinių pamaldų, visus dalyvius palaiminus vyskupams, giedodama giesmes, skirtas Dievo Motinos Marijos garbei, maldininkų procesija patraukė nuo Lurdo grotos per Palangą į Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią. Čia buvoaukojamos šv. Mišios. Joms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo vysk. L. Vodopjanovas OFM, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, dvasios tėvas kun. Saulius Tomošaitis, Vilniaus kunigų seminarijos propedeutinio kurso vadovas kun. Valentinas Šiuša, Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso Šiluvoje vadovas kan. Andriejus Sabaliauskas, Palangos parapijos kunigai. Pamoksle vysk. J. Boruta SJ kalbėjo apie Šv. Šeimą ir Švč. Trejybę – Dievas kviečia žmogų į savo bendrystę, o Šv. Šeima būtent to mus moko. Vyskupas kvietė nuolankumo mokytis iš Dievo Motinos Marijos, pasitikėjimo Dievu ir klusnumo – iš šv. Juozapo ir ragino Jėzų Kristų pasikviesti į savo šeimas, į savo gyvenimus ir gyventi malonės gyvenimą.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Klier. Gedimino Pauliaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija