Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2015 m. birželio 19 d., Nr. 12 (231)


MŪSŲ
RĖMĖJAS

Pro Deo
et Patria


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoSpaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
2015 metams skyrė laikraščiui „Katalikas“
3000 eurų projektui „Pro Deo et Patria“ vykdyti.
Projekto rubrikos: „Atmintis“, „Atsivėrimai“, „Bendruomenėse“,
„Pažintis“, „Renginiai“, „Vienuolių kūrybos atspindžiai“.


Pažintis

Laimingi mokytojos vienuolystės metai

Bronius VERTELKA

Šis Švč. Nekaltosios Mergelės
Marijos tarnaičių kongregacijos
vienuolyno pastatas yra
ir Domicelės Gailiušytės namai

Tarp Surdegio ir Troškūnų, Umėnų vienkiemyje, Gailiušiai susilaukė dešimties vaikų (trys jų mirė maži). Net keturios gausios šeimos dukros tapo vienuolėmis, o vienas sūnus buvo pranciškonų vienuolis ir kunigas. Šiuo metu gyva tik jauniausioji Gailiušių atžala – Domicelė Gailiušytė. Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos vienuolei birželio 18-ąją sukako 95 metai.

Pirmas įspūdis apie vienuoliją

Troškūnus sujudino miestelyje pasirodę vienuoliai pranciškonai. Jie buvo labai draugiški, visur lankydavosi, susitikinėjo su žmonėmis. Didžiulės įtakos tai turėjo ir Gailiušių šeimai. Keturios dukros pasirinko vienuolių kelią, o vienas sūnus tapo pranciškonų vienuoliu ir kunigu.

Pirmoji į vienuolyną išėjo Bronė. Domicelei buvo aštuoneri, kai sesuo išreiškė norą tarnauti Dievui. Girdėjo, jog Panevėžyje yra vienuolynas, nors mieste nebuvo lankiusis. Parašė laišką vienuolyno vyresniajai, nežinodama nei jos pavardės, nei tikslaus jos adreso.


Atsivėrimai

Jėzuitų kraitis – knygos

Jūra Janonytė

Kun. Mindaugas Malinauskas SJ

Nuo pat Jėzaus draugijos (jėzuitų) įsikūrimo jos nariai daug dėmesio skyrė mokslui bei studijoms. Ir dabar draugija laikosi požiūrio, jog privalu studijuoti visą gyvenimą, dažnas jėzuitas yra įgijęs net kelis aukštuosius išsilavinimus.

Universiteto kapeliono padėjėjas

Vilniaus universiteto kapeliono padėjėjas, jėzuitas kun. Mindaugas Malinauskas Lietuvoje baigė filosofiją, vėliau Austrijoje studijavo teologiją, o netrukus išvyks į Romą ir mokysis teologijos doktorantūroje. Vienuolis moka anglų, vokiečių, rusų kalbas, šiuo metu mokosi italų kalbos. Anksčiau kun. M. Malinauskas SJ dirbo kapelionu ir tikybos mokytoju Kauno jėzuitų gimnazijoje, šiuo metu Vilniaus universiteto studentams rengia rekolekcijas bei seminarus. Kun. M. Malinauskas SJ pasakojo, kodėl jėzuitams tokios svarbios studijos ir kaip lavinasi šių dienų vienuoliai.


Bendruomenėse

Apie krikščionišką dosnumą

Ona Kaupinytė

Dr. Jonas Prunskis prie atminimo
lentos Albinai Pundytei-Prunskienei
Vilniaus jėzuitų gimnazijoje

Birželio 3 dieną Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje po Šv. Mišių už Vilniaus jėzuitų gimnazijos ir bendruomenės geradarius gimnazijos salėje buvo atidengta atminimo lenta jėzuitų geradarei  ir Lietuvos našlaičių globėjai dr. Albinai Pundytei-Prunskienei (1921-1998). Jos krikščioniškas dosnumas Lietuvoje mažai žinomas, nes gerus darbus, gyvendama JAV, darė nesigarsindama.

Atminimo lenta

Jėzuitai, atidengdami atminimo lentą šiai filantropei, siekia priminti auklėjamam jaunimui ir visiems kitiems apie mokėjimą dalintis. „A. Pundytė-Prunskienė savo gyvenimo pavyzdžiu rodė, kad dovanos praturtina, kai jomis daliniesi su kitais. Būdama tikinti ji suprato šią paslaptį ir dalindamasi turtėjo pati, – sakė gimnazijos direktorius kun. Artūras Sederevičius SJ. – Daug ji yra padėjusi ir jėzuitams“.


Atmintis

Lietuvis salezietis Italijoje, Brazilijoje, Kanadoje

Kun. Stasio Šileikos SDB (1919 05 28–1950 05 02–2014 06 17)
pirmosioms mirties metinėms

Kun. Stasys Šileika SDB 2014 metų
kovą pagerbia šv. Jono Bosko
relikviją Palemono bažnyčioje.
Tai – paskutinė kunigo nuotrauka.
Kairėje – kun. Alessandro Barelli SDB

2014 m. birželio 17 d. Marijampolėje, sulaukęs 95 metų, mirė salezietis kunigas Stanislovas (Stasys) Šileika. Jis gimė 1919 m. gegužės 28 d. Dirvoniškio kaime, Joniškio seniūnijoje, Utenos rajone. Joniškyje lankė pradžios mokyklą, Molėtuose – keturias progimnazijos klases, o būdamas septyniolikos Vytėnuose (Jurbarko r.) sutiko pirmąjį lietuvį salezietį kun. Antaną Skeltį, kuris po metų išsiuntė jį į Italiją pažinti kun. Joną Boską ir subrandinti savo pašaukimą. Atlikęs saleziečių noviciatą Villa Moglia (Kjeri) klierikas Stasys 1940–1943 metais Turine studijavo filosofiją, vėliau – teologiją. Baigęs teologijos studijas, 1950 m. gegužės 2 d. įšventintas kunigu. 1952 metais lietuvis kun. Juozapas Zeliauskas SDB pakvietė jį į Kastelnuovą, į lietuvių mokyklą. Čia mokytoju ir kapelionu kun. S. Šileika SDB dirbo iki 1968 metų. Kunigui Stasiui labai patiko matematika, muzika, kalbos, o nuoširdi meilė kun. J. Boskui pavergė jo širdį visam gyvenimui. Kaip jis pats yra pasakojęs, įvairių kalbų mokėjimas jam labai pravertė, ypač todėl, kad per visą ilgą gyvenimą daugiau metų jam teko praleisti užsienyje negu Lietuvoje.


Atmintis

Kunigą marijonų vienuolį palaidojus

Kaip jau rašėme, gegužės 26-osios rytą Marijampolės ligoninėje mirė kunigas jubiliatas Vaclovas Aliulis MIC (1921 03 14–1944 06 11–2015 05 26). Kunigas marijonas buvo pogrindinės kunigų seminarijos dėstytojas, aktyvus Sąjūdžio veikėjas, ateitininkas, Naujojo Testamento lietuviškojo vertimo redaktorius, liturginių tekstų vertėjas, rašytojas, dvasios vadovas.

Gegužės 26-osios vakarą Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Bazilikoje prie velionio karsto aukotos šv. Mišios, kuriose drauge meldėsi Vilkaviškio vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, dekanato kunigai ir tėvai marijonai. Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą sakė Kunigų marijonų Lietuvos šv. Jurgio provincijos vyresnysis kun. Andrius Šidlauskas MIC. Šv. Mišiose dalyvavo ir paskutiniuosius mėnesius Marijampolėje kunigu ypač besirūpinusios Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys.


Renginiai

Gimnazistų susitikimas su vienuolėmis

Pašvęstasis gyvenimas – gyvenimas vyrų ir moterų, kuriuos Dievas pasirinko artimesniam bendravimui, ir jie tą kvietimą išgirdo ir priėmė. Ta proga Alsėdžių gimnazijos (Plungės r.) tikybos mokytoja Vaida Silkauskienė į gimnaziją pakvietė vienuoles iš Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos – seseris Jolitą Šarkaitę ir iš Alsėdžių miestelio kilusią Loretą Armalytę. Jos susitiko su 8–12 klasių mokiniais. Mokytojams ir mokiniams jos papasakojo, kad seserys ir broliai vienuoliai, pašvęsdami savo gyvenimą Dievo ir Bažnyčios tarnystei, sekdami Jėzaus Kristaus gyvenimu, duoda tris – skaistumo, klusnumo ir neturto – įžadus. Seserys kalbėjo, kad vienuoliniam gyvenimui svarbus bendruomeniškumas ir nuolatinė malda už Bažnyčią ir visą pasaulį, pasakojo apie savo kongregacijos pašaukimą bei misiją. Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos tikslas yra religinių žinių skleidimas tarp vaikų ir jaunimo, krikščioniškos sąžinės formavimas ir dalyvavimas Bažnyčios sielovadoje savo aplinkoje, o ypač – kaimo vietovėse. Nuo 1923 metų ši kongregacija veikia ir Lietuvoje. Seserys darbuojasi Lenkijoje, Šiaurės Amerikoje, Centrinėje Afrikoje (Ruandoje, Konge), Prancūzijoje, Italijoje, Latvijoje, Baltarusijoje ir Lietuvoje. Nuo 2000 metų kuriasi ir pavienių seserų apaštalinė bendruomenė „Fiat“. Jai priklauso ne bendruomenėje gyvenančios seserys. Jos savo pašaukimą išgyvena slaptai pagal Marijos tarnaičių dvasingumą ir jungiasi į seserų misiją savo aplinkoje, kurioje gyvena.


 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija